• Home Slider01

Nederland: overheid neemt voortrekkersrol bij waterstof in de mobiliteit  

Nederland: overheid neemt voortrekkersrol bij waterstof in de mobiliteit  

Waterstoftankstation MunchenDe overheid zal de komende jaren een voortrekkersrol gaan vervullen bij de uitrol van mobiliteit op waterstof. Op dit moment zijn er nauwelijks waterstoftankstations omdat er geen voertuigen met brandstofcellen zijn. Tegelijkertijd worden er weinig H2-voertuigen verkocht omdat er geen tankstations zijn. De landelijke, regionale en lokale overheid gaan dat probleem doorbreken door als early adopter op te treden. Dat staat in de nieuwe waterstofvisie van het kabinet.

Voor het ondersteunen van de in het Klimaatakkoord genoemde ambities van 50 waterstoftankstations in 2025, 15.000 brandstofcelauto’s en 3000 zware voertuigen, wordt nog dit jaar met stakeholders een convenant ondertekend. Convenanten met de sectoren voor doelgroepenvervoer, vuilniswagens, nul-emissie stadslogistiek en een strategie voor het lange afstandstransport voor de achterlandverbindingen moeten de uitrol van waterstoftankstations verder ondersteunen. Mede in het kader van Duurzaam Inkopen, zullen zowel Rijk als decentrale overheden optreden als launching customer. Voor nul-emissie stadslogistiek en zwaar transport worden onder het klimaatakkoord subsidieregelingen uitgewerkt.

De verdere uitrol van tankstations zal worden gestimuleerd, mede in kader van de EU-richtlijn voor alternatieve brandstoffen. Naast een tankinfrastructuur op de Nederlandse en Europese hoofd transportassen is ook uitrol nodig in de aansluitende gebieden. De bevoorrading vergt een afgewogen systeem van productie en transport dat moet aansluiten bij de rol van waterstof in de regionale energie-strategieën. Een Green Deal zal bijdragen aan het stimuleren van inzet van waterstof in de scheepvaart (zeevaart en binnenvaart) en in de havens. Daarnaast moet de luchtvaart vergroenen. Het bijmengen van waterstof in de kerosine is een traject dat verder wordt onderzocht.

Op dit moment is de Europese Commissie bezig met de uitwerking van de voorwaarden waaronder waterstof geldt als groen en, in pure vorm of als grondstof voor synthetische brandstoffen, voldoet als hernieuwbare transportbrandstof zoals bedoeld in deze richtlijn. De uitwerking hiervan is van belang voor de stimulans die de transportdoelstelling van een verplicht aandeel van 14% hernieuwbaar biedt voor de ontwikkeling van groene waterstof.

Frankrijk: Nationaal Waterstofplan wordt op steeds meer plaatsen concreet

Frankrijk: Nationaal Waterstofplan wordt op steeds meer plaatsen concreet

Dijon vuilverbrandingSteeds meer Franse regio’s en bedrijven investeren in waterstof. Dat is het gevolg van het Franse Nationale Waterstofplan dat twee jaar geleden werd gepresenteerd. In 2030 moet 20% van de energiemix worden opgewekt met waterstof. De Franse vereniging voor waterstof en brandstofcellen Afhypac heeft als doelstelling in 2023 zo’n 5.000 waterstofvoertuigen op de weg en 100 tankstations operationeel te hebben.

Overal in het land worden projecten concreet. Zoals Waterstof Magazine onlangs publiceerde gaan de Franse regio Auvergne- Rhône-Alpes de komende jaren vijftien nieuwe waterstoftankstations plaatsen. De tankstations zijn geschikt voor het laden van auto’s en fietsen op waterstof en worden ontwikkeld door het Franse bedrijf Atawey. In de regio Bourgogne-Franche-Comté worden plannen ontwikkeld voor 100 H2-tankstations in de komende tien jaar. Daarvoor is inmiddels 90 miljoen euro aan subsidie in de begroting opgenomen. Inmiddels hebben de eerste steden en bedrijven zich gemeld. In de stad Dijon werd in januari al gestart met de bouw van een productie- en distributie-eenheid voor waterstof, gemaakt met elektriciteit die wordt geproduceerd door de verbrandingsinstallatie voor huishoudelijk afval (foto). Dit publiek-privaat project investeert 6,5 miljoen euro in de fabriek die een productiecapaciteit van 500 kg waterstof per dag krijgt. Acht vuilniswagens gaan in en rond Dijon gaan rijden op waterstof. De stad Auxerre laat het openbaar vervoer deels op waterstof rijden en heeft zes bussen met een brandstofcel aangeschaft. Inmiddels loopt er ook een project met treinen op waterstof. De regionale treinen gaan rijden op het niet-geëlektrificeerde deel van de lijn Avallon-Migennes, in Yonne. In de stad Belfort gaan ook waterstofbussen rijden en gaat een commercieel bedrijf ook nog een test- en controlecentrum voor waterstoftanks oprichten. Hierin wordt 8 miljoen Euro geïnvesteerd.

Naast projecten binnen de mobiliteit lopen er ook proeven met waterstof in het aardgasnetwerk. In Fos-sur-Mer, een kustplaatsje zo’n 40 kilometer van Marseille aan de Middellandse zee in de regio Bouches-du-Rhône, wordt 6 tot 20% waterstof aan het aardgas toegevoegd. Een gelijk project loopt er in Duinkerke in het noordwesten van Frankrijk.

Nederland: aanpassing wet- en regelgeving voor toepassing waterstof

Nederland: aanpassing wet- en regelgeving voor toepassing waterstof

Gaspijp gasunieDe Nederlandse overheid gaat de wet- en regelgeving zo snel mogelijk op orde brengen om ontwikkelingen rond waterstof niet onnodig te belemmeren. Dat staat in de Kabinetsvisie waterstof die de regering heeft gepubliceerd. Op dit moment is het wettelijk niet toegestaan waterstof via het aardgasnetwerk te transporteren. Deze regels, die een voortvarende ontwikkeling van een efficiënte waterstofeconomie belemmeren, worden aangepast.

Zowel de ontwikkeling van vraag, aanbod, opslag en infrastructuur worden sterk beïnvloed door overheidsbeleid. Het kabinet zal een onderzoek in gang zetten naar de inzet van het bestaande aardgasnet voor waterstof. Uit eerdere onderzoeken van verschillende bedrijven is gebleken dat dat geen grote problemen oplevert. Voor de ontwikkeling van het waterstofnetwerk ligt een publieke rol - zeker in de start en ontwikkelfase - voor de hand. De introductie van een nieuwe energiedrager is complex en zal decennia in beslag nemen, het kabinet moet en wil hierin de regie nemen, schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer.

In het eerder gepubliceerde Klimaatakkoord is afgesproken dat onderzocht zal worden hoe wettelijke ruimte kan worden gecreëerd voor experimenten om regionale en landelijke netbeheerders ervaring op te laten doen op het gebied van transport en distributie van waterstof. De netbeheerders zullen in dat geval, in samenwerking met marktpartijen, waterstofpilotprojecten starten, met als doel om samen een werkbare keten te onderzoeken. Er is een traject gestart om dit op grond van de huidige Gaswet via de algemene maatregel van bestuur mogelijk te maken. Dit is mogelijk door de proeven onder te brengen onder de noemer Tijdelijke Taken. Het kabinet maakt haast met deze aanpassingen, het ligt in de bedoeling om deze wetswijzigingen in 2020 gereed te hebben.

Door nu helder het belang van CO2-vrije waterstof te benoemen, een ambitieuze beleidsagenda te presenteren en essentiële stappen te zetten om tijdig de infrastructuur en andere randvoorwaarden te realiseren, wil het kabinet een duidelijk signaal afgeven. Bedrijven die actief zijn in de waterstof-economie kunnen aan de slag. De overheid faciliteert waar mogelijk.

Nederland: landelijke overheid zet volop in op de nieuwe waterstof-economie

Nederland: landelijke overheid zet volop in op de nieuwe waterstof-economie

Vlag WiebesHet Nederlandse kabinet heeft de lang verwachte ‘Kabinetsvisie waterstof’ gepresenteerd. Het is duidelijk dat de Nederlandse overheid de komende jaren volop inzet op de ontwikkeling van de nieuwe waterstofeconomie. De wetgeving rond energie wordt aangepast, er is ruimte voor nieuwe proefprojecten, er komt meer subsidie en er wordt onderzocht welke rol het huidige aardgasnetwerk voor de distributie kan betekenen. De landelijke overheid ziet een internationale markt voor waterstof ontstaan, waarin de haven van Rotterdam als energie-hub een belangrijke speler kan worden.  

Voor een duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, schoon, betaalbaar, veilig en ruimtelijk inpasbaar is, zijn CO2-vrije gassen als waterstof onmisbaar, schrijft minister Wiebes aan de Tweede Kamer. Waterstof is daarin een noodzakelijke schakel. Het meest voorkomende element in het universum blijkt ook zeer verbindend te werken in Nederland. Dit wordt duidelijk in de afspraken in het Klimaatakkoord waarin voor waterstof een stevige ambitie is opgenomen, gedragen door een grote en brede groep stakeholders. Industriële clusters en havens zien waterstof als een onmisbaar onderdeel van hun toekomst en verduurzamingsstrategie. Voor de transportsector is waterstof cruciaal voor het bereiken van zero-emissie vervoer. De agrarische sector ziet kansen voor de productie van waterstof en voor het gebruik ervan.

Een voortvarende ontwikkeling van waterstof past ook in de visie die het kabinet heeft gepresenteerd in de recente Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn. Met name voor de industrie heeft het grote prioriteit. Door nu helder het belang van waterstof te benoemen, een ambitieuze beleidsagenda te presenteren en essentiële stappen te zetten om tijdig de infrastructuur en andere randvoorwaarden te realiseren, wil het kabinet een duidelijk signaal afgeven. Dit is belangrijk voor alle Nederlandse en buitenlandse bedrijven die projecten hebben aangekondigd in Nederland. Zo kunnen bedrijven eerder de overstap naar de inzet van duurzame waterstof maken en kunnen regio’s en industrieclusters aan de slag met hun energie-strategieën en de eerste pilots en demonstraties.

Het is cruciaal dat we tijdig CO2-vrije waterstof als een schaalbare energiedrager introduceren waarmee we verder kunnen met de integratie van wind- en zonne-energie in de energievoorziening.

De ontwikkeling van waterstofketens is om meerdere redenen van belang voor de Nederlandse economie. Ten eerste is een betaalbare, betrouwbare en duurzame energievoorziening een belangrijke vestigingsplaatsfactor voor bedrijven en nodig om de in Nederland gevestigde energie-intensieve industrie te helpen verduurzamen. De Nederlandse economie kent een groot aandeel energie-intensieve industrie. Om dit type bedrijvigheid in Nederland ook in de toekomst te behouden, is het noodzakelijk dat bedrijven CO2-vrije energiedragers in kunnen kopen tegen internationaal concurrerende prijzen. Ten tweede biedt de ontwikkeling van waterstofketens in Nederland kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Dit draagt ook bij aan de werkgelegenheid. Specifiek voor de havens en met name voor de haven van Rotterdam is het voorts van strategisch belang de huidige hubfunctie in de internationale energiestromen te behouden. Waterstof kan een wereldwijd verhandelde commodity worden. Gezien de grote verwachte vraag naar duurzame waterstof bij de industrie in Noordwest-Europa heeft het daarom grote voordelen voor Nederland om een spil te worden in deze keten en bestaande infrastructuur daarvoor in te zetten.

Op basis van verschillende scenario’s heeft het kabinet zich een beeld gevormd van een CO2-vrije waterstofketen. Waterstof kan een wereldwijd verhandelde commodity worden met grootschalige import en export. De productie in Nederland kan plaatsvinden met behulp van grote elektrolysers of productie-installaties met CCS in de kuststreken. Ook kunnen kleinschaliger productielocaties ontstaan. Landen met goedkope zonne-energie richten zich op de export van waterstof en Nederland kan dankzij de gunstige ligging, de havens en het uitgebreide gasnet.

Zowel de ontwikkeling van vraag, aanbod, opslag en infrastructuur worden sterk beïnvloed door overheidsbeleid. Voor de ontwikkeling van het waterstofnetwerk ligt een publieke rol - zeker in de start en ontwikkelfase - voor de hand. De introductie van een nieuwe energiedrager is complex en en zal decennia in beslag nemen, het kabinet moet en wil hierin de regie nemen.

Om voorop te blijven lopen in Europa en de daarmee verbonden economische bedrijvigheid aan te trekken, zal Nederland aan de technologische grenzen moeten opereren van de opschaling met een instrumentarium en beleidskader dat in staat is de ambitieuze plannen te faciliteren, aldus minister Wiebes in de waterstofvisie.

Meer informatie volgt.

VK: Hyzon Motors en Protium werken samen aan waterstof binnen transport

VK: Hyzon Motors en Protium werken samen aan waterstof binnen transport

VK ProtiumHet Amerikaanse waterstofbedrijf Hyzon en het Britse bedrijf Protium gaan samenwerken bij de totstandkoming van schoon transport in het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor hebben de partijen een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hyzon is producent van zware vrachtauto’s en bussen op waterstof, Protium is een toonaangevende ontwikkelaar van waterstofprojecten, met uitgebreide contacten en mogelijkheden om de uitrol van waterstofinfrastructuur te ondersteunen.

Volgens The Times Clean Air Campaign leidt slechte luchtkwaliteit tot de dood van 40.000 mensen per jaar in het VK, waarbij transport een belangrijke bijdrage levert aan de slechte luchtkwaliteit in het VK. Daarnaast blijkt transport ook nog de grootste groeier in de uitstoot van broeikasgassen in het VK. Als deze ontwikkeling zich doorzet worden nationale en regionale afspraken om tegen 2050 nul-emissie te halen niet gehaald. Protium en Hyzon gaan samenwerken om de particuliere en openbare sector te ondersteunen bij de uitrol van waterstoftechnologie. Ze willen eindgebruikers een totaal-oplossing bieden om over te stappen op waterstof in de mobiliteit, waardoor luchtverontreiniging en uitstoot van broeikasgassen wordt verminderd. Protium ziet ook grote kansen voor waterstof in het Verenigd Koninkrijk in de bebouwde omgeving.

In een toespraak van George Freeman MP, de staatsminister voor de toekomst van vervoer, verklaarde de Britse regering dat haar toekomstige vervoersstrategie gericht is op twee belangrijke zaken. De eerste is om van het VK een wereldleider te maken in het testen, ontwikkelen en financieren van innovatie in transport en ten tweede moeten huishoudens, gemeenschappen en gemeenten gemakkelijker kunnen overstappen van de huidige mobiliteitsoplossingen naar schone alternatieven. De nieuwe samenwerking tussen Protium en Hyzon ondersteunt deze doelstelling, door de uitrol van waterstof binnen de mobiliteit in het VK te versnellen.

Duitsland: elektrolyser-producent Enapter start met crowdfunding

Duitsland: elektrolyser-producent Enapter start met crowdfunding

Berlijn EnapterParticulieren die willen investeren in de waterstof-economie kunnen sinds deze week een aandeel nemen in Enapter, producent van electrolysers. Het bedrijf heeft vestigingen over de hele wereld en is de afgelopen jaren meerdere keren internationaal bekroond voor de gepatenteerde waterstofgenerator die in eigen beheer is ontwikkeld. Enapter wil nu opschalen richting de industriële massaproductie van de AEM-elektrolyser en een Enapter Campus oprichten voor jong talent. De crowdfund-actie is goedgekeurd door BaFin, de financiële toezichthouder in Duitsland.

"Onze missie is om groene waterstof goedkoper te produceren dan fossiele brandstoffen", legt Sebastian-Justus Schmidt, grootaandeelhouder van Enapter, uit. “Waterstof geproduceerd uit zonne- en windenergie wordt de olie van de 21e eeuw. Veel experts zijn het daarmee eens en het momentum voor waterstof groeit. De Duitse regering ziet waterstof als essentieel onderdeel van een succesvolle energietransitie.”

Als groene waterstof fossiele brandstoffen wil vervangen, dan moet de elektrolyse-industrie enorm opschalen. Enapter speelt hierin een belangrijke rol; de gepatenteerde elektrolyser is wereldwijd al in gebruik. De AEM-technologie van Enapter werkt met goedkopere materialen en een eenvoudiger systeemontwerp dan andere elektrolysers. Hierdoor kan Enapter modulaire elektrolysers leveren die gecombineerd kunnen worden tot grotere systemen. De kerntechnologie heeft een bewezen trackrecord van 10 jaar.

Enapter heeft de afgelopen jaren meerdere prijzen gewonnen. De krant Handelsblatt kroonde begin dit jaar Enapter uit tot winnaar van de jaarlijkse Energy Awards. Vorig jaar won het bedrijf de internationale SET Award, georganiseerd door het Duitse Energieagentschap (dena) en de World Energy Council. Enapter was ook een winnaar van de "New Energy Challenge" van de Shell Group in 2018. Forbes magazine heeft onlangs de jonge leiders van Enapter opgenomen in hun prestigieuze energiesector "30 onder 30".

Enapter heeft kantoren in Italië, Duitsland, Thailand en Rusland, met plannen om halverwege 2020 een kantoor in Japan te openen. Meer informatie over investeren in Enapter vindt u op www.enapter-invest.de.

Nederland: Nieuwe handleiding over vergunningsproces waterstof-tankstations

Nederland: Nieuwe handleiding over vergunningsproces waterstof-tankstations

Rhoon H2 tankstationGoed nieuws voor initiatiefnemers voor waterstof-tankstations. De projectmanagers en vergunningspecialisten van Ekinetix hebben in opdracht van Rijkswaterstaat een handleiding geschreven over het vergunningsproces om tot een H2-tanklokatie te komen. Het rapport heeft een duidelijke gidsfunctie en moet het ingewikkelde proces rond de uitrol van tankstations versnellen.

Naar verwachting worden de komende jaren in Nederland meerdere openbare waterstoftankstations opgezet. In het nationale klimaatakkoord wordt gesproken over 20 tankstations voor waterstof in 2020 en 50 stuks in 2025. Een probleem is dat waterstof in de gebouwde omgeving voor zowel de initiatiefnemer als het bevoegd gezag een nieuw vraagstuk is. De ervaring met de huidige openbare tankstations, in Rhoon, Helmond, Arnhem, Delfzijl en Den Haag, leert dat het vergunningsproces voor zowel de initiatiefnemer als bevoegd gezag in de praktijk nog met veel vragen en onbekendheid is verbonden. De initiatiefnemers uit de tankstation-branche zijn in de meeste gevallen niet gewend met installaties te werken waarbij een vergunningsplicht noodzakelijk is. Het vergunningstraject is tijdrovend en kostbaar.

Rijkswaterstaat heeft opdracht gegeven het vergunningsproces voor openbare waterstoftankstations procesmatig te beschrijven. De procesbeschrijving bevat een procesflowdiagram met stappenplan, toelichting en handige checklists die zowel geschikt zijn voor initiatiefnemer als het bevoegd gezag.

Goed en intensief vooroverleg met bevoegd gezag en overige stakeholders wordt ten zeerste aanbevolen. Waterstofinitiatieven zijn relatief nieuw en plaatselijke overheid heeft hier in het algemeen nog weinig tot geen ervaring mee. Daardoor is de kans groot dat er vertragingen of blokkades optreden als de relevante partijen in het voortraject niet voldoende worden geïnformeerd.  Als bijlage is een document toegevoegd dat het proces beschrijft zoals het in de praktijk is verlopen bij de realisatie van het eerste openbare waterstoftankstation van Nederland bij Rhoon. Hierin staan een aantal tips en aanbevelingen om het vergunningsproces te bespoedigen.

Het complete rapport vindt u via deze link

Frankrijk: nieuwe waterstoforganisatie in de regio Bourgogne-Franche-Comté

Frankrijk: nieuwe waterstoforganisatie in de regio Bourgogne-Franche-Comté

Bavans waterstoftankDiverse bedrijven en overheidsinstellingen in de Franse regio Bourgogne-Franche-Comté (BFC) hebben een gezamenlijke waterstoforganisatie opgericht. Doel van het samenwerkingsverband is om onderzoek, innovatie en handel te bevorderen. De regio in het oosten van Frankrijk, ziet grote kansen voor de nieuwe waterstofeconomie en investeert de komende jaren fors in nieuwe ontwikkelingen.

De regio BFC heeft al meer dan 30 jaar ervaring met waterstof. In het gebied werd al in 1998 het eerste brandstofcelonderzoeksproject uitgevoerd door de Universiteit van Franche-Comté. Ook werd in het verleden het eerste waterstofvoertuig van Frankrijk geregistreerd. Momenteel wordt fors geïnvesteerd in waterstof voor de mobiliteit. Overtuigd van de toekomst van waterstof, heeft de regionale raad Bourgogne-Franche-Comté eind vorig jaar meer dan 100 miljoen euro uitgetrokken voor een tienjarige routekaart voor waterstof.

Er gebeurt veel met waterstof in de regio. In de plaats Belfort is het Fuel Cell Lab gevestigd, dit is een van de belangrijkste waterstofonderzoekscentra op Europees niveau. Het lab gaat haar werkzaamheden uitbreiden richting industriële innovaties. In Bavans is de afgelopen jaren een wereldwijd onderzoek- en ontwikkelingscentrum voor waterstoftanks opgericht (foto). Dit is een onderdeel van toeleverancier in de autobranche Faurecia. Daarnaast vinden er onderzoeken plaats bij het Nationaal Instituut voor waterstofopslag en wordt gekeken naar het optimaliseren van de energieopbrengst van de afvalstroom. Deze kan verdubbelen door waterstof in het proces te gebruiken.

De regio besteedt 50 miljoen euro aan de aankoop van treinen met een aandrijving op waterstof. Drie treinstellen zullen worden gekocht bij Alstom en zullen vanaf 2023 worden gebruikt op de lijn Morvan Auxerre-Migennes.

Voor volgend jaar staat er een internationale H2-samenkomst op het programma. De Bourgogne-Franche-Comté-regionale raad is van plan om op 13 en 14 januari 2021 een waterstofbeurs te houden in het Hydrogene Business For Climate in Belfort.

Japan: Fuso eCanter op waterstof eind dit jaar al op de wegen

Japan: Fuso eCanter op waterstof eind dit jaar al op de wegen

Kawasaki Fuso TruckIn Japan heeft Mitsubishi Fuso Truck en Bus zojuist een kleine vrachtauto op waterstof gepresenteerd. Het voertuig met de naam Vision eCanter F-CELL is afgeleid van de eCanter, een elektrisch voertuig dat al enkele jaren in Azië, Europa en de Verenigde Staten wordt verkocht.

De Vision eCanter F-CELL, die in de stad Kawasaki werd gepresenteerd, is een lichte vrachtwagen met een rijbereik van 300 km. Door geen gebruik te maken van accu’s maar van waterstof, bedraagt de tanktijd minder dan 10 minuten. Eind dit jaar moet de kleine vrachtauto al als serieproduct van de band rollen.

Nu het milieubewustzijn toeneemt, ontwikkelen vrachtwagenfabrikanten in Japan steeds meer voertuigen op waterstof. Door massaproductie hopen ze de kostprijs nog flink te kunnen verlagen. Hartmut Sick, president van Mitsubishi Fuso Truck and Bus, liet tijdens de presentatie van het nieuwe voertuig weten dat er nog veel investeringen van fabrikanten, de overheid en eindgebruikers nodig zijn om de prijs van waterstofvoertuigen op een acceptabel niveau te krijgen.

De Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation is een fabrikant van vrachtwagens en bussen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Kawasaki, Japan. Momenteel is het bedrijf voor bijna 90% eigendom van de in Duitsland gevestigde Daimler AG, en valt onder de Daimler Trucks-divisie.

China: Waterstof wordt speerpunt bij Olympische Winterspelen 2022

China: Waterstof wordt speerpunt bij Olympische Winterspelen 2022

Zhangjiakou China spelenZhangjiakou, een van de twee gaststeden van de Olympische Winterspelen van 2022, is van plan voorafgaand aan het evenement de jaarlijkse productiecapaciteit voor waterstof te verhogen tot 10.000 ton. In de Chinese stad zullen volgende week twee projecten van start gaan waar waterstof wordt opgewekt, de ontwikkeling van drie andere productielocaties zal naar verwachting vóór juni 2021 voltooid zijn. De stad kan dan 38,1 ton waterstof per dag produceren dat voor een belangrijk deel is bestemd voor de mobiliteit.

Er wordt inmiddels volop gebouwd aan een netwerk van waterstoftankstations. Uiterlijk, eind juni 2021, moeten er 16 komen te staan in een regio waar 4,3 miljoen mensen wonen. Dan moeten er in het gebied minimaal 2000 voertuigen op waterstof rijden die een bijdrage leveren aan de schone lucht.

De metropool Zhangjiakou ligt in de noordoostelijke provincie Hebei, in het noordwesten van China. De stad ligt ongeveer 100 kilometer ten noorden van Peking. Zhangjiakou staat samen met Peking wereldwijd in de schijnwerpers. De stedencombinatie heeft met het gezamenlijke bod de Olympische Winterspelen van 2022 binnengehaald.

Noorwegen: investeerders in de rij voor nieuwe waterstof-fabriek

Noorwegen: investeerders in de rij voor nieuwe waterstof-fabriek

Bergen ZEG PowerInvesteerders tonen grote belangstelling voor de nieuwe waterstoffabriek van ZEG Power, die moet komen nabij de Noorse stad Bergen. De start-up ZEG Power heeft overheidsinstellingen en het bedrijfsleven opgeroepen mee te investeren in de productie van schone waterstof. De bedoeling was ruim 8 miljoen euro op te halen, maar de investeerders tekenden in voor ongeveer 11 miljoen.

Tot de investeerders van de waterstoffabriek behoren het wereldwijde AP Ventures en de SPARX Group. Daarnaast doet Nysnø, het Noorse staatsbedrijf voor klimaatinvesteringen, mee als geldschieter. De nieuwe bedrijven die kapitaal beschikbaar stellen zijn Nordea Investment Management, Danske Capital, CCB en CO2 Management

De eerste ZEG-H2-fabriek wordt gebouwd in CCB Energy Park in Kollsnes, grenzend aan de geplande grootschalige CO2-opslagfaciliteit van Northern Lights. De productie van schone waterstof begint al in 2022 met een dagelijkse productie van 700 kg waterstof, omgerekend 250 ton per jaar. Totdat de Northern Lights CO2-opslagfaciliteit is opgericht, zal ZEG Power hernieuwbaar biogas gebruiken als inputgas om schone waterstofproductie mogelijk te maken.

De waterstofproductie van de eerste ZEG-H2-fabriek en de toekomstige uitbreiding van de locatie zullen emissievrije brandstoffen opleveren voor Noorse en internationale transport- en industriële gebruikers. Dit zal de overgang naar waterstof versnellen als onderdeel van bredere inspanningen voor het koolstofarm maken van de Noorse economie.

USA: Cummins investeert opnieuw in waterstofbedrijf Loop Energy

USA: Cummins investeert opnieuw in waterstofbedrijf Loop Energy

cummins 1Loop Energy, een toonaangevende leverancier van brandstofcellen voor middelzware en zware transporttoepassingen, heeft opnieuw een investeringsbedrag ontvangen van motorenfabrikant Cummins. Dit is een half jaar nadat Cummins een eerste investering in Loop Energy heeft gedaan. De bedrijven melden dat Loop Energy aan alle deadlines van de eerste investering heeft voldaan en daarom een nieuw investeringsbedrag voor nieuwe ontwikkelingen heeft verdiend.

"Loop Energy is erop gericht de marktleider te worden op het gebied van vrachtwagen- en busmotorsystemen met een brandstofcel,” zegt Ben Nyland, President en Chief Executive Officer van Loop Energy. “Deze aanvullende strategische investering vergroot ons vermogen om dit plan uit te voeren aanzienlijk. Loop Energy zal het geld gebruiken voor verder onderzoek, het financieren van groeiplannen en het vercommercialiseren van de waterstoftechnologie."

De rol van commercieel vrachtvervoer in een schone en duurzame energietoekomst dwingt bedrijven als Cummins om te investeren in een reeks energieoplossingen, waaronder brandstofceltechnologieën. De belangrijkste pluspunten van waterstof in zwaar transport zijn de grote actieradius, het reactievermogen en de snelle tankmogelijkheden. De brandstofoplossingen van Loop bieden toonaangevende vermogensdichtheid en kostenvoordelen, zodat ze geen invloed hebben op de totale kosten van het goederentransport.

Het bedrijf kondigt ook aan dat Wayne Eckerle, Cummins Vice President of Global Research and Technology, met onmiddellijke ingang is benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van Loop Energy.

Loop Energy, gevestigd in Burnaby in Canada, biedt emissievrije voedingssystemen voor zware transporttoepassingen. Loop werkt samen met toonaangevende autofabrikanten om koolstofvrije aandrijfoplossingen te ontwerpen en te leveren met behulp van zowel elektrische als waterstofbrandstofceltechnologieën. Het Amerikaanse Cummins is wereldmarktleider in de productie van motoren voor zware voertuigen. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 60.000 mensen in dienst.

Denemarken: eerste bussen op waterstof zonder feestje in gebruik genomen

Denemarken: eerste bussen op waterstof zonder feestje in gebruik genomen

Aalburg h2 busIn het noorden van Denemarken zijn de afgelopen weken drie bussen op waterstof in gebruik genomen. De bussen gaan rijden vanuit Aalborg en zijn zonder ceremonie in de dienstregeling opgenomen. “Een feestje komt later wel.”

“Gebruik van waterstof is innovatief in het openbaar vervoer, waar we de CO2-uitstoot aanzienlijk kunnen verminderen en deeltjesvervuiling in de directe omgeving volledig kunnen voorkomen,” zegt Ole Stavad, voorzitter van het Comité voor Regionale Ontwikkeling in de regio Noord-Denemarken. “Waterstofbussen stoten tijdens het reizen alleen water uit. En door alleen elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te gebruiken, zoals wind of zon bij de productie van waterstof, zal waterstof als brandstof volledig CO2-neutraal zijn.”

Onderdeel van het project is een eigen elektrolyser voor de productie van waterstof uit groene elektriciteit en voor een tankstation. Het productiesysteem wordt zo afgesteld dat het vooral in gebruik is tijdens die uren en periodes waar er een overschot aan elektriciteit is van windturbines. De productiefaciliteit en het tankstation dat staat in Aalborg Oost is geleverd door het Deense bedrijf GreenHydrogen.

Alle voertuigen rijden ongeveer 150.000 km per jaar, vervoeren 1 miljoen passagiers en besparen door te rijden op waterstof zo’n 60.000 liter diesel. De actieradius is 350 km en de maximale tankinhoud is 38 kg waterstof. De bussen zijn gebouwd door de Belgische busfabrikant Van Hool en zijn van het type A330. Deze bussen worden ook geleverd aan de Duitse steden Köln en Wuppertal. Ze zijn uitgerust met een batterij van 24 kWh en een brandstofcel van 85 kW. 

Tsjechië: uitrol van 15 waterstof-tankstations volgend jaar van start

Tsjechië: uitrol van 15 waterstof-tankstations volgend jaar van start

Tjechië Ústí nad LabemTsjechië kondigt een landelijk netwerk van waterstoftankstations aan. Tussen 2021 en 2025 moeten er 15 openbare tankstations worden gebouwd voor automobilisten en zwaar transport. De bouw van het eerste tankstation begint volgend jaar in de stad en zal eind 2121 worden afgerond. De landelijke overheid heeft voor dit project 1,1 miljoen euro subsidie toegezegd.

Bij het realiseren van het eerste waterstoftankstation van het land heeft de gemeente Ústí nad Labem (foto) samenwerking gezocht met Spolchemie, de lokale fabrikant van waterstof. Het tankstation zal naast de productielocatie komen te staan. Als het station operationeel is zal de gemeente een serie bussen op waterstof aanschaffen. Deze gaan rijden in het stads- en regionaalvervoer.

Ústí nad Labem, is een universiteitsstad in het noordwesten van Tsjechië. Het telt een kleine 100.000 inwoners en vormt zowel de hoofdstad van het district Ústí nad Labem, als van de gelijknamige grotere regio. De stad ligt halverwege de hoofdstad Praag en de Duitse stad Dresden.

Japan: Toyota en Hino Motors ontwikkelen nieuwe truck op waterstof

Japan: Toyota en Hino Motors ontwikkelen nieuwe truck op waterstof

Tokyo Hino ProfiaDe Toyota Motor Corporation en Hino Motors, Ltd.  hebben vanmorgen vroeg in Japan bekendgemaakt een zware vrachtwagen met brandstofcellen te gaan ontwikkelen. Als basis wordt de vrachtauto Hino Profia gebruikt, een voertuig dat al jarenlang in Japan rijdt. Toyota levert de nieuwe brandstofcellen die ook in de nieuwe Mirai gebruikt worden. Ieder voertuig krijgt er twee.

In het gezamenlijke persbericht laten de fabrikanten weten ambitieuze doelen te hebben om de CO2-uitstoot van zwaar vrachtverkeer in Japan drastisch te verminderen. Ongeveer 60% van de totale CO2-uitstoot van bedrijfsvoertuigen in Japan, is afkomstig van zware vrachtwagens. Bij de ontwikkeling wordt een sterke focus gelegd op een ruime actieradius, een groot laadvermogen en het snel kunnen tanken. Om deze doelen te halen is het gebruik van waterstof essentieel.

Toyota en Hino zien waterstof als een belangrijke energiedrager voor de toekomst en werken al meer dan vijftien jaar samen aan de ontwikkeling van technologieën en het verspreiden en innoveren van brandstofcelvoertuigen. In 2003 presenteerden de bedrijven al gezamenlijke demonstratieproeven met een brandstofcelbus. Hino Motors produceert vrachtauto's, bussen en andere voertuigen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Hino, in de metropool Tokio. De laatste 32 jaar is het bedrijf een van de belangrijkste producenten van middelgrote en zware dieseltrucs in Japan. Toyota heeft een aandeel van iets meer dan 50% in het bedrijf.

Technische gegevens: Basismodel Hino Profia FR1AWHG. Lengte breedte hoogte 11.990 / 2.490 / 3.780 mm Totaal voertuiggewicht 25 ton. Brandstofcel Toyota FC Stack (polymeer elektrolyt brandstofcel). Motortype AC synchroon. Accu Lithium ion batterij. Actieradius ca 600 km.

Nederland: Apeldoorn krijgt een waterstofhuis als opleidingslocatie

Nederland: Apeldoorn krijgt een waterstofhuis als opleidingslocatie

Apeldoorn WaterstofhuisNetwerkbedrijf Alliander en onderzoeksinstituut Kiwa ontwikkelen samen in Apeldoorn een waterstofhuis. Dit wordt een opleidingslocatie ingericht als woonhuis, waar vakmensen kunnen leren hoe ze in woonwijken de huidige aardgasvoorziening geschikt kunnen maken voor waterstof. Het demohuis wordt volgens planning komend najaar in gebruik genomen.

Omdat de meeste monteurs en installateurs weinig ervaring hebben met het ombouwen van gasnetwerken voor gebruik van waterstof, hebben Alliander en Kiwa elkaar gevonden. Kiwa’s locatie in Apeldoorn heeft niet alleen een vergunning voor het werken met waterstof, maar Kiwa is ook opleider op het gebied van waterstof en de energietransitie.

Het nieuwe waterstofhuis in Apeldoorn wordt gebouwd met een aantal portacabins of houtskeletbouwwerk. Deze simulatie van een woonhuis wordt voorzien van een verwarmingsinstallatie, keuken en meterkast. Ook komt er in het huis een cursus- en vergaderruimte, voor opleidingen en andere bijeenkomsten. In een later stadium kunnen ook andere partijen hier terecht voor opleidingen en trainingen.

Alliander heeft momenteel in Nederland onderzoeken lopen naar verschillende pilots, waarbij de toepassingsmogelijkheden van waterstof worden onderzocht, meldt woordvoerder Jelle Wilse aan Waterstof Magazine. De testen lopen uiteen van het waterstofgebruik in historische panden, waterstof binnen bedrijven en het tijdelijk omzetten van overtollige stroom van zonne- en windparken in waterstof. Het vervangen van aardgas door waterstof is voor de netbeheerder een interessant traject, met als voordeel dat het bestaande aardgasnet gebruikt kan worden. Diverse producenten van verwarmingsketels zeggen inmiddels de eerste serie waterstofketels te willen gaan testen.

Hyzon USA komt met weg-treinen op waterstof in Australië

Hyzon USA komt met weg-treinen op waterstof in Australië

New York HyzonHyzon Motors, fabrikant van zware voertuigen in de USA, wil nog dit jaar met de eerste vrachtauto’s met een brandstofcel op de markt komen. Niet alleen in Amerika, maar ook in Azië, Australië en Europa. Hyzon werkt nauw samen met Horizon, wereldmarktleider in de vercommercialisering van brandstofcellen.

“We hebben de afgelopen jaren een ongelooflijke groei bij Horizon in Azië gezien,” zegt George Gu, voorzitter van Horizon Fuel Cell Technologies en CEO van Hyzon Motors. “En nu gaan we, met de ervaring die is opgedaan met honderden vrachtwagens in Azië, onze technologie naar andere delen van de wereld brengen. Onze brandstofcellen hebben zich de afgelopen jaren al bewezen en we zien een kans om de wereld te helpen het transport veel sneller koolstofvrij te maken dan veel mensen momenteel denken.”

Hyzon Motors wil een van de eerste brandstofcelfabrikanten met serieproductie zijn, met fabrieken die vanaf medio 2020 van start gaan in de Verenigde Staten. Hyzon zal onmiddellijk vrachtwagens aanbieden met een bruto voertuiggewicht van 15 tot 40 ton, aangedreven door de hoogwaardige PEM-brandstofcellen van Horizon en stadsbussen en touringcars. In 2021 volgt een serie een bestelwagens en lichte vrachtwagens op waterstof. Zero Emission-wegtreinen (foto) met een brutogewicht tot 140 ton zullen in 2021 in Australië op de markt worden gebracht. Dit wordt gezien als de ultieme test voor brandstofceltechnologie in zware voertuigen. Wegtreinen zijn regelmatig langer dan 50 meter.

Een belangrijke waarde propositie van Hyzon heeft betrekking op de Total Cost of Ownership voor bedrijfsvoertuigen. Omdat er weinig bewegende onderdelen zijn, profiteren vrachtwagens en bussen op waterstof van veel lagere onderhoudskosten dan voertuigen met verbrandingsmotor. Bovendien is er geen sprake van toename van het eigen gewicht, in tegenstelling tot elektrische vrachtwagens op loodzware batterijen.

Horizon is een pionier op het gebied van brandstofcellen en houdt zich sinds 2003 bezig met R&D voor brandstofcellen. Het bedrijf is gevestigd in Singapore en heeft verkoopkantoren over de hele wereld. Hyzon Motors is een nieuw bedrijf in de Verenigde Staten dat zich heeft gevestigd in de staat New York.

Seoel: flinke subsidie voor overstappers naar voertuigen op waterstof

Seoel: flinke subsidie voor overstappers naar voertuigen op waterstof

Seoel KoreaDe Koreaanse hoofdstad Seoel gaat de aankoop van waterstof-voertuigen flink ondersteunen. Kopers van waterstofauto’s ontvangen subsidie, de tol op snelwegen gaat naar beneden en H2-rijders krijgen korting op parkeertarieven. Het doel is om de uitstoot van fijnstof en broeikasgassen in Seoul te verminderen door milieuvriendelijke auto’s op waterstof, samen met elektrische voertuigen, financieel aantrekkelijker te maken.

Voertuigen op waterstof hebben geen verbrandingsmotoren, stoten geen luchtverontreinigende stoffen uit en hebben zelfs een luchtzuiveringsfunctie om fijnstof in de buitenlucht te verminderen. Vorig jaar steeg het cumulatieve aantal geregistreerde waterstofvoertuigen met 61 procent. Het gebruik van dieselauto’s daalde met 2,25 procent en op LPG werd 4,34 procent minder gereden.

Het plan is om dit jaar 1233 personenauto's en 17 bussen gedoseerd aan de het wagenpark toe te voegen om geen problemen te krijgen met de capaciteit van de tankinfrastructuur. De voertuigen worden dan ook in twee blokken worden geleverd, een eerste blok met 650 auto’s en een tweede met 570. In totaal wordt er ruim 35 miljoen euro aan subsidie toegekend, ruim 20 duizend Euro per auto.

Dat Seoel serieuze plannen heeft voor een schonere stad blijkt uit de reeks kortingen die kopers van voertuigen op waterstof ook nog kunnen krijgen. De tol op de snelweg worden dit jaar voor H2-rijders met 50 procent verlaagd, op openbare parkeerplaatsen in Seoel krijgen zij 50 procent korting en de voertuigen zijn helemaal van tol vrijgesteld bij het passeren van de Namsan-tunnels 1 en 3.

Vierde waterstof-tankstation van Nederland opent in Den Haag

Vierde waterstof-tankstation van Nederland opent in Den Haag

Den Haag tankstationIn Nederland is deze week het vierde openbare waterstof-tankstation geopend. De waterstofpomp is onderdeel van het BP-tankstation van Jan-Paul Kerkhof (foto) en is gevestigd aan de Binckhorstlaan 100. Het tankstation lever waterstof bij een druk van 350 en 700 bar. De afgelopen maanden heeft het tankstation proefgedraaid. Den Haag is de stad met de meeste waterstofauto's van Nederland, het taxibedrijf van Noot rijdt er 24 uur per dag met vijftig Toyota Mirai's.

Automobilisten die rijden op waterstof zijn dagelijks welkom van 8.00 tot 18.00 uur. Waterstof kan niet met de BP-pas of Travelcard afgerekend worden, wel geaccepteerd Kerkhof bankpassen, creditcards en contant. Het tankstation is in enkele minuten bereikbaar vanaf het Prins Clausplein, het verkeersknooppunt op de kruising van de snelwegen A4 en A12.

De pomphouder heeft gekozen voor een Nederlandse waterstoftankinstallatie van het bedrijf Resato International uit Assen. Resato heeft veel ervaring in hogedruk technologie en heeft al diverse tankstations in Nederland geleverd. Deze staan hoofdzakelijk op bedrijventerreinen.

Het waterstofproject komt mede tot stand dankzij H2 Mobility Europe, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de regionale netbeheerder Stedin. Een nieuwe Hyundai Nexo is inmiddels afgeleverd en te zien op het station.

Duitsland: Eerste openbare waterstofnetwerk in ontwikkeling

Duitsland: Eerste openbare waterstofnetwerk in ontwikkeling

Lingen1Er komt een nieuw groot waterstofnetwerk in Duitsland. Net over de Duits-Nederlandse grens bij Oldenzaal komt een nieuwe waterstofleiding te liggen die de waterstofproductielocatie in Lingen zal verbinden met Gelsenkirchen, 130 km zuidelijker in het Duitse Ruhrgebied. Het project gaat van start onder de naam GET H2 Nukleus. De overheid wordt gevraagd snel de wettelijke belemmeringen weg te nemen.

De eerste groene waterstof moet over twee jaar gaan stromen. Daarvoor hebben de projectpartners BP, Evonik, Nowega, OGE en RWE Generation een intentieverklaring getekend. Al deze bedrijven zijn lid van het GET H2-initiatief. De waterstof is in eerste instantie bestemd voor industriële klanten in de deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Het GET H2 Nukleus-project wordt het eerste waterstofnetwerk in een tot heden gereguleerde sector. Ieder bedrijf kan zich in de toekomst laten aansluiten en de leveranciers werken met transparante prijzen. De bedrijven streven ernaar om eind 2022 klaar te zijn om het gereguleerde netwerk en een elektrolyser te exploiteren en daarmee een ​​snelle en belangrijke bijdrage te leveren aan een koolstofarme toekomst.

De groene waterstof wordt geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen in Lingen, in Nedersaksen, in een 100 MW-elektrolyser van RWE Generation. Vervolgens wordt het gepompt naar industriële klanten en raffinaderijen in Lingen, Marl en Gelsenkirchen, voornamelijk via bestaande gaspijpleidingen die, daar waar nodig, worden geschikt gemaakt voor het transport van 100 procent waterstof. Ander waterstofproducenten, handelaren en zelfs particuliere afnemers kunnen in de toekomst ook gebruik gaan maken van het openbare waterstofnetwerk. De initiatiefnemers verwijzen daarmee naar de huidige open elektriciteitsnetten en gasnetten. Dit maakt een snelle, betrouwbare integratie van verdere waterstofprojecten mogelijk.

Het transport van waterstof in speciale netwerken is niet nieuw en wordt al decennia in landen als Duitsland, Nederland, België en Frankrijk toegepast. Deze netwerken zijn echter in particuliere handen van bedrijven in de industriële sector en niet toegankelijk voor buitenstaanders.

Nederland: netbeheerder Aliander’s zoektocht naar veiligheid van waterstof

Nederland: netbeheerder Aliander’s zoektocht naar veiligheid van waterstof

Alliander GasleidingDe Nederlandse netbeheerder Alliander doet doorlopend onderzoek naar de veiligheid van waterstof door de bestaande aardgasleiding. Daarbij wordt niet alleen gekeken of de leiding geschikt is, maar ook wat de gevolgen zijn als waterstof uit het netwerk lekt. Komt het waterstofgas dan sneller tot ontploffing dan aardgas, wat zijn de ontploffingstemperaturen en wat zijn de gevolgen? Kortom een reeks belangrijke vragen waarop de netbeheerder graag antwoord wil, alvorens definitieve plannen met waterstof verder worden uitgewerkt. Daarom komen er een paar testprojecten en wordt er een onderzoekswoning in Apeldoorn gebouwd. Want veiligheid gaat bij de netbeheerder voor alles.

Bart Vogelzang van de afdeling Assetmanagement bij netbeheerder Alliander houdt zich dagelijks bezig met het onderzoek naar de veiligheid van waterstof in de bebouwde omgeving. Een interview over zijn dagelijkse werkzaamheden leest u hier.   

 

Californië: Verhuurder van waterstofauto’s StratosShare breidt vloot uit 

Californië: Verhuurder van waterstofauto’s StratosShare breidt vloot uit 

San Bernadino StratosShareStratosShare, het online platform voor de verhuur van auto’s op waterstof in Californië breidt uit. Het bedrijf heeft bekend gemaakt vijf nieuwe Toyota Mirai’s aan de bestaande vloot voertuigen toe te voegen. StratosShare is een onderdeel van H2 StratosFuel en heeft voor de aankoop van de vijf schone auto’s subsidie ontvangen van de California Energy Commission.

StratoShare maakt het voor mensen in Californië mogelijk om voertuigen te huren die op waterstof rijden. Ze kunnen deze voertuigen per dag of per uur of zelfs per kwartier huren via een eigen app. Het huren van een Toyota Mirai kost 70 euro per dag met een maximum van 290 km. Daarboven kost iedere kilometer 31 eurocent. Een uur lang een Mirai huren kost 13 euro en een kwartier 3,35 euro. Betalen gaat via de app.

Gebruikers kunnen via de app de dichtstbijzijnde auto vinden en direct reserveren. Via de app kan het voertuig vervolgens worden ontgrendeld. In iedere auto ligt een tankkaart die bij ieder waterstoftankstation kan worden gebruikt. De helpdeks is 24 uur per dag bereikbaar voor technische vragen of bij noodgevallen als een lekke band of onverhoopt een lege tank.

StratosShare vraag eenmalig 13 Euro inschrijfkosten. Dat bedrag wordt automatisch teruggestort bij de eerste keer dat een voertuig minimaal een uur wordt gehuurd. Voorlopig staan de auto’s op vier verschillende lokaties, in het oosten van de metropool Los Angeles, bij de internationale luchthaven San Bernadino, het hoofdkantoor StratosFuel, de Universiteit California Riverside en de gemeentelijke luchthaven Riverside.

VK: dubbeldekkers op waterstof rijden deze zomer in Aberdeen

VK: dubbeldekkers op waterstof rijden deze zomer in Aberdeen

Aberdeen H2 busDe stad Aberdeen in Schotland krijgt deze zomer eindelijk 15 dubbeldekkers voor het openbaar vervoer op waterstof. De levering van de voertuigen heeft vertraging opgelopen, leverancier Wrightbus ging tussentijds failliet. Nu het faillissement is afgerond neemt de Bamford Bus Company de verplichtingen over. Over enkele maanden worden de dubbeldekkers geleverd. Vanaf de zomer gaan ze rijden op de populaire lijnen 19 en X27.

De gemeenteraad van Aberdeen heeft begin vorig jaar de 15 brandstofcelbussen besteld. De bussen zouden oorspronkelijk in 2019 worden geleverd, maar al snel na de bestelling vroeg de fabrikant Wrightbus het faillissement aan. De nieuwe eigenaar van Wrightbus, Bamford Bus Company, is eigendom van de bekende industrieel en waterstofmagnaat Jo Bamford. Bamford is ook eigenaar van Ryse, een vooruitstrevend waterstofbedrijf in het Verenigd Koninkrijk dat is betrokken bij levering van 20 dubbeldekkers op waterstof aan Londen.

De bussen die gaan rijden Aberdeen zijn van het type Wrightbus Streetdeck FCEV met FCmove-HD brandstofcellen gemaakt door het Canadese bedrijf Ballard Power Systems. De voertuigen krijgen een brandstofcel van 85 kW en op de twee verdiepingen kunnen maximaal 64 passagiers worden vervoerd. De bussen worden deels betaald uit het Europese JIVE-project en kosten 565.000 euro per stuk.

Hamburg: CleverShuttle zeer tevreden over prestaties waterstofauto Miraí

Hamburg: CleverShuttle zeer tevreden over prestaties waterstofauto Miraí

Hamberg Clevershuttle ThumbnailDe taxidienst CleverShuttle heeft met zijn vloot waterstof-voertuigen binnen twee en een half jaar meer dan vijf miljoen kilometer afgelegd. Dit komt overeen met zes en een half keer de afstand van de aarde tot de maan en terug. CleverShuttle rijdt dagelijks met tientallen Toyota Mirai’s in en rond Hamburg. De voertuigen blijken uiterst betrouwbaar bij zeer intensief gebruik.

CleverShuttle werkt bij het project in Hamburg samen met partners Toyota, Deutsche Bahn en het Japanse bedrijf Mitsui. De samenwerking is in september 2017 gestart met 20 Toyota Mirai’s in Hamburg. In een volgende stap werd de vloot op verschillende locaties uitgebreid tot 45 voertuigen. 

CleverShuttle is de grootste aanbieder van ride pooling in Duitsland. Deze dienst combineert individuele chauffeursdiensten met milieuvriendelijke en betaalbare carpooling tussen passagiers. Van de dienst wordt vooral gebruik gemaakt door technologiegerichte en milieubewuste mensen die kiezen voor CO2-vrij taxivervoer. Boekingen worden gemaakt via de app, klanten worden opgehaald op de gewenste locatie en naar de gewenste bestemming gereden. Door passagiers met vergelijkbare routes te bundelen, zorgt de taxidienst voor lage prijzen die tot 40 procent onder de gebruikelijke transportprijzen van conventionele taxi's liggen.

“De ervaring na het rijden van vijf miljoen kilometer leert dat brandstofcelauto’s zeer geschikt zijn voor dagelijks gebruik. De Mirai’s vertonen geen technische gebreken en de onbeperkte prestaties van de brandstofcel, met een piekkilometrage van bijna 200.000 kilometer per voertuig, bewijzen dat de duurzaamheid en betrouwbaarheid prima samengaan.” aldus Ferry MM Franz, directeur Toyota Motor Europe, bij de bekendmaking van deze eerste resultaten.

Frankrijk: vijftien nieuwe waterstoftankstations voor fietsen en auto’s

Frankrijk: vijftien nieuwe waterstoftankstations voor fietsen en auto’s

Rhone Alpes AteweyHet Franse bedrijf Atawey gaat de komende jaren vijftien nieuwe waterstoftankstations in de Franse regio Auvergne- Rhône-Alpes plaatsen. De overeenkomst daarvoor is deze week getekend en heeft betrekking op de uitrol van vijftien stations waar zowel auto’s en fietsen waterstof kunnen tanken. Met waterstoffietsen richten de aanbieders zich op toeristische of professionele toepassingen. Elders in Frankrijk is het bedrijf inmiddels vol aan de slag. Tegen het einde van het jaar denkt Atawey  elders in het land al 18 waterstoflaadstations voor fietsen en auto’s te hebben geïnstalleerd. Voor 2022 is het de bedoeling om er nog een tiental te plaatsen. Voor het onderhoud van de tankstations heeft Atawey een landelijke overeenkomst met Engie Cofely gesloten.

De regio Auvergne-Rhône-Alpes wil het eerste gebied in Frankrijk worden waar waterstof grootschalig wordt toegepast bij bedrijven en in de mobiliteit. Tachtig procent van de belangrijkste waterstofspelers in Frankrijk zijn gevestigd in deze regio.

Atawey is een Frans bedrijf gespecialiseerd in waterstoftechnologie. Het bedrijf ontwerpt en produceert kant-en-klare energieopslagoplossingen voor off-grid-toepassingen en waterstof-tankstations voor fietsen en auto's met een capaciteit van 350 en 700 bar, inclusief waterstofproductie ter plaatse.

Duitsland: Busbedrijf van Keulen krijgt de grootste waterstofvloot van Europa

Duitsland: Busbedrijf van Keulen krijgt de grootste waterstofvloot van Europa

Koln Wasserstoff1Busmaatschappij Regional Verkehr Köln GmbH (RVK) heeft opnieuw vijftien bussen op waterstof gekocht. De voertuigen worden ingezet in en rond de Duitse stad Keulen. Samen met de reeds 37 bussen die nu al voor RVK rijden wordt dat eind volgend jaar de grootste busvloot op waterstof van Europa. De voertuigen worden aangekocht via het Europese subsidieproject Jive, aangevuld met een bijdrage van de landelijke en regionale overheid.

De Europese aanbesteding voor de bussen werd, net als bij de vorige bestelling, samen met Wuppertaler Stadtwerke GmbH uitgevoerd. Door de gezamenlijke bestellingen van in totaal 25 bussen te clusteren, kon de door de subsidiegever vastgestelde maximumprijs per bus van 625.000 euro worden gehaald. Drie busbedrijven hebben een offerte uitgebracht, het winnende bod ging uiteindelijk naar Solaris.

De bussen krijgen een 70 kW brandstofcel die wordt geleverd door Ballard en kunnen 350 km afleggen op een tankbeurt. De voertuigen krijgen een as met twee elektromotoren en een klimaatsysteem dat gebruik maakt van de warmte die vrijkomt in de brandstofcel.

RVK in Keulen begon in 2011 met het testen van brandstofceltechnologie in de reguliere dienstverlening. Na het proefdraaien met twee prototypes werden in 2014 twee pre-series voertuigen ingezet zijn 35 bussen van het Belgische Van Hool in gebruik genomen. De bouwwerkzaamheden van twee waterstoftankstations in de regio nadert zijn voltooiing. 

Eind 2021, maar uiterlijk begin 2022, hoopt de RVK in totaal 52 brandstofcelbussen op waterstof te hebben.

Spanje: koffieautomaat op waterstof in de Spaanse Pyreneeën

Spanje: koffieautomaat op waterstof in de Spaanse Pyreneeën

Odesa KoffieDe Aragon Hydrogen Foundation en Spaanse koffiebrander Eboca hebben een koffieautomaat gepresenteerd die werkt op waterstof. Als stunt werd het apparaat deze winter verplaatst naar een weide in het National Parc Odesa, waar wandelaars werden voorzien van een warm bekertje koffie. Doel van het project was om aan te tonen dat waterstof overal een stille en schone energiebron kan zijn.  

De initiatiefnemers van de koffie-stunt zijn beiden sponsor van het National Parc Odea, dat hoog in de Pyreneeën ligt. Daarom werd deze symbolische plek uitgekozen om het initiatief uit te voeren. De ontwikkeling van waterstoftechnologie maakt het mogelijk stroomgeneratoren op fossiele brandstof te vervangen door een duurzame energiebron als waterstof. De organisatoren roemen de totale afwezigheid van vervuilende emissies en lawaai, waardoor brandstofcellen op waterstof ideaal zijn voor krappe ruimtes, natuurgebieden of drukke plaatsen.

Voor dit project heeft Aragon Hydrogen Foundation een stroomopwekkingssysteem van 1 kilowatt (kW) ontworpen, dat gebruik maakt van een Nexa 1200-brandstofcel die samen met de benodigde waterstof zit opgeslagen in de box naast de koffieautomaat.   

De apparatuur maakt gebruik van een kleine 24-volt batterij die drie functies vervult: om energie aan de apparatuur te leveren tijdens het opstarten, om energie op te slaan tijdens het productieproces en om het systeem van stroom te voorzien tijdens piekvraag van 1,2 kW vermogen, gedurende enkele seconden.

Nederland: nieuw pilotproject voor zes vuilnisauto’s op waterstof

Nederland: nieuw pilotproject voor zes vuilnisauto’s op waterstof

Lommel ETrucksGemeenten en inzamelbedrijven door heel Nederland kunnen meedoen aan een proefproject met vuilnisauto’s op waterstof. Onder de naam H2RenT (H2RenT staat voor Waterstof ReinigingsTrucks) worden zes vuilnisauto’s die rijden op waterstof gebouwd. Het project wordt gefinancierd uit de DKTI-regeling, dat als doel heeft de productontwikkeling in de transportsector te versnellen. WaterstofNet coördineert het project.

De zes huisvuilwagens op waterstof worden op verschillende locaties in heel Nederland getest. Op deze manier kan een maximaal aantal gebruikers, zoals gemeentes en inzamelbedrijven, kennis maken met waterstof technologie.

De vuilniswagens op waterstof zijn 100% elektrisch. In plaats van elektriciteit te laden via laadpalen, tankt het voertuig waterstof als brandstof. De waterstof wordt in het voertuig omgezet in elektriciteit voor de aandrijving van de elektromotoren. Dit zorgt voor een lange actieradius, geen uitstoot van schadelijke gassen, minder geluidsoverlast en geen afhankelijkheid van lange laadtijden. Waterstof kan de komende jaren op steeds meer plekken in Nederland getankt worden. Met de schone en stille eigenschappen zijn huisvuilwagens op waterstof ideaal om in te zetten in dichtbevolkte gebieden.

De voertuigen worden gebouwd door E-Trucks Europe. Voor de aftersales service zijn Truckland in Almere, Van Tilburg – Bastianen in Breda, Autobedrijven ESA in Groningen, Loven in Hoensbroek en De Burgh in Eindhoven betrokken bij het project. Deze truckbedrijven investeren in trainingen voor het personeel en vernieuwing van de werkplaatsen om op deze manier voorbereid te zijn op een grote uitrol van voertuigen op waterstof. E-Trucks Europe heeft in eerdere projecten al huisvuilwagens gebouwd die rijden op waterstof. De resultaten waren zeer positief, reden om op grotere schaal vuilniswagens op waterstof te bouwen.

Projectcoördinator WaterstofNet ontwikkelt en realiseert - samen met industrie en overheden - projecten en roadmaps rond duurzame inzet van waterstof voor zero-emissie transport en energieopslag. De focus ligt op Vlaanderen en Nederland. Nederlandse gemeenten of inzamelbedrijven die belangstelling hebben voor dit project kunnen zich melden bij WaterstofNet.

Nederland: rem op deelnemers aan megawaterstof-project Green Flamingo

Nederland: rem op deelnemers aan megawaterstof-project Green Flamingo

Sines zonnepanelen tekstDe voorbereidingen, om te komen tot een grootschalige waterstoffabriek bij de havenstad Sines, vorderen gestaag. Momenteel wordt er volop gesproken tussen de verschillende partijen, om het project verder vorm en inhoud te geven. In Portugal moet op grootschalige wijze duurzame stroom uit zonneparken en windparken worden omgezet in waterstof voor de Nederlandse markt. Grote Portugese, Deense en Nederlandse bedrijven zijn de plannen aan het analyseren.

De internationale belangstelling voor het project is groot, maar initiatiefnemer Marc Rechter meldt aan Waterstof Magazine nu eerst aan de slag te willen.  “Green Flamingo heeft nu met 15 deelnemers een gunstige omvang en sterke partners. Meer deelnemers kan vertragend werken., want ieder bedrijf heeft z'n eigen belangen. We moeten nu de volgende stappen zetten om snelle voortgang te boeken, zodat de ​​Europese markt voor groene waterstof sneller tot ontwikkeling kan komen.” Voor Portugal is het project zeer interessant. Diverse media in Portugal melden dat het waterstofplan werk zal bieden aan meer dan 1000 weknemers. De zonneparken, die aan de basis staan van de waterstoffabriek, beslaan duizenden hectares grondgebied.

Initiatiefnemer is de Nederlander Marc Rechter, CEO van de Resilient Group, die al 20 jaar in Portugal woont. In 2009 kwam hij al met de eerste ideeën naar buiten, sinds het laatste half jaar zit het project in een stroomversnelling. De totale investeringskosten kunnen oplopen tot 3,5 miljard Euro. Dit geld moet uiteindelijk komen uit een mix van de Portugese en Nederlandse overheid, het internationale bankwezen, de Europese Unie en de participerende grote bedrijven. Als alles volgens plan verloopt ondertekenen Portugal en Nederland deze maand een memorandum van overeenstemming. Daarna, en als er geen onverwachte vertragingen zijn, zou in de tweede helft van 2021 de daadwerkelijke grondwerkzaamheden kunnen beginnen.Hydrogen Europe: hoofdrol voor waterstof bij schoon en zwaar transport

Hydrogen Europe: hoofdrol voor waterstof bij schoon en zwaar transport

Hyundai waterstofOm de uitstoot van broeikasgassen in Europa sterk te verminderen, moeten er drastische veranderingen plaatsvinden in de transportsector, schrijft Hydrogen Europe op haar site. Voor de belangenorganisatie is het daarom van groot belang dat de transportsector streeft naar een CO2-vrije toekomst en afscheid neemt van fossiele brandstoffen. Vrachtwagens op waterstof zijn dan ook een essentiële, veelbelovende oplossing om dit doel te bereiken, zonder afbreuk te doen aan operationele flexibiliteit met een hoge actieradius, korte tanktijd en een laadvermogen dat dichtbij die van verbrandingsmotoren ligt.

Volgens Hydrogen Europe is de transportsector verantwoordelijk voor een kwart van de uitstoot van broeikasgassen in de EU. Om veranderingen te bevorderen werd de afgelopen week de 'Hydrogen Fuel Cell Trucks’ georganiseerd, om de weg richting een CO2-vrije transportsector vrij te maken. Deze gelegenheid markeerde ook de onthulling van een gezamenlijke oproep voor het breder inzetten van vrachtwagens met een brandstofcel.

Ongeveer 150 deelnemers kwamen op het evenement af, waaronder vooraanstaande experts uit de vrachtwagenindustrie, EU-besluitvormers, eindgebruikers en aanbieders van infrastructuur Het gezamenlijk doel was om de versnelling van de massamarktimplementatie van vrachtwagens op waterstof en de tankinfrastructuur te bespreken. Het evenement was het eerste in zijn soort en werd in Brussel gehouden.

43 grote bedrijven die de hele toeleveringsketen vertegenwoordigen, hebben hun steun voor de waterstofplannen toegezegd. Het doel is om over vijf jaar 5 tot 10-duizend vrachtauto’s op de wegen te hebben. Zij moeten dan de beschikking hebben over 100 waterstoftankstations, afgestemd op vrachtverkeer. Over tien jaar moeten er 95-duizend vrachtauto’s rijden en moeten er 1000 tankstations beschikbaar zijn. Hydrogen Europe realiseert zich dat early adopters financiële ondersteuning van de overheid nodig hebben om de markt voor waterstof open te kunnen breken.

ICCT: 99% van het intercontinentale containervervoer kan op waterstof

ICCT: 99% van het intercontinentale containervervoer kan op waterstof

ContainerschipDe internationale scheepvaart is er zeer geschikt voor om gebruik te gaan maken van waterstof. Dat blijkt uit onderzoek van International Council on Clean Transportation (ICCT), een onafhankelijke non-profit organisatie die onderzoek doet naar schone transportoplossingen. Uit het onderzoek blijkt dat voor maar liefst 99% van de scheepvaart op intercontinentale routes, waterstof een schoon en haalbaar alternatief is voor de traditionele verbrandingsmotoren op zware stookolie.   

Afgelopen zomer organiseerde de ICCT een internationale workshop over zero-emission scheepstechnologie voor de internationale scheepvaart De deelnemers gaven toen aan brandstofcellen te zien als een veelbelovende technologie. Vervolgens werd onderzoek ingesteld naar de energievraag van de schepen en de opslagmogelijkheden voor waterstof en de ruimte die hiervoor nodig is. De onderzoekers richtten zich op containerschepen die varen op de corridor China – Verenigde Staten. Om de energiedichtheid te optimaliseren is uitgegaan van waterstofopslag in vloeibare vorm.

De conclusie is dat 99% van het intercontinentale containervervoer per schip prima op waterstof kan plaatsvinden. De opslag van vloeibare waterstof kost ongeveer 5% van de beschikbare vrachtruimte. Dit percentage valt lager uit als er op meerdere plekken onderweg kan worden getankt. Om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen zullen ook grote vrachtschepen hun uitstoot moeten verlagen. Zelfs een kleine reductie betekent dat er compleet nieuwe technologieën moeten worden ontwikkeld. Waterstof lijkt daarin en belangrijke rol te gaan spelen.

De International Council on Clean Transportation is een onafhankelijke non-profitorganisatie met als doel het verbeteren van de milieuprestaties en energie-efficiëntie van weg-, zee- en luchtvervoer, ten einde de volksgezondheid te bevorderen en de klimaatverandering te beperken. De organisatie heeft kantoren in Beijing, Berlijn, San Francisco en Washington.

USA: grootste waterstof-tankstation van Amerika geopend in Santa Ana

USA: grootste waterstof-tankstation van Amerika geopend in Santa Ana


Santa Ana hydrogen stationIn Californië is het grootste waterstoftankstation van de Verenigde Staten geopend. In de plaats Santa Ana, in het zuidoosten van de metropool Los Angeles heeft het bedrijf Trillium een tankstation opgeleverd voor het regionale openbaar-vervoersbedrijf. Tien bussen die rijden op waterstof gaan er dagelijks tanken, maar er is capaciteit voor 50 voertuigen. De tanktijd bedraagt 6 á 10 minuten en is daarmee gelijk aan de tanktijd van dieselbussen.

“De dispensers bevinden zich in een tankgebouw (foto) waar de juiste voorzorgsmaatregelen zijn genomen om veilig te kunnen tanken,” laat Chad Previch, External Communications Manager van Loves, moederbedrijf van Trillium aan Waterstof Magazine weten. “Na het installeren is het systeem goedgekeurd door Orange County Fire. De tanks die vloeistof en gas bevatten, bevinden zich buiten het gebouw met open ventilatie, brandwerende muren en brand- en gasdetectie. Ze zijn omheind met een hekwerk, zodat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft.” 

Trillium is leverancier van hernieuwbare brandstoffen en alternatieve energieoplossingen voor mobiliteit in de Verenigde Staten. Partner Air Products heeft de tankvoorziening en opslag geleverd. Bij dit ene grote waterstoftankstation in de VS zal het niet blijven. Nel Hydrogen heeft van Trillium alweer een order voor een 1 MW elektrolyser ontvangen. Deze moet aan het einde van dit jaar geplaatst worden in de plaats Urbana, in de staat Illinois. Daar heeft het plaatselijke busbedrijf twaalf voertuigen met een brandstofcel besteld.

Oostenrijk: Supermarktketen MPREIS presenteert haar plannen met waterstof

Oostenrijk: Supermarktketen MPREIS presenteert haar plannen met waterstof

Völs MpreisDe Oostenrijkse supermarktketen MPREIS presenteert deze week haar plannen met waterstof. Donderdagmiddag is de pers uitgenodigd om te luiseren naar Ewald Perwög. Hij zal het toekomstgerichte en inmiddels internationaal gerenommeerde Sustainable Energy Solutions project toelichten, dat van start moet gaan bij het distributiecentrum bij Völs. Hier moet de eerste groene waterstoffabriek van Oostenrijk komen te staan.

De waterstoffabriek wordt gebouwd bij de eigen bakkerij Therese Mölk en de eigen Alpenslagerij van de supermarktketen in Tirol. De waterstof wordt geproduceerd uit groene stroom en zal in eerste instantie worden gebruikt voor het CO2-vrij verwarmen van de twee productielokaties. In een tweede fase zal waterstof als brandstof voor vrachtauto’s gaan dienen. Op termijn streeft MPREIS naar een gehele CO2-vrije toekomst in het transport. Zoals Waterstof Magazine eerder berichtte werkt de supermarktketen hierbij samen met H2 Energy, die vanaf deze maand in Zwitserland de waterstoftrucks van Hyundai laat rijden.

De vergunningsaanvraag voor de nieuwe waterstoffabriek, iets te oosten van Innsbruck, ging niet geheel vlekkeloos. Een buurman van de Völse Au, waar de fabriek moet komen te staan, maakt bezwaar. De fabriek komt dicht bij het natuurgebied Völser Giessen, maar blijft buiten de vijf meter beschermingszone. De bezwaarmakers hebben vooral moeite met de hoogte van het elektrolyse-systeem. Die wordt 9 meter hoog en ontneemt het uitzicht op de natuur.  

MPREIS is van oorsprong een supermarktketen in Tirol, maar heeft inmiddels ook vestigingen in Vorarlberg, Salzburg, Karinthië en in het Noord-Italiaanse Zuid-Tirol.  De keten telt meer dan 260 winkels, allen met een bijzondere architectuur.

Nikola: 14.000 pre-orders met een waarde van 9 miljard euro

Nikola: 14.000 pre-orders met een waarde van 9 miljard euro

Nikola plantAfnemers van vrachtauto’s van Nikola hebben het volste vertrouwen in waterstof. Dat blijkt uit de orderportefeuille die op dit moment openstaat. Hoewel en nog geen enkele H2-truck seriematig is geproduceerd, zijn er al 14 duizend pre-orders geplaatst. Goed voor 2,5 jaar werk, met een waarde van 9 miljard euro. Maar eerst moet de fabriek nog worden gebouwd.

Een belangrijke stap in zoektocht naar kapitaal en de opschaling van de activiteiten, is een beursnotering aan de Nasdaq in New York. Nikola bespaart zich het lange administratieve traject, door te fuseren met het beursgenoteerde VectolQ Acquisition Corp. Daar is Stephen Girsky, voormalig topman van General Motors, CEO. Hij treedt bij Nikola in dienst. Na de fusie gaat het bedrijf Nikola Corporation heten en zal op de beurs worden vermeld onder de letters NKLA. Naar verwachting zal de beursnotering in het tweede kwartaal van 2020 worden voltooid, Nikola is dan bijna 3 miljard Euro waard. De huidige aandeelhouders van Nikola blijven na de fusie de meerderheid behouden.

Het verkregen geld zal met name worden gebruikt om de bouw van de fabriek in Coolidge (Arizona) te voltooien, die vanaf volgend jaar elektrische vrachtauto’s zal produceren. In 2023 komen daar vrachtauto’s met brandstofcellen bij. Een tweede fabriek komt in Europa, bij Ulm in Duitsland. Daar zal vanaf volgend jaar de Nikola Tre, een 100% elektrische vrachtwagen, worden gebouwd in samenwerking met Iveco, gevolgd door een waterstofvoertuig geleverd met onderdelen van Bosch. Iveco behoort tot CNH Industrial, een van de belangrijke aandeelhouder van Nikola. Daarnaast zijn er plannen om waterstoftankstations te bouwen voor Nikola-klanten.

Japan: enorme waterstof fabriek geopend bij Fukushima

Japan: enorme waterstof fabriek geopend bij Fukushima

FukushimaIn Japan is afgelopen zaterdag een van de grootste groene waterstoffabrieken ter wereld officieel geopend. In de stad Namie, iets ten noorden van de verwoeste kerncentrale van Fukushima, gaat de fabriek grootschalig waterstof produceren uit groene stroom. De productielocatie wekt voldoende waterstof op om 560 auto’s met een brandstofcel per dag te vullen. De capaciteit van het Fukushima Hydrogen Energy Research Field  is 900 ton waterstof per jaar.

De nieuwe waterstoffabriek geeft een belangrijke impuls aan de regio die nog veel te lijden heeft van de verwoestende aardbeving en tsunami in 2011. Voor premier Shinzo Abe een belangrijke reden om de opening van de nieuwe fabriek persoonlijk bij te wonen. De overheid subsidieert het project, waarbij ook de bedrijven Toshiba, Tohoku Electric Power en gasleverancier Iwatani betrokken zijn. Deze bedrijven zien kans om de kennis die wordt opgedaan te exporteren naar het buitenland en dan bij voorkeur naar gebieden waar de kosten van hernieuwbare energie lager zijn dan in Japan. Het land wordt nog steeds geconfronteerd met hogere opwekkingskosten voor hernieuwbare energie dan voor thermische of kernenergie. Projectkosten bedragen in totaal ongeveer 165 miljoen Euro.

De faciliteit maakt waterstof met elektriciteit die wordt opgewekt door de 68.000 zonnepanelen. Deze hebben een totale capaciteit van 20 megawatt. De waterstof, gemaakt in de fabriek in Namie, zal door tankwagens worden vervoerd naar eindgebruikers. De eerste waterstof zal worden gebruikt voor de Olympische fakkel.

Oostenrijk: Eerste sneeuwscooter waterstof rijdt in de Alpen

Oostenrijk: Eerste sneeuwscooter waterstof rijdt in de Alpen

SneeuwscooterHet bedrijf BRP-Rotax, gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van powersport-producten, komt met de eerste sneeuwscooter met brandstofcellen. Het geruisloze en schone voertuig werd de afgelopen week voor het eerst in praktijk getest tijdens de FIS Ski World Cup in Hinterstoder. De nieuwe Lynx HySnow op waterstof, is volgens het bedrijf een belangrijke stap richting een schone toekomst.

 “2020 is een heel speciaal jaar voor ons. We vieren niet alleen 100 jaar innovatie en leiderschap in motorontwikkeling en -productie, we beginnen ook een echte waterstofrevolutie voor het nieuwe decennium”, zegt Wolfgang Rapberger, lid van de raad van bestuur in de Oostenrijkse media. “Het gebruik van deze hernieuwbare energiebron betekent dat we een nieuw en schoon tijdperk voor Rotax inluiden en ons potentieel voor de toekomst uitbreiden.” Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt naast sneeuwscooters ook waterscooters, motorfietsen, karts en ultra lichte vliegtuigjes.

De nieuwe Lynx HySnow is gebaseerd op de Lynx 69 Ranger Alpine, een sneeuwscooter die in Oostenrijkse skigebieden zijn waarde al vele jaren heeft bewezen. Het voertuig is volledig gereviseerd en voorzien van een hoogwaardige elektrische aandrijflijn compleet met een waterstofbrandstofcel. Door e-mobiliteit en waterstof te koppelen, is de Lynx HySnow het vlaggeschip voor duurzaamheid. Het innovatieve aandrijfsysteem betekent dat het voertuig vrijwel geruisloos rijdt, ongeacht temperatuurschommelingen, en geschikt is om in grote gebieden ingezet te worden. De Lynx HySnow is in eerste instantie bedoeld voor gebruik in de bergen tijdens de wintersport.

Het bedrijf meldt op haar website meer dan vier en een half jaar intensief onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd te hebben in dit pilotproject. De Lynx HySnow wordt gezien als een technologisch meesterwerk en een belangrijke mijlpaal voor toekomstige duurzame aandrijflijnsystemen.

Zwitserland: vrachtauto’s op waterstof rijden voorlopig op subsidie

Zwitserland: vrachtauto’s op waterstof rijden voorlopig op subsidie

ZwitserlandEen groep van 20 bedrijven in de logistiek zijn de eerste gebruikers van vrachtauto’s op waterstof in Zwitserland. Onder deze bedrijven bevinden zich de twee supermarktketens Coop en Migros, zuivelproducent Emmi en de ketens van tankstations SOCAR en Tamoil. De bedrijven kopen de vrachtauto’s niet, maar leasen de voertuigen. De leaseprijs is inclusief garantie, service, verzekeringen en brandstof. De Zwitserse overheid geeft subsidie in de vorm van belastingvoordeel. De initiatiefnemers doen er niet moeilijk over. “Dit is in eerste instantie een gesubsidieerd bedrijfsmodel. We staan nog maar aan het begin van een compleet nieuwe technologie.”

Een van de deelnemers van het eerste uur is de Zwitserse supermarktketen Migros. Het bedrijf is er vanaf het eerste begin bij en start het experiment met drie Hyundai Xcients. Migros is van plan de prestaties van de H2-trucks te vergelijken met een Mercedes-Benz vrachtwagen aangedreven door een elektrische batterij, drie biogas-aangedreven vrachtwagens van Iveco en traditionele diesel-vrachtauto’s. De retail-organisatie verklaart dat het jaarlijks bijna 50 miljoen Euro belasting betaalt aan zware milieuheffingen, voor alle voertuigen van meer dan 3,5 ton, die op de Zwitserse wegen rijden. Gedurende de proefperiode zijn de Hyundai-vrachtwagens hiervan vrijgesteld door de Zwitserse regering. Migros rijdt met 900 vrachtauto’s in Zwitserland tussen de 900 winkels en de 22 magazijnen en productielokaties. Vrachttransport op batterijen worden gezien als een oplossing in de stad, maar zijn geen volwaardig alternatief voor dieselwagens in de Alpen.

De eerste vrachtauto’s op waterstof hebben in Zwitserland in het begin de beschikking over twee H2-tankstations. Vijf tanklokaties zijn nog in aanbouw en zijn in de zomer gereed. De groene waterstof voor de voertuigen wordt gemaakt via elektrolyse. De energiebron hiervoor is de waterkrachtcentrale in Gösgen.

Verenigd Koninkrijk: glasproducent test productieproces op waterstof

Verenigd Koninkrijk: glasproducent test productieproces op waterstof

St. Helens NsgDe NSG Group, een van 's werelds grootste fabrikanten van glas en beglazingsproducten, heef een test aangekondigd met waterstof. Waterstof moet de alternatieve en CO2-vrije brandstof worden voor de vlotteroven in de fabriek in St. Helens in het Verenigd Koninkrijk. De NSG Group produceert glas voor de bouw-, auto-industrie en technische glassector. Het waterstof-initiatief is een wereldwijde primeur en maakt deel uit van een project beheerd door HyNet. Dit consortium van industrieën in het noordwesten van Engeland, richt zich op het verminderen van de koolstofemissies van industrie, woningen en transport.

NSG Group zal onderzoeken of waterstof kan worden gebruikt voor het geheel of gedeeltelijk vervangen van het aardgas en de olie die standaard worden gebruikt in de glasindustrie. Als al het aardgas kan worden vervangen door waterstof, zou dit de uitstoot van CO2 met ongeveer 80 procent verminderen. Voorwaarde is wel dat de waterstof is opgewekt uit hernieuwbare energie.

Voor het project is bijna 6 mijoen Euro van de Britse overheid beschikbaar uit het potje Industrial Fuel Switching Scheme. De eerste proeven staan voor november van dit jaar gepland. Tegen 2030 wil de NSG Group de CO2-uitstoot met 21% hebben verminderd, ten opzichte van de uitstoot het jaar 2018. Naast de verschuiving richting CO2-vrije brandstof moet ook productinnovatie hieraan een bijdrage leveren.

Nederland: trein op waterstof zaterdag te bewonderen in Groningen

Nederland: trein op waterstof zaterdag te bewonderen in Groningen

Coradia iLint GroningenTreinliefhebbers uit heel Nederland zijn zaterdag welkom in Groningen. Op spoor 1A van het station Groningen Centraal is een van de eerste waterstoftreinen ter wereld te bewonderen. De minister voor Milieu en Wonen, Stientje van Veldhoven, komt ook naar Groningen. De Coradia iLint is de komende weken in Nederland,om op proef op het tracé Groningen – Leeuwarden te rijden.

Vorige week woensdag reed de eerste waterstoftrein bij Oldenzaal Nederland binnen en staat inmiddels geparkeerd in Leeuwarden. De trein is afkomstig uit het noorden van Duitsland, waar het voertuig in de dagelijkse dienstregeling is opgenomen. Al meer dan een jaar rijdt de waterstoftrein, gebouwd door de Franse treinbouwer Alstom, naar volle tevredenheid in het gebied ten noorden van de lijn Bremen – Hamburg. De Coradia ilint is gebouwd in de Duitse stad Salzgitter en Franse stad Tarbes.

Tijdens de testritten in Nederland zijn er geen passagiers aan boord, maar alleen technici die de meetresultaten bekijken. De testen worden uitgevoerd onder leiding van het internationale ingenieursbureau DEKRA. De trein zal de maximale snelheid van 140 km bereiken. Op een volle tank kan het voertuig ongeveer 1000 km rijden. Treinen op waterstof zijn aanzienlijk stiller dan vergelijkbare voertuigen op diesel en stoten geen CO2 uit. Als de gebruikte waterstof ook nog eens wordt opgewekt uit duurzame energie, is de hele vervoerscyclus klimaatneutraal.

De Coradia iLint is zaterdag 7 maart 2020 te bewonderen op het station Groningen Centraal op spoor 1A tussen 12.00 en 16.00 uur. Diverse instanties die bij het project betrokken zijn geven een toelichting.

OPINIE:  Angst voor waterstof uit het buitenland

OPINIE: Angst voor waterstof uit het buitenland

Sahara angstOPINIE   Europese landen die grote stappen willen maken in de energietransitie, kijken niet alleen naar het binnenland. Voor groene waterstof wordt vooral ook over de grens gekeken. In veel rijke landen met een hoge bevolkingsdichtheid en weinig verval van water, is het nagenoeg onmogelijk om zelf voldoende duurzame energie op te wekken. Dat hoeft geen probleem te zijn, er zijn nog voldoende plekken op de wereld waar de bevolkingsdichtheid zeer laag is, de zon uitbundig schijnt en de wind flink waait.

De vrees voor waterstof uit het buitenland heeft voornamelijk met onkunde te maken. Opmerkingen als ‘wij willen niet afhankelijk van het buitenland zijn’ klinken in eerste instantie plausibel. Maar dan direct terug naar de realiteit van vandaag. Westerse economieën draaien al tientallen jaren op steenkool, olie en aardgas. Deze energiedragers worden grootschalig geïmporteerd. Olie komt uit het Midden-Oosten, aardgas uit Siberië. Zonder grootschalige import van energie, had de westerse wereld het huidige welvaartsniveau nooit bereikt. En zonder grootschalige import, valt de huidige economie direct stil.

Groene waterstof uit het buitenland betekent dan ook niet dat we meer afhankelijk worden van andere landen. Er vindt slechts een verschuiving plaats, ten gunste van de westerse wereld en de CO2-uitstoot. Het opvangen van zonlicht en wind is een stuk schoner dan het oppompen van olie en gas en het delven van steenkool. En er zijn wereldwijd enorme oppervlaktes waar zonder problemen zonnevelden en windparken kunnen worden geplaatst. Woestijnen zijn er op alle continenten in overvloed. Daar hoeft geen vruchtbare landbouwgrond te worden opgeofferd. Duurzame bronnen gecombineerd met een groot aanbod van goedkope grond, zorgt dat voor een lage energieprijs.

Enige maanden geleden kreeg ik het op een waterstof-lezing vanuit de groene hoek zwaar te verduren. ‘Ik ben tegen, wij gaan die arme mensen uit Afrika niet beroven van energie’. Die opmerking gaat zeker op voor energiedragers als steenkool, olie en gas. Wat we vandaag niet nodig hebben, blijft rustig liggen tot de dag van morgen. Met zon en wind is dat toch anders. Alles wat we vandaag niet opvangen, is morgen alweer verdwenen. Iedere dag is een gemiste dag.

Als we waterstof grootschalig opwekken in gebieden met veel zon en veel wind, en we betalen daarvoor een fatsoenlijke prijs, worden daar heel veel landen economisch sterker van. Alleen al de hoeveelheid zonne-energie die jaarlijks op de aardbol neerdaalt, is 9000 keer groter dan de wereldwijde energievraag. Laten we dan ook niet blijven hangen in argumenten over lage rendementen. Iedere discussie-dag is een verloren dag. We gaan gewoon direct aan de slag, dan komt dat hogere rendement vanzelf.

Paul Bombeld is hoofdredacteur van Waterstof Magazine  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nederland: Ecolution uit Lauwersoog wordt eerste duurzame zeilboot op waterstof

Nederland: Ecolution uit Lauwersoog wordt eerste duurzame zeilboot op waterstof

Lauersoog EcolutionDe duurzame Havencoalitie Lauwersoog onderzoekt de mogelijkheid om schepen te laten varen op groene waterstof. De coalitie wil beginnen met het proefschip Ecolution. De provincie, de Rabobank en de Gasunie hebben zich inmiddels enthousiast getoond over de plannen. Na een eerste proefschip wil de duurzame havencoalitie in het Groningse dorp uitbreiden naar vissersschepen, rondvaartboten, de bruine vloot en in de verdere toekomst landbouwvoertuigen.

Maar op korte termijn is de aandacht gericht op de Ecolution, een zeilschip dat tussen 2007 en 2010 werd gebouwd in opdracht van Nederlandse oud-astronaut Wubbo Ockels. Het heeft zes waterdichte compartimenten, alle systemen zijn dubbel uitgevoerd, kan door twee personen worden gevaren en vier tot zes gasten meenemen. Sinds 2015 is het jacht eigendom van de stichting Wadduurzaam en heeft een ligplaats bij het duurzaamheidscentrum in de haven van de Lauwersoog. Het schip wordt ingezet om de aandacht op duurzaamheidsprojecten te vestigen.

Eerdere plannen om met de Ecolution naar de Olympische waterstofspelen in Tokyo te varen werden niet gehaald, maar de ombouw naar waterstofschip is nu een stuk dichterbij dankzij het project ‘Waterstof in schepen Lauwersoog’. Het Waddenfonds behandelt op dit moment het programma. Wordt het waterstofplan goedgekeurd, is dat een belangrijke financiële impuls.

Alle partijen die betrokken zijn bij de haven van Lauwersoog, zoals ondernemers, gemeenten en provincies, zoeken naar verduurzaming van de haven. Waterstof als brandstof betekent een geheel schone vloot van schepen die geruisloos en zonder uitstoot over de Waddenzee vaart. Daarvoor is dan wel een flinke investering nodig. Uit de eerste berekeningen blijkt dat aan het ombouwen van het eerste schip een prijskaartje hangt van 1,2 miljoen. Subsidie is in het begin dan ook noodzakelijk. De groene waterstof waarop de schepen moeten gaan varen, moet worden opgewekt met stroom uit zonneparken en windmolens in de directe omgeving.

Zuid-Korea: Hyundai nieuwe wereldmarktleider in voertuigen op waterstof

Zuid-Korea: Hyundai nieuwe wereldmarktleider in voertuigen op waterstof

Hyundai Nexo11Het automerk Hyundai is de grootste autofabrikant van waterstofauto’s ter wereld. Dat blijkt uit de verkoopcijfers over het jaar 2019 die eind februari zijn gepubliceerd. Voormalig marktleider Toyota zakt naar een tweede plaats. Honda zag de verkopen vorig jaar halveren.

De opmars van de Hyundai Nexo (foto) is opmerkelijk. In 2017 stond het aantal auto’s nog op nul. In het eerste jaar 2018 wisten de Koreanen 824 waterstofauto’s te verkopen, een jaar later waren dat er bijna zes keer zoveel. Van de 4818 Nexo’s werd 87% op de thuismarkt Korea afgezet. In Europa zaten er lange levertijden op de Nexo’s, iets wat de groei zeker geremd heeft. Hyundai wil de komende jaren de productie flink opschalen.

Toyota kwam met de Mirai op waterstof in 2017 op de markt. Het eerste jaar was direct het topjaar. Toen wist de Japanse autofabrikant 2689 voertuigen te verkopen. Een jaar later daalde dat aantal naar 2380 om in 2019 weer licht te stijgen naar 2407. De beperkingen op de productielijn zijn de grootste oorzaak van de lichte groei. In 2020 wil de fabrikant grotendeels overschakelen van handmatige productie naar automatische. Deze nieuwe productielijn is pas eind dit jaar gereed, een sterke stijging van de verkoopcijfers is dan pas in de resultaten van 2021 terug te zien.

Het eveneens Japanse Honda kan de kostbare ontwikkelingen in brandstofcellen niet bijhouden. De waterstofauto Clarity kwam in 2017 op de markt en in het eerste jaar werden er 524 verkocht. Een jaar later, in 2018 waren dat er naar schatting 700. Vorig jaar halveerden de verkopen naar 349 eenheden. De Honda Clarity in alleen te koop in Japan en Californië.

Zwitserland: Eerste vrachtauto’s op waterstof deze maand op de weg

Zwitserland: Eerste vrachtauto’s op waterstof deze maand op de weg

Zwitserland Hyundai H2 Xcient Binnen enkele weken gaan de eerste vrachtauto’s op waterstof rijden in Zwitserland. De eerste voertuigen zijn inmiddels in het Alpenland gearriveerd (foto). Dit jaar levert de Koreaanse vrachtautofabrikant 50 voertuigen en de komende vijf jaar komen er daar nog eens 1550 bij. Daarmee heeft Zwitserland de wereldprimeur met de Hyundai H2 Xcient-vrachtauto, die binnen enkele jaren in verschillende Europese landen moet gaan rijden.

De vrachtauto’s krijgen een brandstofcel van 190 kilowatt en kunnen maximaal 35 kg waterstof tanken onder een druk van 350 bar. De waterstof ligt opgeslagen in zeven verschillende tanks en zorgen voor een actieradius van 400 km, aanzienlijk meer dan gelijke voertuigen op batterijen meldt het Zwitserse H2 Energy.

Om het project mogelijk te maken verstrekt de Zwitserse overheid de nodige subsidie. Hierdoor zal een gereden kilometer met een waterstoftruck niet duurder uitvallen dan een kilometer met een vrachtauto op diesel. In de kilometerprijs is de brandstof, afschrijving en het onderhoud meegenomen.

De voertuigen gaan rijden op groene waterstof, geproduceerd via elektrolyser bij de waterkrachtcentrale bij de plaats Gösgen. Deze waterstoffabriek is sinds eind vorig jaar in bedrijf. De productie-capaciteit is nu nog 2 MW maar kan richting 2025 worden opgeschaald naar 100 MW. Verspreid over het land zijn er vijf nieuwe waterstoftankstations in aanbouw. De laatsten zijn deze zomer gereed, zodat het totaalaantal H2-tankstations op zeven komt. Een belangrijk deel van het land is daarmee gedekt, later volgen meer tanklocaties.

De Koreaans vrachtautofabrikant Hyundai investeert zwaar in waterstof. De komende jaren wil het bedrijf zo’n 6 miljard Euro uitgeven aan waterstoftechnologie. In Zwitserland gaan de supermarktketens Migros en Coop rijden op waterstof, in Oostenrijk heeft de supermarktketen MPreis uit Tirol een aantal vrachtauto’s op waterstof besteld en in Noorwegen toont Asko interesse. Duitsland en Nederland zijn de volgende landen op het lijstje van H2 Energy.

VK: Frans energiebedrijf EDF wil waterstof produceren uit kernenergie

VK: Frans energiebedrijf EDF wil waterstof produceren uit kernenergie

hinkley point c nuclear reactor render 640x384Het grootste elektriciteitsbedrijf van Europa, Électricité de France (EDF) wil waterstof gaan produceren bij haar kerncentrales in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf verwacht hier enorme hoeveelheden waterstof te kunnen maken voor een lage prijs. Het voordeel van stroom uit kerncentrales is, is dat het altijd en in constante hoeveelheden beschikbaar is. Hierdoor kan de elektrolyser optimaal worden benut en daalt de kostprijs van een kilo groene waterstof flink.

Het onderzoek van EDF is in volle gang. Het energiebedrijf beschikt over meerdere kerncentrales in het Verenigd Koninkrijk. Het enorme Hinkley Point C-project (foto) maakt onderdeel uit van het onderzoek. Grote volumes waterstof kunnen hier dan koolstofarm worden geproduceerd. Onderdeel van het onderzoek is de koppeling met hernieuwbare energiebronnen zoals zonnevelden en windparken. Daarbij kan kernenergie een rol vervullen als de zon of de wind het even laat afweten.

Bij de plannen wordt de nieuwe kerncentrale Hinkley Point C genoemd als potentiële lokatie. Dit is de eerste nieuwe kerncentrale die in 20 jaar in Engeland wordt geopend. De opening staat gepland voor 2025, maar dit kan in praktijk nog wel eens opschuiven.

Uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van Hydrogen Council en consultant McKinsey blijkt dat de prijs van hernieuwbare waterstof in het meest gunstige geval de komende 20 jaar kan dalen naar ongeveer 1,50 Euro per kilo. Deze groene waterstof moet dan concurreren met grijze waterstof uit aardgas, die tegenwoordig een kostprijs heeft van ongeveer 1,15 tot 2,10 Euro per kilo. Waterstof geproduceerd met behulp van de nieuwe kerncentrale komt volgens de eerste berekeningen uit op ongeveer 2 Euro per kilo, iets duurder, maar dan wel met een constante productiecapaciteit van 220.000 kilo per dag. De onderzoekers verwachten dat de kostprijs door verder onderzoek de komende jaren nog flink zal dalen.

Australië: grootste groene waterstoffabriek in juni operationeel

Australië: grootste groene waterstoffabriek in juni operationeel

Adelaide artist impressionAustralian Gas Network Limited heeft een subsidie van bijna 800-duizend Euro ontvangen voor onderzoek naar het mengen van waterstof en aardgas in een lokaal aardgasnetwerk. Het geld is afkomstig van het Australische Agentschap voor hernieuwbare energie van de landelijke overheid. Uit het onderzoek moet blijken of de CO2-uitstoot van woningen flink kan verminderen als een percentage van 5 á 10% waterstof aan aardgas wordt toegevoegd.

Een van de praktijktesten zal worden uitgevoerd in de stad Adelaide, in het zuidoosten van Australië. Daar wordt inmiddels volop gewerkt aan het Hydrogen Park South Australia project. Hier wordt voor een bedrag van 8,5 miljoen Euro, de grootste groene waterstoffabriek van Australië gebouwd. De fabriek krijgt een PEM-elektrolyser van 1.25 MW en gaat in eerste instantie 5% waterstof toevoegen aan een deel van het aardgasnetwerk waarop 710 woningen zijn aangesloten. Deze liggen in het zuiden van Adelaide in het stadsdeel Mitchell Park. De afnemers van aardgas zullen naar verwachting geen verschil merken, apparaten die werken op aardgas zullen zonder aanpassingen blijven functioneren. De bouw van de fabriek is eind vorig jaar begonnen en de werkzaamheden liggen strak op schema. In juni moet de fabriek operationeel zijn en kan de eerste waterstof worden toegevoegd. Verwacht wordt dat de waterstoffabriek minimaal 5 jaar zal draaien.

Het project in Adelaide maakt deel uit van de visie van Australian Gas Networks (AGN) om op termijn 100% hernieuwbaar gas te leveren. Waterstof speelt daarbij een belangrijke rol en het percentage H2 zal in een reeks testen verder worden opgevoerd in haar Zuid-Australische netwerken. AGN is ook van plan om andere mogelijkheden voor groene waterstof te verkennen, waaronder het gebruik voor industriële klanten en transport. Australië ziet ook grote commerciële kansen voor grootschalige productie van groene waterstof uit duurzame energie. Dit waterstof kan volgens de overheid een belangrijk exportproduct van het land worden en veel nieuwe banen creëren.

Portugal-Nederland: Overheid en bedrijfsleven steken miljarden in waterstof keten

Portugal-Nederland: Overheid en bedrijfsleven steken miljarden in waterstof keten

Sines paneel“Waterstof heeft alles in zich om een zeer belangrijk exportproduct te worden voor een land als Portugal.” Dat zegt Marc Rechter, de Nederlandse initiatiefnemer achter het project Green Flamingo, dat via elektrolyser-technologie in Portugal grootschalig groene waterstof wil produceren voor de Nederlandse markt. Het totale geschatte investeringsbedrag kan oplopen tot zo’n 3,5 miljard Euro.

Het Portugese ECO meldt dat Rechter, die al 20 jaar in Portugal woont, inmiddels een aantal indrukwekkende namen voor het project heeft geïnteresseerd. António Mexia , CEO van Energias de Portugal SA, een van de grootste energiebedrijven heeft inmiddels laten weten zeer geïnteresseerd te zijn, evenals Galp Energia, een geprivatiseerd Portugees bedrijf dat wereldwijd actief is in de olie- en gasindustrie. Daarnaast is er mogelijk een rol voor de Portugese gasnetbeheerder REN als beheerder van het gastransport netwerk.

Volgens een presentatie van het Green Flamingo-initiatief, onlangs gegeven in Brussel, zijn ook bedrijven als de Deense gigant Vestas, een van 's werelds grootste producenten van windturbines, het Nederlandse tankopslagbedrijf Vopak en maritiem gasvervoerder Anthony Veder en de ABN-AMRO bank geïnteresseerd. Tenslotte zit het Spaanse waterstofbedrijf H2B2 aan tafel.

Onderdeel van de plannen is de bouw van een groot zonnepark, mogelijkerwijs windturbines en een groot elektrolyser park, waar de duurzame stroom zal worden omgezet in groene waterstof. De groene waterstof uit het Portugese project is voor binnenlands gebruik en de export.

“Het doel is om tegen 2025 een deel van de 1GW-zonne-energiecentrale en de nieuwe waterstofcentrale bij de havenstad Sines operationeel te hebben, zegt Rechter tegen Waterstof Magazine. “Tegen 2030 zal de productie zich mogelijk vermenigvuldigen, om aan de verwachte grote Europese vraag tegemoet te komen.”

Nederland: Trein op waterstof begint met proefritten tussen Groningen en Leeuwarden

Nederland: Trein op waterstof begint met proefritten tussen Groningen en Leeuwarden

Groningen trein H2

Update: De eerste trein op waterstof is woensdagmiddag Nederland binnengereden. Bij Oldenzaal stak de trein de grens over, onderweg naar de tijdelijke stalling Leeuwarden. Het voertuig wordt door locomotieven naar de Friese hoofdstad gebracht, er is slechts vergunning gegeven voor het rijden op een beperkt stuk spoor in het noorden van Nederland. De Coradia iLint van de Franse treinfabrikant Alstom gaat de komende weken zelfstandig rijden tussen de stad Groningen en Leeuwarden. In eerste instantie op proef, tijdens de nachtelijke uren en nog zonder passagiers.

Bij de test in het noorden van Nederland zijn naast treinfabrikant Alstom en regionaal vervoerder Arriva, ook de provincie Groningen, spoorwegbeheerder ProRain en het Franse ingenieursbedrijf Engie betrokken. De trein zal worden getest tot een snelheid van 140 km per uur. Als de test positief uitvalt denk de regio vanaf 2023 met waterstoftreinen te kunnen gaan rijden. Er zal dan nog wel een tankvoorziening moeten worden aangelegd. Noord-Nederland is een van de meest vooraanstaande regio’s op het gebied van waterstof in Europa.

De Coradia iLint rijdt al meer dan een jaar op proef in Duitsland. In het gebied ten noorden van de lijn Bremen – Hamburg is de eerste plek ter wereld waar de treinen in de normale dienstregeling zijn opgenomen. Na ruim een jaar mag geconcludeerd worden dat de treinen uiterst betrouwbaar zijn en weinig uitval kennen. In Duitsland wordt dan ook gesproken van een groot succes. Verschillende regio’s hebben inmiddels al treinen op waterstof besteld. Deze worden de komende jaren geleverd.

België - Nederland: snelle groei van waterstoffabrieken rond de Noordzee

België - Nederland: snelle groei van waterstoffabrieken rond de Noordzee

Eemshaven GroningenDe snelle toename van grote windparken in de Noordzee, zorgt voor steeds meer nieuwe plannen voor grootschalige waterstoffabrieken. Gisteren meldden de Belgische supermarktbedrijf Colruyt, samen met Fluxys de onderzoeksplannen voor een grote waterstoffabriek door te zetten. In Nederland wil het energiebedrijf Shell, samen met de Nederlandse Gasunie een grote waterstoffabriek bouwen in de provincie Groningen. Eerder kwamen er al plannen naar buiten voor een industriële waterstoffabriek bij het Nederlandse Vlissingen en het Belgische Oostende.

Een belangrijke overeenkomst van deze plannen is, dat het allemaal plekken zijn waar de stroomkabels van windparken op de Noordzee aan land komen. Als de stroomvraag gelijk of hoger is dan het actuele aanbod, gaat de stroom direct het net op. Als de vraag lager is dan het aanbod, wordt van het overschot waterstof gemaakt. Deze energie-buffer wordt gebruikt op momenten dat de vraag het aanbod overstijgt.

Supermarktgroep Colruyt en gasnetbeheerder Fluxys willen samen tot 35 miljoen euro investeren in een grote waterstoffabriek in Zeebrugge. Volgens initiatiefnemers is de haalbaarheidsstudie naar het project met de naam ‘Hyoffwind’ positief uitgevallen en gaat het consortium nu een aanbesteding uitschrijven. Als alles volgens plan verloopt, kan midden volgend jaar met de bouw van de enorme waterstoffabriek, met een capaciteit van 25 MW, gestart worden. De fabriek wordt dan in 2023 in gebruik genomen.

Gisteren maakten energiebedrijf Shell, netbeheerder Gasunie en Groningen Seaports nieuwe plannen bekend voor de grootste groene waterstoffabriek ter wereld. Deze moet komen in het noorden van Nederland in Eemshaven (foto). De elektriciteit die nodig is voor de waterstofproductie wil het consortium opwekken met een windpark op zee, dat in 2030 3 tot 4 gigawatt aan stroom moet leveren en later kan doorgroeien tot 10 gigawatt. Dat is meer dan het totale stroomverbruik van Nederlandse huishoudens samen. Wereldwijd bestaat nog geen enkel windpark van die omvang. Rond het jaar 2040 moet er jaarlijks 800.000 ton waterstof wordt geproduceerd. Die kan door bestaande gasleidingen worden getransporteerd naar industriegebieden in Nederland en Duitsland. Door de enorme opschaling zal de prijs van groene waterstof naar verwachting de komende decennia fors dalen.
Update: Het Franse energiebedrijf EDF presenteert plannen om via haar Britse kerncentrales grootschalig groene waterstof te produceren. De productie moet de komende decennia oplopen tot 220.000 kilo waterstof per dag, met een kostprijs van rond de 2,20 euro per kg.  

Gratis kennismaken: SunsHydrogen komt met nieuw platform voor de waterstofindustrie

Gratis kennismaken: SunsHydrogen komt met nieuw platform voor de waterstofindustrie

Sun hydrogenDe internationale waterstof-industrie heeft een nieuw sociaal netwerkplatform. De website www.SunsHydrogen.com gaat als platform functioneren waarop producenten kunnen communiceren en nieuwe innovaties, projecten en producten op het gebied van elektrolysers, brandstofcellen en waterstofvoertuigen kunnen ontwikkelen, mogelijk met supercondensatoren, waterstofgasnetten en power to x-technologieën. Het platform staat open voor bedrijven, wetenschappers, enthousiastelingen, media, politici en ondernemers op het gebied van waterstof.

Gebruikers hebben de mogelijkheid om nieuws te posten, projecten zowel privé als publiek te uploaden, privé-projecten te maken, initiatieven te lanceren, knowhowvragen te stellen en knowhowvragen te beantwoorden. Ze kunnen hun contactgegevens verstrekken of alleen via het platform worden gecontacteerd. 

Het platform is gecreëerd en gelanceerd om nieuwe innovaties in de industrie te stimuleren, ondersteuning te krijgen voor nieuwe waterstofinitiatieven en voor ondernemers, politici en enthousiastelingen om in contact te komen met wetenschappers en andere bedrijven. Het platform wil de acceptatie van waterstof bij het grote publiek positief beïnvloeden door haar standpunten cijfermatig te onderbouwen en daardoor misverstanden te voorkomen.

Initiatiefnemer Hendrik Hazeleger is ervan overtuigd dat door kennisdeling en opschaling de prijs van waterstof sterk kan dalen en de nieuwe internationale waterstof-economie zich sneller kan ontwikkelen.

Belangstellenden kunnen zich tot 1 maart gratis registreren bij het nieuwe kennisplatform www.sunshydrogen.com  www.sunshydrogen.com
Inloggen kan via deze link met de inlogcode 12345

België – Nederland: WaterstofNet deelt waterstofkennis via nieuwe ‘Hydrogen Academy’

België – Nederland: WaterstofNet deelt waterstofkennis via nieuwe ‘Hydrogen Academy’

Waterstofnet AcademyWaterstofNet, de Belgisch-Nederlandse belangenorganisatie voor waterstof organiseert een mini-cursus waterstof. Deelnemers kunnen onder de naam ‘Hydrogen Academy’ alles te weten komen over waterstof, de diverse toepassingen en over wat waterstof voor bedrijven en instellingen kan betekenen. Gerenommeerde partijen als Hydrogenics, Air Liquide, Toyota, Van Hool, VDL, Remeha en Solenco Power geven presentaties. De 'Hydrogen Academy', waterstof van A tot Z, wordt op vijf maandagavonden in de maanden april en mei 2020 gegeven in Antwerpen.

De trainingslocatie in Antwerpen is goed bereikbaar, ook vanuit Nederland, met auto, trein, bus en tram. Meer informatie over het programma, prijzen en exacte tijden vindt u onder deze link

 

Brunei test internationaal waterstoftransport over zee naar Japan

Brunei test internationaal waterstoftransport over zee naar Japan

Brunei tekstenDe internationale waterstofeconomie krijgt steeds meer vorm. Vanuit Brunei, op het eiland Borneo, is de eerste 4,7 ton waterstof naar Japan geëxporteerd. De waterstof komt uit een nieuwe pilot-fabriek (foto) die speciaal voor dit doel is opgezet. In compacte tanks wordt de waterstof, via normale containerschepen, vervoerd naar de eindbestemming Kawasaki in Japan.

De fabriek maakt deel uit van het eerste wereldwijde demonstratieproject voor de waterstoftoeleveringsketen van de Japanse energie- en industriële technologieorganisatie. Het project loopt van januari tot december 2020. In deze periode wordt 210 ton waterstof aan Japan geleverd. Een van de doelen van het project is om een betaalbare transportmethode voor waterstoftransport over wereldzeeën te vinden. De proeffabriek produceert waterstof uit vloeibaar aardgas (LNG) en herverpakt het in de vorm van een stabiele verbinding met methylcyclohexaan, om over lange afstanden te worden getransporteerd met conventionele commerciële scheepvaart. Elke week verscheept de fabriek vijf ISO-tankcontainers met 20.000 liter methylcyclohexaan onder atmosferische omstandigheden. De waterstof zal in Kawasaki, Japan, als brandstof worden toegevoerd aan een nabijgelegen energiecentrale.

De nieuwe waterstoffabriek werd op 27 november geopend in Brunei Darussalam. Het project wordt financieel ondersteund door de nieuwe energie- en industriële technologie

Ontwikkelingsorganisatie (NEDO).

Frankrijk: Proef met mix van waterstof en aardgas in netwerk van Fos-sur-Mer

Frankrijk: Proef met mix van waterstof en aardgas in netwerk van Fos-sur-Mer

fos sur merHet Franse energiebedrijf GRTgaz is een proef begonnen met het injecteren van een mix van waterstof met aardgas in een bestaande aardgasleiding. De test vindt plaats in Fos-sur-Mer, een kustplaatsje zo’n 40 kilometer van Marseille aan de Middellandse zee, in de regio Bouches-du-Rhône. De komende weken zal het gasbedrijf zich nog concentreren op het optimaliseren van de gehele productieketen, waaronder de compressie en de technisch-economische optimalisatie.

Met financiële steun van de Europese Unie is het energiebedrijf onder de projectnaam ‘Jupiter 1000’ begonnen aan het eerste Power-toGas-project op industriële schaal in Frankrijk. Het Power to Gas- project zet grote hoeveelheden ongebruikte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen om in waterstofgas. Het zuid-Franse kustplaatsje beschikt over vele windparken. Met ‘Jupiter 1000’ zal daar naar toekomstige oplossing voor energieopslag worden gezocht. "Soms waait er erg veel wind en is de vraag naar stroom laag. We weten dan niet wat we met elektriciteit moeten doen," legt Thierry Found, de directeur-generaal van GRT Gaz uit “Het idee is om binnen het project ‘Jupiter 1000’ elektriciteit om te zetten in gas, tijdelijk op te slaan en weer beschikbaar stellen als de wind niet waait en de zon niet schijnt.” De technologie bestaat uit het omzetten van duurzame elektriciteit uit zonneparken en windmolens in waterstof en dit injecteren in het bestaande aardgasnetwerk. Uit een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Franse netwerkbeheerders blijkt dat voor een mix van tussen de 6 en 20% waterstof met aardgas, geen kostbare aanpassingen van het netwerk nodig zijn. Er wordt binnen ‘Jupiter 1000’ uitsluitend gewerkt met overschotten van hernieuwbare energie.

Canada: H2V Energies komt met nieuwe productiemethode voor groene waterstof

Canada: H2V Energies komt met nieuwe productiemethode voor groene waterstof

Quebec CanadadaH2V Energies uit Canada presenteert plannen voor een grote nieuwe fabriek voor de productie van groene waterstof. De fabriek moet komen in Bécancour in de provincie Quebec, maar werkt niet via de gebruikelijke elektrolyser. De fabriek zal afvalhout, schors en papier in syngas omzetten en dat vervolgens in groene waterstof veranderen. Enorme parken met zonnepanelen of windmolens zijn niet nodig, meldt de nieuwssite Newsbreak.com

De nieuwe fabriek van H2V Energies zal volgens een geheel nieuwe methode volledig groene waterstof produceren voor klanten in Canada en de Verenigde Staten. De initiatiefnemers melden een ecologische voetafdruk van nul, geheel in overeenstemming met de internationale doelstellingen om klimaatverandering tegen te gaan. De fabriek zal worden gevestigd in het Bécancour, tussen de plaatsen Quebec en Montreal in het oosten van Canada.

De grondstoffen waaruit waterstof gemaakt wordt bestaan uit overblijvende bosbiomassa, houtbouw- en sloopafval en gemengd papier met minder dan 8% vervuiling. Overal op de wereld is een papieroverschot, nadat China en India de import van oud papier hebben stilgelegd. Het bijzondere van het nieuwe concept is dat er geen sprake is van stoomreforming van koolwaterstoffen of elektrolyse. De zuiverheid van de jaarlijks te produceren 49.000 ton waterstof is 99,8% De initiatiefnemers benoemen in een persverklaring een aantal voordelen ten opzichte van elektrolyse. “Het nieuwe industriële plasmaproces verbruikt 4 tot 6 keer minder elektriciteit per kg geproduceerde groene waterstof, vermindert de CO2-uitstoot in de bossen, produceert schoon water uit de biomassa door destillatie waardoor meer water wordt geproduceerd dan het verbruikt en is beter geschikt voor grootschalige green H2-productie dan elektrolyse.”

Hoewel de fabriek er pas over twee jaar staat komt de start-up H2V Energies al vast met een opvallende publiciteitsstunt. Vanaf nu kunnen de eerste bestellingen voor groene waterstof worden geplaatst, die vanaf 2022 gecomprimeerd worden geleverd onder 300, 500 of 900 bar. De prijs bedraagt rond de € 2,46 per kilo. (US $ 2,67). De waterstof wordt op locatie afgeleverd door tankauto’s die rijden op waterstof.

Nederland: vierde Waterstof Challenge dit jaar in mei van start

Nederland: vierde Waterstof Challenge dit jaar in mei van start

Waddinxveen Waterstof ChallengeDe Nederlandse Waterstof Challenge krijgt een vervolg. Voor het vierde jaar op rij gaan verschillende teams in auto’s op waterstof van start, om binnen 24 uur zoveel mogelijk opdrachten te vervullen en punten binnen te halen. Het evenement kan jaarlijks op veel belangstelling rekenen. Naast een Nederlandse is er inmiddels ook een Duitse versie.

Initiatiefnemers Arjan de Putter van Fast Concepts en Twinning Energy uit Maarn hebben een duidelijke doelstelling. “Met onze jaarlijkse challenges willen wij grote groepen mensen kennis laten maken met mobiliteit op waterstof. Waterstof is nog relatief nieuw in de mobiliteit. We hebben op dit moment nog maar enkele waterstoftankstations in Nederland, maar dat gaat de komende jaren snel veranderen. Ook zijn er al diverse mogelijkheden om in je eigen home-based waterstoftankinstallatie te voorzien. En dan is het prettig als een grote groep mensen het plezier en het nut van het rijden op waterstof al hebben ervaren.”

 De Nederlandse versie van de Waterstof Challenge start op 15 mei 2020. De organisatie maakt binnenkort de start- en finishlokatie bekend De eerste deelnemers hebben zich inmiddels ingeschreven en komen uit Kortrijk in België. “We hebben zelfs twee teams van de Hogeschool VIVES in Kortrijk,” zegt Arjan de Putter. “Het vijfkoppige studententeam gaat op herhaling, zij vonden het de vorige keer geweldig. Maar dit jaar komt er serieuze concurrentie van een team van vier docenten. En ze gaan elkaar vooral niet ontzien, het wordt een sportieve onderlinge strijd.”

 In september 2017 begon de 24 uur Waterstof Challenge met welgeteld zes teams, maar is de laatste jaren flink gegroeid. Voor de editie van 2020 verwacht de organisatie ca. 25 equipes met honderd deelnemers. Meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven via deze link.

 
Frankrijk: Zero Emission Valley opent eerste van 20 nieuwe H2-tankstations

Frankrijk: Zero Emission Valley opent eerste van 20 nieuwe H2-tankstations

Chambery FrankrijkNa een half jaar bouwwerkzaamheden is vorige week een waterstoftankstation in het Franse Chambéry officieel geopend. Het tankstation, ontworpen door Atawey, is onderdeel van de regionale Zero Emission Valley heeft een capaciteit van 40 kilo waterstof per dag. Dit wordt geproduceerd via een elektrolyser, naast het tankstation. Bij de opening waren Laurent Wauquiez, voorzitter van de regio Auvergne-Rhône-Alpes en Xavier Dullin, president van Grand Chambéry aanwezig.

 Het tankstation in de Franse Alpen is het eerste concrete project van Zero Emission Valley. Hierin werken sinds mei 2019 de regio Auvergne-Rhône-Alpes, Banque des Territoires en Michelin, Engie en Crédit Agricole samen. De initiatiefnemers hebben inmiddels 14,4 miljoen euro ontvangen voor de bouw van 20 waterstoftankstations. Daarvan gaan er 14 de waterstop op locatie produceren. Tegelijkertijd streeft de regio naar duizend waterstofvoertuigen voor het bedrijfsleven, via verschillende subsidietrajecten.

Bijna 450 waterstoftankstations wereldwijd, aantal blijft fors groeien

Bijna 450 waterstoftankstations wereldwijd, aantal blijft fors groeien

Wereld waterstoftankstationsProcentueel gezien groeit het aantal waterstoftankstations op de wereld spectaculair, maar de aantallen blijven nog marginaal. Wereldwijd werden er in 2019 83 nieuwe waterstoftankstations in gebruik genomen. Azië en Europa zijn de regio’s met de sterkste toename. En het goede nieuws is dat de flinke groei de komende jaren onverminderd doorgaat, er zitten inmiddels 226 nieuwe stations in de planning.

Het afgelopen jaar werden er 38 waterstoftankstations in Azië geopend, 36 in Europa, 8 in Noord-Amerika en een in het Midden-Oosten. Opvallend is dat de meeste nieuwe tankstations in slechts een paar landen worden geopend. In Duitsland kwamen er 22 tanklocaties bij, in Zuid-Korea 18 en in Japan 11. Daarmee komt het totaalaantal, wereldwijd op 432 waterstofvulstations. Daarvan zijn er 330 openbaar toegankelijk, de anderen staan vaak op bedrijventerreinen.

Europa had aan het einde van het jaar 177 benzinestations, waarvan 87 in Duitsland. Frankrijk staat tweede in Europa met 26 tankstations, maar deze zijn lang niet allemaal openbaar. 34 stations zitten momenteel nog in de plannings-fase. In Nederland is al subsidie verstrekt voor ongeveer 15 nieuwe H2-stations die de komende twee jaar openen. In het noorden van Italië komen er vier nieuwe bij en in Zwitserland wordt momenteel gebouwd aan vijf nieuwe tankstations, die uiterlijk deze zomer openen.

In Azië ligt de focus op Japan, 114 van in totaal 178 waterstofvulstations bevinden zich in dat land. In Noord-Amerika, met in totaal 74 tankstations, bevinden er 48 zich in Californië. In deze Amerikaanse staat rijden inmiddels meer dan 8000 voertuigen op waterstof.

Nederland: Remeha wint VSK 2020 Publieksprijs met verwarmingsketel op waterstof

Nederland: Remeha wint VSK 2020 Publieksprijs met verwarmingsketel op waterstof

Apeldoorn RemehaDe innovatieve waterstofketel van Remeha heeft de VSK 2020 Publieksprijs gewonnen. Deze hr-ketel verwarmt woningen en gebouwen op duurzame wijze doordat het speciale toestel waterstof verbrandt in plaats van aardgas. Het feit dat het VSK-publiek de waterstofketel tot winnaar van de publieksprijs verkoos, sterkt Remeha in haar overtuiging dat de waterstofketel een belangrijke schakel gaat vormen in een succesvolle en betaalbare energietransitie.

Bij de uitreiking van de prestigieuze publieksprijs sprak de vakjury zijn waardering uit voor de moed van Remeha om verder te kijken dan vandaag of morgen. “Met de realisatie van waterstofketel laat Remeha zien nu al bezig te zijn met de verre toekomst”, aldus de jury.

De fabrikant van CV-ketels uit Apeldoorn ziet waterstof als dé oplossing voor de langdurige opslag van duurzame energie en een vergaand hergebruik van ons bestaande gasnetwerk. Deze visie zette de fabrikant van verwarmingsoplossingen ertoe aan om een compacte en zeer efficiënte hr-ketel te ontwikkelen die waterstof gebruikt. De eerste pilot met deze op waterstof gestookte hr-ketel startte in juni 2019 in Rozenburg. De ketel blijkt zeer betrouwbaar, laat het bedrijf aan Waterstof Magazine weten. Er hebben zich nog geen complicaties voorgedaan.

Met de waterstofketel creëert Remeha een nieuwe oplossing die bijdraagt aan de missie van het Nederlandse Klimaatakkoord: het terugdringen van CO₂-uitstoot in woningen en kantoren. De waterstofketel voor een extra verduurzamingsmethode, juist in gebieden en situaties waar het lastig of zelfs onmogelijk is om met warmtepompen of warmtenetten aan de slag te gaan.

Door de eenvoud van het ontwerp is het met de waterstofketel mogelijk om in woningen en gebouwen de aardgasgestookte cv-ketels één op één te vervangen. De achterliggende installaties in gebouwen, zoals het gaspijpensysteem, hoeven niet of nauwelijks te worden aangepast. De enige randvoorwaarde waaraan de komende jaren moet worden gewerkt, is de toevoer van duurzaam opgewekte waterstof. Belangrijk daarbij is dat onderzoek van Kiwa al heeft aangetoond dat het huidige Nederlandse aardgasnetwerk ook voor de aanvoer van waterstof te gebruiken is.

Rusland: Nieuw onderzoekstation in Siberië gaat draaien op waterstof

Rusland: Nieuw onderzoekstation in Siberië gaat draaien op waterstof

Siberië RuslandBlauwe koepels in een eindeloze toendra. Dit zijn de daken van het toekomstige onderzoeksstation Snowflake, dat in het noordpoolgebied moet worden gebouwd. Het station is een initiatief van het Moscow Institute of Physics and Technology en bevindt zich op het schiereiland Yamal, in het noordwesten van Siberië. De lokatie stelt internationale onderzoekers in staat milieuvriendelijke energie-technologieën onder barre omstandigheden te testen. Het station wordt aangedreven door wind- en zonne-energie, ondersteund door batterijen en een nieuw waterstofsysteem, meldt het Russische magazine Spark.

Net als veel moderne Arctische gebouwen krijgen de futuristische koepels wanden bestaande uit meerdere lagen. Deze dichte thermische isolatie vermindert de warmteafgifte tot bijna nul, zodat de kamers verwarmd kunnen worden met overtollige warmte van elektrische en elektronische systemen. Zonnepanelen zetten de energie van de zon om in elektriciteit, terwijl thermische panelen sneeuw en warm water helpen smelten voor de badkuipen en keukens. De belangrijkste vernieuwing is het gebruik van waterstof, dat in de zomer zal worden geproduceerd via een elektrolyser en voornamelijk in het koude seizoen zal worden verbruikt. Van april tot september zal de onderzoekslokatie voornamelijk op wind- en zonne-energie draaien. Daarmee is het onderzoekscentrum helemaal CO2-vrij.

Opvallend is dat het station niet alleen zichzelf van groene energie voorziet, maar ook een klein dorp in de buurt waar enkele tientallen Nenets-families wonen. In het Noordpoolgebied liggen veel kleine nederzettingen, ver weg van de landelijke energienetwerken. Daar wordt tot op heden elektriciteit opgewekt met dieselgeneratoren. De brandstoftoevoer kost veel geld. De wetenschappers moeten gaan onderzoeken of alternatieve duurzame bronnen onder extreme weersomstandigheden en het jaar rond een schoon alternatief bieden.

De grote openingsceremonie is gepland voor 2022 wanneer de eerste internationale delegatie op het station zal aankomen.

Afbeelding: Institute of Arctic Technologies MIPT

Europa: succes van waterstof begint bij een groene stroomprijs van 3 cent

Europa: succes van waterstof begint bij een groene stroomprijs van 3 cent

Windpark Noordoostpolder AIR2381“Als de prijs van groene stroom daalt naar 2 tot 3 cent per kWh, wordt groene waterstof goedkoper dan aardgas en ligt de markt open”. Dat zegt Andrew McDowell, vice-president van de Europese Inversterings Bank. McDowell ziet dit als enige oplossing om relatief goedkoop aardgas uit te bannen en zo in 2050 een nul-emissie te bereiken.

Met steeds meer wind- en zonneparken wordt duurzaam opgewekte stroom steeds goedkoper. Het International Renewable Energy Agency rapporteerde vorig jaar dat het verwacht dat de wereldwijde gemiddelde kosten van wind op land rond de 4,2 Euro-cent gaan bedragen en voor zonne-energie rond de 4,3 cent per kWh. Maar soms zijn er opvallende laagterecord te vinden. Individuele wind- en zonneprojecten zijn al toegekend tegen prijzen onder de 2 cent per kWh over de hele wereld, met als laagste kosten in Europa 1,48 cent, toegekend voor een zonneproject in Portugal. Momenteel is de gemiddelde prijs van elektriciteit in Europa ongeveer 7 á 8 cent per kWh.

"De elektriciteitsprijs verlagen tot 2 á 3 cent per kWh wordt een enorme, enorme uitdaging," liet McDowell eerder deze week op een conferentie in Brussel weten. “Dit is voor mij een van de grootste uitdagingen waar Europa voor staat. Het is de uitdaging van 2 cent per kWh, omdat dat nodig is om vrijwel de hele Europese industrie koolstofarm te maken.” In Europa is 70% van de CO2-uitstoot afkomstig van de energiesector.

McDowell, die toezicht houdt op de energiefinanciering bij de EIB, legde ook uit dat de netto nuldoelstelling een van de belangrijkste redenen was dat de investeringsbank van de EU afgelopen november besloot te stoppen met de financiering van alle projecten voor fossiele brandstoffen.

Zuid-Korea: Hyundai Construction Equipment komt met machines op waterstof

Zuid-Korea: Hyundai Construction Equipment komt met machines op waterstof

Seoel Hyundai ConstructionDrie verschillende onderdelen van het bedrijf Hyundai uit Zuid-Korea hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend om te komen tot de fabricage van graafmachines en vorkheftrucks op waterstof. De dochterondernemingen Hyundai Motor, Hyundai Construction Equipment en Hyundai Mobis werken binnen dit nieuwe project samen.

Al dit jaar start de ontwikkeling van vorkheftruck met een brandstofcel en tegen 2021 volgt er een prototype van een nieuwe, op waterstof aangedreven, graafmachine. De prototypes zullen eerst uitvoerig worden getest voordat ze tegen 2023 de commerciële markt op gaan.

Hyundai Motor zal verantwoordelijk zijn voor het ontwerpen van het waterstofbatterijsysteem voor de nieuwe voertuigen en het uitvoeren van prestatietests en kwaliteitscontroles op de vorkheftrucks en graafmachines op waterstof. HCE zal verantwoordelijk zijn voor het ontwerp van de nieuwe bouwvoertuigen. Het consortium wil een wereldwijde standaard voor commerciële waterstofvoertuigen ontwikkelen.

Hyundai Motor ziet veel commerciële mogelijkheden voor waterstof in de wereldwijde markt voor bouwmachines. Het bedrijf heeft een uitgebreid netwerk van 540 dealers in 140 landen en een uitgebreid eigen kantorennetwerk in de belangrijkste exportlanden.

USA: Shell brengt aantal waterstoftankstations in Silicon Valley op 23

USA: Shell brengt aantal waterstoftankstations in Silicon Valley op 23

San Francisco ShellShell heeft een nieuw waterstoftankstation in de stad San Francisco geopend. Het is het derde Shell-waterstoftankstation in de stad. Het H2-station is 24 uur per dag geopend en bevindt zich op 3550 Mission Street, San Francisco, CA 94110.

Waterstof is een belangrijk item in emissieloos vervoer in de stad. Ongeveer 70% van de inwoners van San Francisco woont in gebouwen met meerdere verdiepingen, waardoor het opladen van de batterij-voertuigen vaak onmogelijk en onbetaalbaar is. Door het flink groeiende netwerk van waterstoftankstations in de regio, kan zonder stroomkabel toch emissieloos worden gereden.

Net als bij de andere twee Shell-stations, op 3rd Street en Harrison Street, heeft het nieuwe tankstation een bovengemiddelde capaciteit met meer tankposities, om ook in de toekomst te voldoen aan de stijgende vraag van een groeiende markt voor brandstofcelpersonenauto's. De capaciteit van het station is 560 kilogram en heeft twee tankmondstukken met 700 bar druk. Twee auto’s kunnen tegelijkertijd tanken. De waterstoftankstations in Californië bieden 100% hernieuwbare waterstof uit biogas. 

In het gebied Silicon Valley, rond de baai van San Francisco, bevinden zich nu 23 waterstoftankstations, waarvan er momenteel nog zeven in aanbouw zijn.

Duitsland: Waterstof uit Afrika belangrijk voor de Europese Green Deal

Duitsland: Waterstof uit Afrika belangrijk voor de Europese Green Deal

Woestijn zonnepanelennDuitsland sluit zich aan bij de landen die groene waterstof willen laten produceren in het buitenland. Daarvoor heeft de Federale minister van Onderzoek Anja Karliczek een overeenkomst getekend met Yahouza Sadissou, voorzitter van het kenniscentrum voor klimaatverandering en aangepast landgebruik in Afrika. De Duitse deal omvat een investering van 30 miljoen Euro voor onderwijs en onderzoeksprogramma’s op het gebied van groene waterstof, milieu en klimaat. Landen in Afrika zoeken naar samenwerkingsvormen om duurzame energie uit zon en wind in de vorm van groene waterstof te exporteren.

Sadissou denkt dat een West-Afrikaanse waterstofunie een win-win situatie kan betekenen voor Afrikaanse en Europese landen. Afrikaanse investeerders hebben al grote belangstelling getoond voor deze projecten. De Duitse minister benoemde bij de ondertekening van de overeenkomst waterstof als de nieuwe olie. ‘De start is vandaag gemaakt: we hebben een potentiële atlas voor groene waterstof gelanceerd in West-Afrika. Teams van experts zijn begonnen met hun werk in 15 landen. We willen de definitieve waterstof-atlas tegen het einde van het jaar publiceren.’

Duitsland wil de samenwerking met Afrika bij de productie van groene waterstof tot speerpunt maken voor heel Europa. Eind dit jaar worden de onderzoeksresultaten gepubliceerd, Duitsland is dan een half jaar EU-voorzitter en wil in die periode een belangrijke bijdrage leveren aan de Europese Green Deal.

Italië: tien nieuwe auto’s op waterstof voor de regio Bolzano

Italië: tien nieuwe auto’s op waterstof voor de regio Bolzano

Bolzano NexoDe Italiaanse provincie Bolzano versterkt zijn leidinggevende positie binnen waterstof. De afgelopen week zijn er tien nieuwe waterstofauto’s afgeleverd, die langdurig verhuurd zullen worden aan bedrijven en instellingen in de noord-Italiaanse regio. Het aantal personenauto’s verdubbelt daarmee van 10 tot 20. Daarnaast rijden er al vijf bussen op waterstof in het gebied.

De doelstelling van de regio Zuid-Tirol is om op middellange termijn te transformeren tot een groene regio, die klimaatbescherming combineert met de gezondheid en de kwaliteit van het leven van de burgers. Het gebied wil ook aantrekkelijk worden voor toeristen die gevoelig zijn voor duurzaamheid.

Mobiliteit zonder emissie is ook een van de prioriteiten voor de Brenner Autobahn, een van de belangrijkste noord-zuid-aders, die door het gebied loopt. De snelweg wordt steeds drukker en de uitstoot neemt flink toe. Daarom begint de wegbeheerder direct na de zomer met de uitrol van vier nieuwe tankstations voor waterstof tussen de grensovergang met Oostenrijk en Modena, ten zuiden van het Gardameer. Samen met het al bestaande waterstoftankstation bij de afslag Bolzano Sud, kan er straks op vijf plekken worden getankt.

Sinds 2013 hebben de vijf bussen op waterstof in het noorden van Italië 1,4 miljoen kilometer afgelegd, de eerste tien waterstofauto’s 920.000 kilometer. De ervaring met rijden op waterstof is positief, vandaar dat er nu tien auto’s aan de vloot worden toegevoegd. De voertuigen zijn gekocht door SASA, het bedrijf dat verantwoordelijk is voor het openbaar vervoer in de regio. Ze vallen binnen het LIFEalps-project dat financieel ondersteund wordt door de Europese Commissie. De bedrijven en instellingen die de voertuigen gaan gebruiken zijn de provincie Bolzano, Eurac Research, Alperia, A22, IDM en het Laimburg Experimental Center. Maar ook kleine ondernemingen durven de stap richting waterstof te maken, zoals het computerbedrijf Microtec en Camping Moosbauer in Trentino.

Zwitserland: komende half jaar vijf nieuwe waterstof tankstations

Zwitserland: komende half jaar vijf nieuwe waterstof tankstations

Zwitserland H2 stationsIn Zwitserland wordt volop gewerkt aan de uitbreiding van het landelijk netwerk van waterstoftankstations. Naast de twee bestaande tankstations die in 2016 openden, komen er het komende half jaar nog vijf bij. Te beginnen in Sankt Gallen, in het noordoosten van het land.

Op het wereldtoneel speelt Zwitserland met waterstoftechnologie nog maar een geringe rol, maar met concrete projecten bevindt het Alpenland zich in de kopgroep. Tussen nu en 2025 moeten er 1600 vrachtauto’s op waterstof van het Zuid-Koreaanse merk Hyundai het land binnenrollen. Dit jaar komen de eerste vijftig voertuigen, vandaar dat de tankvoorziening de hoogste prioriteit heeft. De eerste stap naar CO2-vrije brandstof is inmiddels gezet. Bij de elektriciteitscentrale in Gösgen is inmiddels een fabriek voor groene waterstof in bedrijf. Via de elektrolyser, gevoed door stroom uit waterkracht, kan jaarlijks 270 ton waterstof geproduceerd worden, genoeg om 40 tot 50 vrachtauto’s op te laten rijden. Dat is voldoende voor de korte termijn, maar er zullen nog de nodige elektrolysers geplaatst moeten worden om aan de groeiende vraag naar groene waterstof in de komende jaren te voldoen. De uitrol van productielocaties en tankstations wordt particulier gefinancierd.

Dat betekent niet dat de overheid niets bijdraagt. Via subsidies en vrijstelling van belastingen wordt het gebruik van vrachtauto’s op waterstof flink gestimuleerd. De overheid heeft de toezegging gedaan dat de kilometerprijs van waterstofvoertuigen die van dieselwagens niet zal overstijgen. Bedrijven die met de nieuwe vrachtauto’s gaan rijden zijn vrijgesteld van belasting op zware voertuigen. Deze bedragen ongeveer een kwart van de totale bedrijfskosten. In de kilometerprijs zijn naast de brandstof ook de onderhoudskosten meegenomen. Daarmee worden twijfels over de relatief nieuwe brandstofceltechnologie weggenomen.

De ontwikkelingen in Zwitserland worden geleid door het Hyundai Hydrogen Mobility-project, een joint venture tussen Hyundai en H2 Energy Swiss, en de H2 Mobility Switzerland Association. In dit laatste samenwerkingsverband zitten de grote retail-organisaties Coop en Migros, de vereniging van tankexploitanten en tientallen transportbedrijven.  
Afbeelding: de vijf nieuwe waterstoftankstations in Zwitserland van links naar rechts.

  1. Crissier, Coop (open in de zomer van 2020)
  2. Zofingen, Agrola (open in de zomer van 2020)
  3. Dietikon, Coop (open in de zomer van 2020)
  4. Rümlang, Avia (open in de zomer van 2020) 
  5. St. Gallen, Avia (open de in april van 2020)
Nederland: Eerste waterstoftaxi gaat volgend jaar varen in de haven van Rotterdam

Nederland: Eerste waterstoftaxi gaat volgend jaar varen in de haven van Rotterdam

Rotterdam watertaxiVanaf 2021 kunnen passagiers aan boord stappen van een Rotterdamse waterstof-watertaxi. Het vaartuig wordt ontwikkeld door het SWIM-consortium, met financiële steun van Gemeente Rotterdam, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Gieskes Strijbis Fonds.

‘We willen ermee aantonen dat groene waterstof in de maritieme sector nu al operationeel kan worden toegepast’, zegt ir. Tim van Vrijaldenhoven die het SWIM-project coördineert vanuit Enviu’s scheepvaartprogramma THRUST. Met het hoofdkantoor in Rotterdam ontwikkelt en implementeert Enviu in verschillende landen transitieprogramma’s door middel van sociaal ondernemerschap op het gebied van onder meer energie, zero-waste en textiel. Nieuw is een vaartuig op waterstof niet. In de haven van Antwerpen, in Frankrijk en Engeland varen al kleine veerboten op waterstof. Hoorwegen heeft snelle veerboten opwaterstof in ontwikkeling. Deze doorkruizen de fjorden.

Van Vrijaldenhoven: ‘Het uiteindelijke doel van THRUST is om een scheepvaartindustrie zonder schadelijke uitstoot mogelijk te maken. De Rotterdamse watertaxi is enerzijds een prachtig visitekaartje voor toepassing van waterstof, anderzijds een goede springplank. Hiermee wordt namelijk een commerciële, emissievrije oplossing voor de binnenvaart gelanceerd, die kan worden opgeschaald voor grotere schepen in de maritieme sector.’

‘Tegelijkertijd ontwikkelt Enviu ook de benodigde infrastructuur voor het varen op waterstof. Zo zal er een bunkerstation voor waterstof in de Rotterdamse haven moeten worden aangelegd waar waterstof kan worden getankt, die duurzaam is opgewekt,’ zegt Van Vrijaldenhoven. ‘Daarvoor zoeken we onder meer met het Havenbedrijf Rotterdam naar een passende locatie. Het doel is om meerdere partijen hiervan gebruik te laten maken, zowel vanaf het water als op land. Ook de afdeling stadbeheer van de gemeente Rotterdam heeft plannen om haar onderhoudsvoertuigen op waterstof te laten rijden. Mogelijk gasan deze ook gebruik maken van deze tankvoorziening.’

Duitsland: aantal treinen op waterstof groeit de komende jaren snel

Duitsland: aantal treinen op waterstof groeit de komende jaren snel

H2 trein Coradia AlstomHet Franse bedrijf Alstom meldt diverse successen bij de verkoop van treinen op waterstof. Het vertrouwen in deze treinen neem toe, nadat de eerste treinen in het noorden van Duitsland uiterst betrouwbaar presteren. Inmiddels zijn er al 41 waterstoftreinen besteld. In Nederland gaat een trein dit kwartaal op proef rijden tussen de provinciehoofdsteden Groningen en Leeuwarden. Eerst als test, in de nachtelijke uren en zonder passagiers. Het baanvak is daar niet geëlektrificeerd.

Als eerste Duitse regio, heeft Nedersaksen inmiddels 14 treinen die rijden op waterstof besteld. Deze moeten vanaf eind volgend jaar gaan rijden tussen plaatsen als Cuxhaven, Bremerhaven, Bremenvörde en Buxtehude. In dat gebied rijden nu al de eerste twee waterstoftreinen op proef, vooralsnog met groot succes. Alstom levert hier de Coradia iLint die straks gaan tanken bij een eigen tankstation geleverd door de Linde Group. Onderdeel van het contract is een 30-jarige energieleverings- en onderhoudsovereenkomst.

Hetzelfde type trein zal vanaf 2022 gaan rijden in de regio Frankfurt in de deelstaat Hessen. De 27 treinen op waterstof gaan hier rijden in het gebied Frankfurt-Höchts, Bad Soden, Königstein, Bad Homburg en Friedberg. De treinen kosten 360 miljoen Euro, de andere kosten (waaronder de tankvoorziening) bedragen 140 miljoen Euro. De kosten zijn hier zo’n 40% hoger dan bij de aanschaf van dieselvoertuigen. De Duitse overheid betaalt het verschil. Naast de treinen omvat het contract ook de levering van waterstof, onderhoud en de levering van reservecapaciteit voor de komende 25 jaar. Alle 27 nieuwe brandstofceltreinen zullen worden uitgerust met uitgebreide passagiersinformatiesystemen, zoals schermen met realtime-informatie. Bovendien krijgen ze ruimte voor fietsen, rolstoelen en kinderwagens en bieden ze passagiers tijdens hun reis gratis Wifi-toegang. De nieuwe treinen beschikken over 160 zitplaatsen, zodat de capaciteit van de lijnen met maximaal 40 procent zal worden verhoogd. Vooral forenzen in spitsuren zullen hiervan profiteren.

Bij treinenfabrikant Alstom, met het hoofdkantoor in Parijs, werken 33.000 mensen in 60 verschillende landen. Het bedrijf draait een jaaromzet van ruim 7 miljard Euro en is vooral actief op het gebied van vervoersmiddelen op het spoor. Alstom is marktleider in treinen op waterstof.

Nederland: Rijngas zoekt naar eenvoudig en veilig tanksystemen voor waterstof

Nederland: Rijngas zoekt naar eenvoudig en veilig tanksystemen voor waterstof

Dinxperloo Norbert RijngasVanuit Dinxperlo levert Rijngas waterstof in bundels, bestaande uit 16 flessen met een bruto waterinhoud van 50 liter, aan de Nederlandse en Duitse markt. Om de waterstofmarkt sneller te kunnen laten groeien, wordt naarstig gezocht naar nieuwe vulsystemen om veilig met het vluchtige gas onder hoge druk om te kunnen gaan. Een geheel eigen ontwerp van Rijngas is het cascade vulstation voor onder andere voertuigen binnen het intern transport. Hierbij is geen sprake van elektronica of drukopbouw. “Een veilig tanksysteem om tegen gering kosten voertuigen van 350 bar tot maximaal 300 bar te kunnen tanken.”

Het cascade vulstation werd gepresenteerd op de eerste Nationale Waterstofdag in Lelystad. Op de gecombineerde stand van Rijngas en Toyota werd het vulmodel samen met een demobundel met ieder 16 flessen waterstof getoond. Daarnaast stond een heftruck van Toyota die werkt op waterstof. In iedere cilinders zit iets meer dan 1 kilogram waterstof onder 300 bar. Totaal bevat één enkele bundel 17 kg waterstof.  De drie bundels met in totaal 48 flessen worden aangesloten op een paneel met leidingen en afsluiters en drukregelaars. Het paneel is zodanig uitgevoerd dat er een spoel cyclus doorgevoerd kan worden, zodat het hoogzuivere waterstof ook als zodanig wordt afgeleverd in de tank van het voertuig. Onveilige situaties door overdruk kunnen niet ontstaan, omdat de bundels slechts 300 bar bevatten en de voertuigen tot maximaal 350 afgevuld mogen worden. Periodiek wordt de bundel met de laagste druk vervangen door een nieuwe bundel cassette met opnieuw gevulde flessen met 300 bar. Het streven van Rijngas is om met deze eenvoudige en relatief goedkope oplossing “het kip ei verhaal” te doorbreken. Met dit systeem is het ook zeer goed mogelijk om testen en demonstraties te geven. Rijngas verhuurt de bundels en het cascade systeem, en verzorgt eveneens de gehele logistiek.  

Maar Norbert Romijn van Rijngas heeft nog een uitdaging te gaan, laat hij aan Waterstof Magazine weten. “Onze core-business is het leveren van LPG/propaan en propaan in gasflessen. Deze worden veelvuldig gebruikt voor intern transport. Is de gasfles op de heftruck leeg, dan wisselen we de fles en kan het voertuig weer ongeveer acht uur rijden. Met waterstof onder druk is dat nog een flinke uitdaging. Daarom willen een drukregelaar integreren in de afsluiter. Daarmee kan in de toekomst de druk al in de fles, vlak voor de gaskraan, terug worden gebracht van zo’n 300 tot 10 bar. De huidige drukregelaars doen dat allemaal na de gaskraan, die op de fles gemonteerd is. Als dat lukt kunnen we cilinders met waterstof zonder risico wisselen en ligt een grote uitrol van waterstof binnen intern transport binnen bereik.’ Romijn zoekt nog leveranciers die deze interne drukregelaar kunnen leveren.

Europa: test met range extender op waterstof positief afgerond

Europa: test met range extender op waterstof positief afgerond

Bus range extenderHet Europese project GiantLeap, met als doel de levensduur en betrouwbaarheid van brandstofcelsystemen in stadsbussen te verbeteren, is afgerond. Het project ging van start in 2016 en kostte ruim 3 miljoen Euro. Zes partners in 5 landen werkten jarenlang samen. Eindconclusie: Busverbindingen op waterstof zijn, overal waar een waterstoftankvoorziening is, prima toepasbaar. Het brandstofcelsysteem is betrouwbaar en overtuigend.

De afgelopen jaren kwamen de foto’s van de testritten met batterij-elektrische bussen met range extender overal in Europa vandaan. De rode range extender werd onder andere getest in de regio Rotterdam. Vanuit de havenstad vertrok de batterij-bus naar het eiland Goeree Overflakkee, een afstand waarbij de accu na een halve dienstregeling leeg zou zijn. Onderweg laadt de range extender, met een voorraad waterstof en een brandstofcel, de accu’s zonder problemen bij. De bus beschikte plotseling over een rijbereik van meer dan 300 km. Het verbruik lag tussen de 8 á 10 kilo waterstof per 100 km. Het trekkende voertuig komt uit de fabriek van VDL in Nederland, de range extender was een samenwerkingsverband van onder andere VDL, Bosch Engineering en de Duitse specialist ElringKlinger AG

Na afloop van de testperiode komen de initiatiefnemers met een reeks conclusies. De range extender is prima toepasbaar bij vervoersbedrijven die al met batterij-elektrische bussen rijden, maar waar de accucapaciteit in praktijk onvoldoende blijkt. Met het handige aanhangwagentje gaat er geen laadruimte verloren en is er geen sprake van een afnemend aantal plaatsen voor passagiers. Door de chauffeur wordt de rang extender niet als hinderlijk ervaren en het is een goedkopere oplossing dan de aanschaf van een extra pakket zeer zware batterijen.

De range extender is niet alleen geschikt voor bussen, ook elektrische vrachtwagens kunnen in de toekomst van de mini-aanhanger en de opgedane ervaring profiteren.

Opslagbedrijf Vopak verschuift van fossiele brandstoffen naar waterstof 

Opslagbedrijf Vopak verschuift van fossiele brandstoffen naar waterstof 

Rotterdam VopakHet Nederlandse tankopslagbedrijf Vopak verschuift de opslagmogelijkheden van fossiele brandstoffen richting de opslag van hernieuwbare energie. Dat blijkt uit de toelichting op de jaarcijfers die gisteren werden gepresenteerd. Het bedrijf is genoteerd aan de beurs van Amsterdam en is ’s werelds grootste dienstverlener in tankopslag. Het afgelopen jaar heeft het bedrijf al opslagterminals voor fossiele brandstoffen in Spanje, Duitsland en Nederland verkocht.

De komende jaren wil Vopak investeren in de opslag van duurzame energie, in de vorm van gas of vloeistof. Operationeel directeur Frits Eulderink ziet daarbij een grote toekomst voor waterstof. Volgens Eulderink is waterstof goed te vervoeren en op te slaan, desgewenst in ammoniak of een andere vloeistof. Vopak verwacht dat er de komende jaren een internationale markt voor waterstofdistributie zal ontstaan, omdat niet alle landen zelfvoorzienend kunnen zijn. Vorig jaar werd al een eerste stap gezet, door een belang te nemen in Hydrogenious LOHC Technologies. Dit bedrijf ontwikkelt nieuwe technologieën voor de distributie van waterstof. Vopak is ook partner in Green Flamingo, een Portugees-Nederlands waterstofproject waarbij in Portugal een van Europa’s grootste fabrieken voor groene waterstof wordt opgericht. De waterstof moet per schip vanuit de haven van Sines vervoerd worden naar de haven van Rotterdam in Nederland.

Koninklijke Vopak N.V. is ’s werelds grootste onafhankelijke dienstverlener in tankopslag, gespecialiseerd in de opslag en overslag van vloeibare bulk-chemicaliën, gassen en olieproducten. Vopak heeft een wereldwijd netwerk van tankterminals. Deze terminals liggen op strategische plaatsen voor gebruikers ten opzichte van de belangrijkste internationale vaarroutes. Klanten zijn overwegend ondernemingen uit de chemische en olie-industrie, voor wie Vopak een grote verscheidenheid aan producten opslaat voor een groot aantal industrieën. Bij Vopak werken 6000 mensen.

Waterstof-vrachtauto Nikola Tre over drie jaar op de Europese wegen

Waterstof-vrachtauto Nikola Tre over drie jaar op de Europese wegen

Ulm Nikola Tre 2De aangekondigde samenwerking tussen de vrachtwagenbouwers Nikola uit Arzizona en het Italiaanse Iveco krijgt vorm. De Europese joint venture gaat zich vestigen in het Duitse Ulm, bij de vrachtwagenfabriek van Iveco. De regio profileert zich als de waterstofregio van Duitsland.

De uitrol van de Nikola Tre begint in de loop van dit jaar met een testmodel op batterijen. Dit zijn batterij-elektrische 4x2 en 6x2 knikgestuurde vrachtwagens met modulaire en schaalbare batterijen met een capaciteit tot 720 kWh en een elektrische aandrijflijn die tot 480 kW continu-vermogen levert. De brandstofcel-elektrische versies, gebouwd op dezelfde productielijnen, worden getest in het kader van het door de EU gefinancierde H2Haul-project uit 2021. De fabrikant verwacht dat de eerste vrachtauto’s met een brandstofcel in 2023 op de wegen verschijnen. Momenteel wordt de fabriek in Ulm aangepast voor een bedrag van 40 miljoen Euro.

“De Nikola TRE is en blijft de meest geavanceerde truck ter wereld die de norm voor emissievrije voertuigen vandaag en in de toekomst zal bepalen”, aldus Trevor Milton, Chief Executive Officer, Nikola Motor Company. “De beslissing om de TRE in volume te produceren in de stad Ulm is een goed voorbeeld van hoe wij nieuwe banen creëren, innovatie bevorderen, zekerheid te bieden aan nieuwe leveranciers van emissieloze onderdelen en als voorbeeld willen dienen voor andere OEM's. De wereld is klaar voor nul-emissievrachttransport.”

De fabriek in Ulm kan gebruik maken van de IVECO's productielocaties in het Spaanse Valladolid en Madrid, waardoor een snelle opschaling mogelijk is om aan de verwachte klantvraag te voldoen.

CNH Industrial, moederbedrijf van Iveco, heeft een exclusief Europees partnership met het Amerikaanse Nikola en heeft inmiddels een kwart miljard Euro in het bedrijf Nikola geïnvesteerd.

Nederland: gemeente Amsterdam eerste grote klant bij nieuw waterstof-tankstation

Nederland: gemeente Amsterdam eerste grote klant bij nieuw waterstof-tankstation

Amsterdam waterstof tankstation1Het nieuwe waterstoftankstation van Holthausen in Amsterdam West gaat een belangrijke rol vervullen bij de ontwikkeling van duurzame energie in de Amsterdamse haven. Dat is de mening van het havenbedrijf Amsterdam. De haven draait nu nog grotendeels op fossiele brandstoffen. De overslag van steenkool is nog steeds belangrijk, maar zal de komende decennia sterk teruglopen. Nieuwe ontwikkelingen rond duurzame energie zijn dan ook meer dan welkom.

Het bedrijf Holthausen uit het Groningse Hoogezand begint dit voorjaar met de bouw van het eerste waterstoftankstation van de hoofdstad. Daarnaast zal er waterstof geleverd worden in cilinders voor toepassing bij bedrijven. De gasflessen kunnen worden gehaald, of worden door een eigen transportdienst op locatie bezorgd. Wereldwijd rijden er al duizenden heftrucks en magazijnvoertuigen op waterstof. Holthausen levert alleen groene waterstof.

Een eerste grote klant voor het tankstation is inmiddels al binnen. De gemeente Amsterdam laat zes vuilnisauto’s op waterstof rijden. Daarvoor heeft de gemeente een contract afgesloten met e-trucks Europe. Dit bedrijf, met vestigingen in Nederland en België, heeft ruime ervaring met het leveren van vuilnisauto’s op waterstof.  De voertuigen zullen voor een periode van zes jaar worden geleased. Voor het omzetten van deze wagens naar waterstof krijgt Amsterdam subsidie vanuit het EU-project Revive. Binnen dit project werken verschillende gemeenten, afvalinzamelaars en leveranciers samen om kennis en ervaring op te doen met het rijden op waterstof. Het tankstation komt precies tegenover het gemeentelijk afvalbedrijf in het westelijk havengebied aan de Australiëhavenweg op het industrieterrein West Poort en wordt gerealiseerd met DKTI-subsidie. De gemeente subsidieert de bouw en de opwek van groene waterstof ook nog met een eenmalige bijdrage van 500.000 Euro.

Het tankstation gaat deze zomer open en is geschikt voor het tanken van voertuigen van 350 en 700 bar. De onbemande tanklocatie is 24 uur per dag geopend.

Canada: Ballard brandstofcellen inmiddels in 570 bussen en 200 vrachtauto’s

Canada: Ballard brandstofcellen inmiddels in 570 bussen en 200 vrachtauto’s

Pau Febus 2020Waterstofbedrijf Ballard, gevestigd in Burnaby in de metropool Vancouver, heeft een paar indrukwekkende cijfers gepresenteerd. Het bedrijf houdt zich sinds 1989 bezig met de ontwikkeling van de PEM-brandstofceltechnologie en verkoopt haar producten wereldwijd. Ballard is genoteerd aan de beurs in Toronto en de Nasdaq in New York. Het afgelopen jaar is de beurskoers verdrievoudigd. Ballard is in 14 landen actief, verspreid over Azië, Europa en Noord-Amerika.

De brandstofcellen van Ballard zijn inmiddels geplaatst in 570 bussen en 2000 vrachtauto’s wereldwijd. De voertuigen hebben gezamenlijk inmiddels 30 miljoen kilometer afgelegd, wat gelijk is aan 750 keer een rondje om de aarde. Verschillende voertuigen rijden al acht jaar met dezelfde brandstofcel en hebben 35.000 uur gewerkt zonder noemenswaardig onderhoud.

De naam Ballard wordt niet altijd genoemd, omdat de focus bij nieuwe waterstofbussen vaak ligt op de voertuigbouwer. Maar Ballard heeft toch een belangrijke bijdrage geleverd aan het openbaar personenvervoer. De Ballard brandstofcellen zitten in de bussen die gebruikt worden voor het openbaar vervoer in Keulen en Wuppertal en het grote tram-busproject in de Franse stad Pau (foto). Maar het Canadese bedrijf kijkt ook verder, inmiddels lopen er wereldwijd projecten met brandstofcellen voor treinen, vrachtauto’s, schepen, personenauto’s en vorkheftrucks.

USA / Nederland: Bill Gates koopt meest luxe jacht ter wereld op waterstof

USA / Nederland: Bill Gates koopt meest luxe jacht ter wereld op waterstof

SinotHet Nederlandse bedrijf Sinot, gespecialiseerd in het architectuur en design van zeer luxe jachten, biedt een superjacht op waterstof aan. Het schip met de naam Aqua, waarvan een miniatuurversie te zien was op de Monaco Yacht Show, wordt gepresenteerd als zeer schoon vaartuig met slechts een paar druppeltjes schoon water als uitlaatgas. Afgelopen weekend werd gemeld dat miljardair Bill Gates een van de eerste kopers is. 

Bij een lux jacht horen indrukwekkende cijfers. Het vaartuig is 112 meter lang en 15 meter breed. Er is voldoende waterstof aan boord om bijna 7000 kilometer  te kunnen varen. De 14 gasten kunnen verblijven in vier gastenrooms, twee vip-room en 1 eigenaarspaviljoen en hebben twee zwembaden ter beschikking, zowel binnen als buiten, en een eetzaal voor 14 personen. Het prijskaartje bedraagt bijna 600 miljoen Euro.

Om enigszins van het leven te kunnen genieten zijn er 31 personeelsleden nodig die hun eigen verblijfsvertrekken hebben. Het vaartuig wordt geleverd met een snelle speedboot en drie waterscooters. Of deze op waterstof varen is niet bekend. Het meest indrukwekkende stukje techniek ligt onderin. Daar liggen twee 28-tons vacuüm verzegelde tanks die worden gekoeld tot -253C en zijn gevuld met vloeibare waterstof. Deze brandstof genereert stroom via brandstofcellen aan boord, die waterstof met zuurstof combineren om elektriciteit te produceren voor de twee elektromotoren van één megawatt. Deze drijven vervolgens de schroeven aan. Er komt slechts schoon waters uit de uitlaat. De Sunday Telegraph meldt dat de boot een 'diesel-back-up' krijgt vanwege de schaarste van tankstations voor waterstof over de wereld.

Kopers moeten nog wel even geduld hebben, over vier jaar is het jacht pas klaar. Maar dan maak je ook indruk in ’s werelds grootse jachthavens. Ook belangstelling? Het bedrijf Sinot is gevestigd in de Nederlandse plaats Eemnes.  Klik hier voor meer foto’s van dit superjacht. 
Update: In eerste instantie werd gemeldt dat Bill Gates de eerste koper was, een dag later werd dat tegengesproken. Toch willen we u de achtergrondinformatie en foto's niet onthouden.

Nederland: eerste Nationale Waterstofdag groot succes

Nederland: eerste Nationale Waterstofdag groot succes

20200206 130449In Lelystad werd afgelopen donderdag de eerste nederelandse Nationale Waterstofdag gehouden. Ruim 300 professionals en geïnteresserden kwamen naar de WUR, het onderzoekscentrum van de Universiteit Wageningen. De dag werd samen met onderzoeksinstituut TNO uit Delft georganiseerd.

Waterstof Magazine was met twee verslaggevers aanwezig. Het uitgebreide verslag leest u hier.

Duitsland: twee waterstofauto’s voor de politie in Duitse hoofdstad Berlijn

Duitsland: twee waterstofauto’s voor de politie in Duitse hoofdstad Berlijn

Berlijn politieDe Berlijnse politie heeft twee auto’s met een brandstofcel gekocht voor dagelijkse patrouilles. De twee waterstofauto’s zijn van het type Toyota Mirai en werden de afgelopen week officieel gepresenteerd en in gebruik genomen.

Naast de karakteristieke politieblauwe stickers, heeft de Mirai blauwe lichten voor gebruik als een patrouillewagen in het typische dakbalksysteem, sirene en radioapparatuur. Volgens de Berlijnse politie zal de vierdeurs in de toekomst met name worden gebruikt voor de reguliere surveillance. De twee waterstoftanks geven de Toyota Mirai een bereik van meer dan 500 kilometer per tankvulling in overeenstemming met de NEDC-norm. De brandstofstop duurt drie tot vijf minuten. De brandstofcelaandrijving zet waterstof om in elektrische energie die een 113 kW (154 pk) elektrische motor aandrijft.

Wat de infrastructuur betreft, is Berlijn met vijf waterstofvulstations in de stad, goed uitgerust om waterstofrijders te bedienen. "Om deze reden ondersteunt het Berlin Sustainable Development Program (BENE) dan ook de aankoop van de twee Toyota Mirai’s.” aldus een persbericht van de Japanse autofabrikant. Het doel van het programma, dat door de EU wordt medegefinancierd, is het duurzaam en winstgevend ondersteunen van de vermindering van de CO2-uitstoot in commerciële en openbare ruimtes. Een milieuvriendelijke infrastructuur moet de ecologische structurele verandering versnellen en de kwaliteit van het leven en het milieu in Berlijn verbeteren.

Vlaanderen – Nederland: Power-to-Gas cluster wordt Waterstof Industrie Cluster

Vlaanderen – Nederland: Power-to-Gas cluster wordt Waterstof Industrie Cluster

Waterstof Industrie ClusterHet Belgisch Nederlands samenwerkingsverband Power-to-Gas krijgt een nieuwe naam. De organisatie die zich hoofdzakelijk richt op het ontwikkelen van waterstof-projecten, gaat verder onder de naam ‘Waterstof Industrie Cluster’. Deze naam dekt de lading beter, de leden houden zich hoofdzakelijk bezig met ontwikkelingen in de waterstofmarkt in het Nederlandstalige gebied. Daarmee wordt een beter onderscheid gemaakt met organisaties die zich Europa-breed inzetten.

Het nieuwe Waterstof Industrie Cluster groeit spectaculair. Sinds april 2019 zijn er 13 nieuwe leden bijgekomen. Dit zijn infrastructuurbouwer Denys, (drink)watermaatschappij Farys, rederij CMB, onderzoekcentrum OCAS, ontwikkelaar van verwarmingstoestellen Remeha, gasleverancier Nippon Gases, brandstofcelleverancier Nedstack, projectontwikkelaar Blue Gate, investeringsmaatschappij PMV, afvalverwerker Renewi, supermarktketen Delhaize, windparkontwikkelaar Storm en tankstationexploitant Berkman.

De toenemende belangstelling van bedrijven voor waterstoftoepassingen sterkt de organisatie. In het persbericht wordt gesproken over de start van een spannend decennium. Het Waterstof Industrie Cluster verenigt bedrijven die willen samenwerken rond waterstof als opslagmedium voor hernieuwbare energie en het gebruik ervan voor zero-emissie mobiliteit, warmte- of chemische toepassingen. Het cluster moedigt samenwerking aan, detecteert en faciliteert mogelijke waterstof projecten en wil een spreekbuis vormen ten aanzien van het beleid. Meer informatie via www.waterstofnet.eu.   

Portugees-Nederlandse waterstoffabriek bij Sines wordt de grootste van Europa

Portugees-Nederlandse waterstoffabriek bij Sines wordt de grootste van Europa

Sines haven portugal

Het Portugees-Nederlandse project om grootschalig waterstof op te wekken bij de Portugese havenstad Sines heeft een naam, Flamingo Verde in het Portugees en Green Flamingo in het buitenland. In Brussel zijn inmiddels nadere details over dit project openbaar gemaakt. De maximale investeringskosten bedragen volgens een brede schatting uiteindelijk rond de 3,5 miljard Euro, maar er wordt eerst kleinschaliger begonnen. Als het project zijn maximale omvang heeft bereikt kan het aantal banen oplopen tot 5000.

De initiatiefnemers van Green Flamingo bekijken financieringsmogelijkheden via de IPCEI, het Europese instrument dat financiering tegen gunstige voorwaarden mogelijk maakt. De doelstelling van het waterstof-project vallen binnen dit kader. Uit de toelichting die Green Flamingo heeft moeten geven blijkt dat niet alleen Portugal en Nederland bij het project betrokken zijn. Ook andere landen haken mogelijk in de toekomst bij het project aan, waarbij groene waterstof vanuit Sines moet worden verscheept naar de haven van Rotterdam, de grootste toegangspoort tot Europa.

De toekomstige fabriek van groene waterstof combineert zonne- en windenergietechnologieën om een ​​extreem grote elektrolyser te voeden. De Portugese media melden dat er op lange termijn mogelijk sprake is van een 5 GW elektrolyser, die voorziet in de productie van 465 duizend ton waterstof per jaar, waardoor een uitstoot van 18,6 ton CO2 per jaar kan worden vermeden. De oprichting van een distributienetwerk voor waterstof is onderdeel van het plan.

Het consortium omvat inmiddels vijftien bedrijven, acht namen zijn inmiddels bekend. Initiatiefnemer is de Resilient Group, die onder leiding staat van de in Portugal woonachtige Nederlander Marc Rechter.  Verder zitten de Nederlandse bedrijven Vopak, specialist in brandstofopslag en Anthony Veder, specialist in transport van gas over zee en de ABN-AMRO-bank aan tafel. Het Spaanse bedrijf H2B2, gespecialiseerd in elektrolysers en het Deense Vestas, producent van windturbines, participeren in het plan, net als de Portugese bedrijven elektriciteitsbedrijf EDP en olie- en gasbedrijf Galp Energia.

Als de financieringsaanvraag wordt goedgekeurd kan de bouw van het project in Sines naar verwachting in juni 2021 beginnen.

Nederland: waterstof-coöperatie GldH2 wil waterstoffabriek in Zutphen

Nederland: waterstof-coöperatie GldH2 wil waterstoffabriek in Zutphen

Zutphen GldH22De eerste waterstof-coöperatie van Nederland presenteerde de afgelopen week haar plannen in Zutphen. Er moet een waterstoffabriek verrijzen op het industrieterrein De Mars en er worden verschillende proefprojecten opgezet.  De coöperatie GldH2 werkt daarbij samen met de lokale energie-coöperatie Zutphen Energie en dertien partners in de regio.

De afgelopen weken werden er drie informatieavonden georganiseerd om de inwoners van de Hanzestad te informeren over waterstof en de toepassingsmogelijkheden. De eerste twee avonden hebben de initiatiefnemers tientallen geïnteresseerden moeten wegsturen, de zaal zat meer dan stampvol. Maar ook op de extra voorlichtingsavond, afgelopen maandag, was het wederom volle bak. In drie presentaties werden de belangstellenden meegenomen in de rol van waterstof binnen de energietransitie, sprak Arjan de Putter over zijn ervaring met waterstof binnen de mobiliteit en gaf Paul Bombeld, hoofdredacteur van Waterstof Magazine, een serie voorbeelden van waterstoftoepassingen wereldwijd. De honderden belangstellenden konden direct kennis maken met een waterstofauto. Ebby Road uit Eindhoven stelde een Toyota Mirai als showmodel beschikbaar, tweedehands te koop voor 37.000 Euro.

“De eerste kennismakingsavonden waren een schot in de roos,” zegt Wiebe Boer, bestuurslid van GldH2. “Iedereen was zeer enthousiast en wij waren als organisatie zeer verrast over de kennis die al bij veel mensen aanwezig is. In de bijna twee jaar waarin we al intensief met waterstof bezig zijn hebben we veel aandacht besteed aan bedrijven en instellingen die bij de waterstofontwikkeling een rol kunnen spelen. Inmiddels hebben we dertien professionele partners waar we samen mee optrekken. We kunnen met zoveel draagvlak eenvoudiger naar een volgende stap.”

Hoe de plannen daadwerkelijk ingevuld gaan worden moet de komende maanden blijken. New Energy TV was in Zutphen aanwezig en maakte deze reportage.  

Zuid-Korea: Treinen op waterstof nog dit jaar op de rails

Zuid-Korea: Treinen op waterstof nog dit jaar op de rails

Korea treinHet Railway Research Institute of Korea (KRRI) komt nog dit jaar met een nieuwe trein op waterstof. Het Zuid-Koreaans bedrijf staat bekend als zeer toonaangevend op het gebied van nieuwe technologie en werkt aan een nieuwe generatie treinen met een brandstofcel in het researchcentrum in de plaats Osong. De ontwikkelingen zijn al ver, nog voor het einde van het jaar moet het eerste testvoertuig de fabriek verlaten.

Het brandstofcelsysteem van de trein wordt geleverd door Horizon Fuel Cell Technologies, een Singaporese onderneming opgericht in 2003 en expert op het gebied van waterstoftechnologie. De eerste trein krijgt een 400 kW brandstofcel. Horizon heeft de focus met brandstofcellen gericht op zwaar transport. Naast treinen onderzoekt het bedrijf toepassingen in havenvoertuigen en vrachtwagens, om de vervuilende dieselmotoren te vervangen.

Nederland: proef met opwekking waterstof op boerenbedrijven

Nederland: proef met opwekking waterstof op boerenbedrijven

Lelystad zonnepaneel boerderijDe universiteit van Wageningen (WUR) en onderzoeksinstituut TNO starten in Lelystad het Fieldlab, een proefproject waar geëxperimenteerd wordt met kleinschalige opwekking van waterstof op boerderijen.  De energie die hiervoor nodig is wordt op dezelfde locatie geproduceerd uit zonne- en windenergie. Het ministerie van Economische Zaken financiert het vijfjarige project dat in de zomer 2020 van start gaat. Het project wordt morgen, donderdag 6 februari, gepresenteerd tijdens de Nationale Waterstofdag.

 Waterstof is belangrijk voor de energietransitie in de landbouw. Veel boeren wekken energie op met zonnepanelen of windturbines, maar regelmatig kan het lokale elektriciteitsnetwerk het aanbod niet aan. Ook wordt ’s zomers en overdag meer zonne-energie opgewekt, terwijl veel energie vooral ’s winters en in de avond en nacht nodig is. Door de onbalans en de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk moeten boeren hun zonneparken of windturbines regelmatig uitschakelen. De energieopslag in accu’s is gezien de opslagcapaciteit niet toereikend.

 ACRRES, het landelijke praktijkcentrum van de WUR en TNO gaan daarom samen kijken hoe agrariërs duurzame energie op hun bedrijf kunnen omzetten en opslaan in de vorm van waterstof. Dit vluchtige gas kan zo dienen als energiedrager die boeren kunnen inzetten voor de energievoorziening op hun bedrijf én als schone brandstof voor tractoren en vrachtwagens.

 “Waterstof heeft veel potentie als ontbrekende schakel binnen de energietransitie, maar er leven nog enkele belangrijke vragen waar we ons samen met TNO in zullen gaan verdiepen. Niet alleen op het gebied van productie, maar bijvoorbeeld ook hoe je het veilig kunt opslaan”, aldus Chris de Visser, manager van ACRRES. Het proefproject vindt plaats bij het proefstation in Lelystad. Hier bevinden zich al windmolenparken, testmolens en zonnepanelen.

 Nederland bouwt grote offshore windparken die een groot deel van de Nederlandse energie gaan verzorgen. Peter Eecen van TNO: “Tussen 2030 en 2040 zal een moment komen dat we meer offshore windvermogen leveren dan we aan totale elektrisch vermogen gebruiken. Dan is het op grote schaal produceren van waterstof een oplossing.”

 ACRRES en TNO presenteren hun project op donderdag 6 februari tijdens de eerste Nederlandse Nationale Waterstofdag, op het terrein van ACRRES in Lelystad. Jeroen Balemans van de WUR laat aan Waterstof Magazine weten dat opgeven voor die dag niet meer mogelijk is. “We zitten met 300 deelnemers helemaal vol.”

Arnhemse studenten met nieuwe  waterstofauto naar de Shell Eco-Marathon

Arnhemse studenten met nieuwe  waterstofauto naar de Shell Eco-Marathon

Arnhem AutoDe HAN, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, beweegt zich steeds meer binnen de markt voor waterstof. Al zo’n tien jaar racen de studenten met hun eigengebouwde voertuig mee tijdens de Shell Eco-Marathon, vorig jaar met groot succes. Dat motiveert, dus ook dit jaar schrijven de studenten zich in voor de Europese editie die plaatsvindt bij Mercedes-Benz Brooklands & Mercedes-Benz World, ten zuidwesten van Londen.

De HAN doet mee aan de race waarin de meest zuinige auto’s aan bod komen. Met een zeer efficiënt voertuig werd vorig jaar de derde prijs gewonnen. De door het team Hydromotive ontwikkelde waterstofauto reed 692 km op één liter brandstof (omgerekend naar benzine). Het waterstofteam legde daarmee beslag op de derde plaats, de hoogste score ooit.

Dit jaar gaat een groep van 16 tweedejaars studenten met de nieuwe waterstofauto aan de slag. Teamlid Wilco Geutjes ziet de uitdaging wel zitten. ‘Je leert superveel en het versterkt je cv. Je wordt compleet losgelaten in de keuzes die je maakt: dat is leuker dan een probleem dat al vaker is opgelost. Je leert hier veel over samenwerking, verantwoordelijkheid nemen, initiatief nemen, keuzes durven maken en projectmatig werken. In vergelijking met universiteiten hebben wij een mindere theoretische mindset, maar vooral een praktische. Hierdoor gaan we gewoon dingen uitproberen, in plaats van dat de focus ligt op berekeningen maken en onderzoeken. Natuurlijk doen we dit ook, maar we pakken eerder die 3D-printer of een blok hout en we gaan het proberen. Zo zijn we van een voertuig van piepschuim naar een echte stevige wagen van koolstofvezel gegaan.’

Of het team ook dit jaar weer hoge ogen gooit weten we aan het begin van de zomer. De Shell Eco-Marathon wordt van 27 juni tot 3 juli 2020 gehouden. Op de foto: Docent Selma van Loon gaat zich dit jaar inspannen om samen met de studenten een koppositie te veroveren.

Eerste prototype van BMW op waterstof komt in 2022

Eerste prototype van BMW op waterstof komt in 2022

Bayern BMWOver twee jaar komt de Duitse autofabrikant BMW met een nieuw prototype op waterstof. Dat heeft Jürgen Guldner, directeur van BMW waterstof- en brandstofcel-technologie bekend gemaakt. Guldner deed zijn uitspraken in The Telegraph.  BMW ziet de brandstofceltechnologie niet al concurrent van de batterij-elektrische systemen, maar als onderdeel van een totaalaanbod.

‘Voertuigen op waterstof zijn slechts een hulpmiddel bij het verminderen van de uitstoot van al onze auto’s tot nul procent in 2030,’ aldus de autofabrikant uit Bayern. Het bedrijf werkt bij de ontwikkeling van auto’s met een brandstofcel nauwkeurig samen met Toyota. Deze Japanse fabrikant wordt wereldwijd gezien als marktleider in personenauto’s op waterstof. Dit is het resultaat van vele jaren onderzoek en miljarden Euro’s investeringen in research. Door samenwerking hopen de twee bedrijven de kosten van de brandstofcelsystemen snel tot op concurrerend niveau te verlagen. Onderzoek in toonaangevende landen als Japan, Zuid-Korea en China hebben aangetoond dat het de kostprijs van auto’s op waterstof en auto’s op fossiele brandstoffen ergens tussen 2025 en 2030 op gelijk niveau zullen liggen.

Auto’s op waterstof zijn gelijk aan elektrische auto’s, maar wekken onderweg de stroom op door in de brandstofcel waterstof en zuurstof te laten reageren. De stroom verdwijnt in een kleine accu waarop het voertuig uiteindelijk rijdt.

Onderdeel van het succes van voertuigen op waterstof is een goede tankinfrastructuur, volgens de ontwikkelaars van BMW.  Momenteel is deze alleen aanwezig in delen van Japan, Zuid-Korea, Californië, Duitsland en Denemarken. Dit laatste land heeft de grootste dichtheid van waterstoftankstations ter wereld. Meer dan 60% van de Denen woont binnen een straal van 10 km van een waterstoftankstation. ‘Nu moet alleen de kostprijs van auto’s op waterstof nog naar beneden.’

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief 

Duitsland: Faun presenteert vuilniswagen en veegauto op waterstof

Duitsland: Faun presenteert vuilniswagen en veegauto op waterstof

0Het Duitse bedrijf Faun gaat vuilniswagens en veegauto’s op waterstof in serie produceren. Dat heeft het bedrijf tijdens een officiële presentatie in de Mercedes-Benz fabriek inWörthamRheinbekend gemaakt. Faun is onderdeel van de Kirchhoff Group en gaat de autoop de markt brengen onder de naam Bluepower.De vuilnis- en veegauto’s worden gebouwd op het chassis van de Mercedes-Eonic.

Helemaal nieuw zijn vuilnisauto’s op waterstof niet. Het Belgisch-Nederlandse bedrijf E-truck heeft al diverse voertuigen op waterstof geleverd. Het bedrijf begon indertijd met elektrische vuilniswagens op batterijen, maar kwam gaandeweg tot de conclusie dat het onmogelijk was om voldoende batterij-capaciteit te installeren.Het probleem wordt ook nog eens groter als deze voertuigen in bergachtige gebieden moeten rijden. Inmiddels is het Duitse Faun tot dezelfde conclusie gekomen. Faun vermeldt in een persverklaring dat de brandstofcel en de waterstoftanks het voertuig aanzienlijk lichter maken en er zodoende meer laadcapaciteit overblijft.

Vuilnisauto’s en veegauto’s op waterstof blijven voor de producenten interessant. In steeds meer binnensteden, met Duitsland voorop, worden dieselvoertuigen meer en meer aan banden gelegd. Emissievrije voertuigen hebben daarom de toekomst. Dit jaar wil Faun de eerste serie van 22 voertuigen geproduceerd hebben.

Een eerste klant heeft zich inmiddels gemeld. Het afvalbedrijf Wuppertal, werkzaam in een bergachtig gebied, is een van de eerste klanten.De benodigde waterstof wordt op het eigen terrein geproduceerd. Het plaatselijke busbedrijf maakt ook gebruik van deze tankinstallatie.Desgewenst kan worden uitgeweken naar het waterstoftankstation van Shell, direct naast Ikea.

Aan de emissievrije vuilniswagens met een brandstofcel hang wel een flink prijskaartje. De voertuigen zijn te koop voor 800-duizend Euro. Gelijke voertuigen op diesel kosten rond de 300-duizend Euro.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief  

Het toekomstige waterstofnetwerk van Nederland en Duitsland in beeld

Het toekomstige waterstofnetwerk van Nederland en Duitsland in beeld

Netwerk waterstof Nederland DuitslandDe gezamenlijke Duitse netwerkbeheerders hebben een eerste kaart gepubliceerd voor een toekomstig landelijk waterstofnetwerk. (afbeelding: rechts) De netwerkorganisaties verenigd in de FNB hebben het waterstofnetwerk opgenomen in het nieuwe Gas Network Devellopment Plan 2020-2030. Hierin wordt een duidelijk beeld geschetst van een toekomstige CO2-vrije energievoorziening.

Het visionaire waterstofnetwerk heeft een totale lengte van 5900 km en ligt voor 90% al in de grond. De pijpleidingen worden nu nog gebruikt voor andere gassen. Om het landelijke netwerk helemaal geschikt te maken voor H2 moet er nog ongeveer 600 km nieuwe pijpleiding de grond in, als vervanger van ongeschikte pijpen. De energievoorziening van de industrie, mobiliteit en woonhuizen is in de toekomst afhankelijk van het waterstofnetwerk. Verspreid over het land zullen nieuwe waterstofbuffers geplaatst worden.

Met de publicatie van het visionaire waterstofnetwerk willen de transmissiesysteembeheerders bijdragen aan de door de landelijke regering aangekondigde waterstofstrategie en een eerste concrete stap in de toekomstige waterstofeconomie laten zien. Verrassend is deze stap niet, de Gasunie presenteerde al enkele jaren geleden het nieuwe hoofdnetwerk voor waterstof in Nederland. (afbeelding: linksboven) Ook deze infrastructuur ligt al jarenlang in de grond. Door het niet verlengen van exportcontracten van aardgas komt leidingcapaciteit vrij. Deze zal gebruikt worden voor waterstoftransport. 95% van de nieuwe waterstof backbone is hiervoor geschikt, 5% zal moeten worden aangepast.

Helemaal nieuw zijn waterstofnetwerken niet. In Rotterdam liggen al decennialang waterstofleidingen in de grond. Een van deze transportleidingen loopt van de Rotterdamse haven naar Antwerpen en vandaar via aftakkingen naar het noorden van Frankrijk. (afbeelding: linksonder) Ook in Zeeland en het Duitse Ruhrgebied ligt een pijpleiding voor waterstof.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Nieuw-Zeeland: Energiebedrijven bundelen krachten bij uitrol H2-stations

Nieuw-Zeeland: Energiebedrijven bundelen krachten bij uitrol H2-stations

Nieuw Zeeland WaitomoDe energiebedrijven Waitomo Grouip en Hiringa Energy uit Nieuw-Zeeland hebben een samenwerking aangekondigd bij het uitrollen van een landelijk netwerk van waterstoftankstations. Hiringa Energy uit Taranaki is het eerste bedrijf in Nieuw-Zeeland dat zich toelegt op de levering van groene waterstof, Waikato, is de snelst groeiende onafhankelijke brandstofverkoper in het land van de Kiwi’s.

In eerste instantie gaan de twee bedrijven samenwerken bij het ontwerpen van veilige waterstoftankstations en bij het verkrijgen van vergunningen voor deze nieuwe brandstof. De eerste locaties zijn inmiddels geselecteerd en plannen voor nog eens 20 H2-stations op zowel het Noord als Zuidereiland zijn in ontwikkeling. De twee Nieuw-Zeelandse bedrijven zien goede kansen om waterstof te ontwikkelen tot een levensvatbare alternatieve commerciële brandstof voor de eilanden. Zwaar transport maakt daar slechts vier procent van het aantal voertuigen uit, maar is verantwoordelijk voor meer dan 25 procent van de totale voertuigemissies. Waterstof lijkt de belangrijkste technologie waardoor deze voertuigen kunnen blijven rijden, zonder dat de emissieafspraken niet gehaald worden.

De twee energiebedrijven realiseren zich dat het voor de ontwikkeling van waterstof belangrijk is dat er een brede samenwerking ontstaat tussen overheid, steden, regio's en particuliere bedrijven. Het aangaan van het partnerschappen tussen Huringa en Waitomo is een belangrijke eerste stap. Hiringa Energy is het eerste bedrijf in Nieuw-Zeeland dat zich toelegt op de levering van groene waterstof en oplossingen biedt voor de industrie, de publieke sector en transportbedrijven. Waitomo Group heeft nu 65 tanklocaties die zich uitstrekken van Paihia in het noorden tot Christchurch in het zuiden.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Vijf waterstofbedrijven uit Gelderland hebben eigen vertegenwoordiging in China

Vijf waterstofbedrijven uit Gelderland hebben eigen vertegenwoordiging in China

Arnhem ProvinciehuisOp het provinciehuis in Arnhem hebben vijf Gelderse bedrijven een overeenkomst getekend om de handel tussen China en Oost-Nederland verder te bevorderen. De vijf bedrijven werken samen onder de naam HyNed-waterstofnetwerk en hebben vanaf heden een eigen vertegenwoordiger in China. Woensdagmiddag werd de overeenkomst hiervoor onder toeziend oog van Zhang Guosheng, lid van de raad van de Chinese ambassade in Den Haag, officieel ondertekend. De zakenbehartiger in China kan direct aan het werk.

De eigen vertegenwoordiging van Oost-Nederland in China komt er op mede-initiatief van Tina Pan, afkomstig uit China en werkzaam bij HyMove in Arnhem. HyMove is een van de deelnemende bedrijven. ‘Door een eigen representative in China denken wij sneller tot zaken te kunnen komen. In Arnhem zijn op het IPKW-terrein meerdere hoogwaardige bedrijven uit de waterstofsector actief. De regio Oost-Nederland kan veel voor China betekenen, maar de enorme Chinese markt kan ook veel voor onze ontwikkeling betekenen,’ laat ze tijdens de ondertekening aan Waterstof Magazine weten. De commissaris van de Koning van Gelderland John Berends, director international Fonds de Zeeuw van Oost NL en Zhang Guosheng hielden toespraken waarin ze het belang van de samenwerking nog eens bevestigden. De contactpersoon in China wordt gefinancierd door de RVO.

De ondernemingen die participeren in de deal zijn de Arnhemse bedrijven HyMove, Nedstack, Hyet en de Hogeschool Arnhem Nijmegen en onderzoeksinstituut Kiwa in Apeldoorn. HyNed is een RVO Partner In Business-programma dat Nederlandse kleine en middelgrote bedrijven ondersteunt bij het promoten van hun technologieën in het buitenland. Het HyNed-waterstofnetwerk staat open voor nieuwe leden. De volgende gezamenlijke activiteit van HyNed en zijn partners vindt plaats op de Hannover Messe in april 2020. Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Nederland: Sint Philipsland wil eigen windmolen voor waterstofproductie

Nederland: Sint Philipsland wil eigen windmolen voor waterstofproductie

Sint Philipsland ZeelandHet dorp Sint Philipsland, in de Nederlandse provincie Zeeland, wil een eigen windmolen voor waterstof. De opbrengst moet te goede komen aan leefbaarheid van het dorp. Met een eigen windmolen en een eigen productielocatie voor waterstof hopen de initiatiefnemers van het landelijke aardgasnetwerk af te kunnen. In de Anna Jacobapolder rond Sint Philipsland staan al verschillende windmolens van grote bedrijven. Maar de opbrengst gaat naar andere partijen, dat stoort de bewoners. ‘We willen best de lasten van een windmolen, maar we willen daarvan dan ook de lusten,’ zeggen de initiatiefnemers in de Provinciale Zeeuwse Courant.

Het onderzoek begon vorig jaar met het idee om een eigen windmolen bij het dorp te plaatsen. De opbrengst voor de dorpsbewoners zou volgens berekeningen ongeveer 100-duizend Euro per jaar moeten zijn. De initiatiefnemers willen met dit geld het dorp leefbaar houden. Maar een teleurstelling volgde, de netbeheerder ligt dwars, op het stroomnet is onvoldoende ruimte om een extra windmolen aan te sluiten.

Maar nu is er hoop. Het initiatiefcomité heeft 126-duizend Euro subsidie ontvangen van de Stichting Zeeuwse Publieke belangen. Deze is mede opgericht om vernieuwende Zeeuwse energieprojecten te ondersteunen. Met het geld laat Sint Philipsland een onderzoek uitvoeren naar een eigen windmolen en een eigen waterstoffabriek met opslaglocatie. De stroom uit de windmolen kan dan direct worden omgezet in waterstof, om in windstille periodes het schiereiland van energie te voorzien. Of de plannen haalbaar zijn wordt nu onderzocht. In de zomer zijn de onderzoeksresultaten beschikbaar, aldus de Provinciale Zeeuwse Courant. Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Zuid-Korea: innovatieprijs voor professionele drone op waterstof

Zuid-Korea: innovatieprijs voor professionele drone op waterstof

DoosanDoosan Mobility Innovation heeft een belangrijke prijs gewonnen op de beurs CES 2020 in Las Vegas. Het technologiebedrijf uit Zuid-Korea nam de CES Innovation Award mee naar huis voor een duurzame drone op waterstof. De drone DS30 was uitvoerig in praktijk op het evenement te zien.

De nieuwe drone is bestemd voor de commerciële markt en maakt gebruik van een compact en lichtgewicht waterstofbrandstofcelsysteem. Het bedrijf ontwikkelde deze waterstoftechnologie in eigen huis. Het vliegtuig kan maximaal twee uur per vlucht in de lucht blijven om werkzaamheden uit te voeren. De brandstofcel heeft volgens CES minimaal drie keer de energiedichtheid van batterijmodellen. De drone is 2,6 meter breed en heeft een maximum startgewicht van 25 kilo. Kopers krijgen de drone afgeleverd in een harde koffer om beschadigingen tijdens transport te voorkomen.

Doosan Mobility Innovation heeft vorige week een samenwerkingsovereenkomst met Microsoft getekend om de ontwikkeling van het toestel te versnellen. De twee bedrijven gaan samenwerken bij het verwerken van de big data, die inspectievluchten genereren. Het bedrijf uit Zuid-Korea wil met haar nieuwste drones grote zonneparken met honderdduizenden zonnepanelen gaan inspecteren op defecte of slecht functionerende panelen. Daarnaast ziet het bedrijf belangrijke kansen bij het inspecteren van windmolens. Microsoft wil systemen ontwerpen die de gegevens razendsnel kunnen verwerken tot een plan van aanpak. Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

België: plannen voor grootste groene waterstoffabriek van Europa

België: plannen voor grootste groene waterstoffabriek van Europa

Oostende windmolensDe grootste groene waterstoffabriek van Europa moet uiterlijk 2025 verrijzen in België. In de havenplaats Oostende werken het baggerbedrijf DEME, investeringsmaatschappij PMV en de Haven Oostende aan de ontwikkeling van het project Hyport, een productielocatie waar 50-duizend ton groene waterstof per jaar geproduceerd kan worden. Dit komt overeen met een vermogen van 300 megawatt. De benodigde stroom komt van windparken op zee. De groene-waterstoffabriek moet op termijn een CO2-reductie van 500.000 à 1000.000 ton per jaar opleveren.

Geheel onverwacht komen de plannen niet. Eind 2020 staan er namelijk al 399 windmolens in de zee voor de Belgische kust, die gezamenlijk 2,3 gigawatt aan stroom kunnen produceren. En in de jaren daarna zullen er nog honderden bijkomen. Samen kunnen die windmolens straks zo’n 4 GW aan groene stroom opwekken, voldoende om de helft van de Belgische huishoudens van stroom te voorzien. Die pieken in de productie van windenergie vallen echter zelden samen met de verbruikspieken. De initiatiefnemers willen de overtollige energie omzetten in waterstof, om dit weer te kunnen gebruiken voor energie-opwek op windstille dagen.

Vooral in de industrie worden al jarenlang miljarden m3 meters waterstof gebruikt voor de productie van staal, glas en kunstmest. Deze zogenaamde grijze waterstof wordt via stoomreforming gemaakt uit aardgas. Een proces waar veel CO2 vrijkomt, maar ook veel goedkoop waterstof. Deze grijze waterstof kost rond de 1,36 Euro per kilo. Groene waterstof was tot op heden 5 tot 10 keer duurder. Maar de tijden veranderen ook hier razendsnel. Een Canadees bedrijf bood onlangs groene waterstof aan voor slechts 2,34 Euro. Deze lage bedragen bieden nieuwe kansen bij de ontwikkeling van de waterstof-economie.

Nederland: nieuwe Volkswagen Transporter ook op waterstof leverbaar

Nederland: nieuwe Volkswagen Transporter ook op waterstof leverbaar

Groningen Volkswagen transporter1De Century Autogroep is in noord Nederland gestart met de verkoop van diverse modellen Volkswagen Transporters en crafter op waterstof, die goedgekeurd zijn door de RDW. De nieuwe voertuigen hebben in de oorspronkelijke staat een motor op fossiele brandstoffen, maar worden door Holthausen Clean Technology In Hoogezand geëlektrificeerd en omgebouwd naar waterstof. De emissievrije voertuigen zijn te koop in de uitvoeringen bestelbus en pickup met een dubbele cabine, handgeschakeld, en met een brandstofcel van 15 kW. Een voertuig van 30 kW is in ontwikkeling en binnenkort gereed. Standaard is de actieradius 250 km, maar deze kan verlengd worden met opties als een grotere brandstofcel en een grote waterstoftank. Opvallend, achter het voertuig kan een aanhanger met een maximumgewicht van maximaal 2200 kilo worden gekoppeld.

De voertuigen worden in een kleine serie gebouwd, daarom is de levertijd niet veel langer dan bij een voertuig op diesel,’ zegt Aldwin Oechies van de Century Autogroep tegen Waterstof Magazine. ‘De levertijd van een nieuw voertuig op fossiele brandstof is 10 weken op waterstof is 16 weken.’ De Volkswagen Transporter op waterstof is door het handmatig ombouwen en kostbare onderdelen wel aanzienlijk duurder dan voertuigen op diesel.  

De Century Autogroep heeft tientallen vestigingen in de provincies Groningen en Drenthe en vertegenwoordigd de automerken Volkswagen, Audi, Seat, Skoda en Volkswagen Bedrijfswagens.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Duitsland: energiebedrijf en taxibedrijf delen een waterstofauto

Duitsland: energiebedrijf en taxibedrijf delen een waterstofauto

Oldenburg TaxiIn de noord-Duitse stad Oldenburg gaan energieleverancier EWE en taxi-onderneming 81111 een waterstofauto delen. Op werkdagen staat het voertuig ter beschikking van het energiebedrijf en op zon- en feestdagen maakt het plaatselijke taxi-bedrijf gebruik van de schone auto. Maar het blijft oppassen voor een lege tank, Oldenburg beschikt niet over een waterstoftankstation.

Onlangs schafte het Oldenburgse energiebedrijf EWE drie Hyundai Nexo’s aan voor 77 duizend Euro per stuk. In eerste instantie voor de eigen medewerkers, om emissievrij op pad te kunnen gaan. Op zondag staan de voertuigen echter stil. Reden om een project te starten om in het weekend een taxi op fossiele brandstof te laten staan en te kiezen voor schoon vervoer. In het begin zullen voornamelijk het Duitse Lucht en Ruimtevaart Centrum in Oldenburg en regionale bestuurders gebruik maken van de CO2-vrije taxidienst.

Om te kunnen tanken moeten de taxichauffeurs wel opletten. De stad Oldenburg beschikt niet over een waterstoftankstation. Vandaar hat het voertuig regelmatig zal worden ingezet om passagiers te vervoeren naar het vliegveld van Bremen, ruim 50 km verderop. Daar kan waterstof getankt worden, voor een verder soepel verloop van de reis.

De samenwerking tussen EWE en het taxibedrijf start op 2 februari en zal tot september duren. Mocht het waterstofvoertuig bij het taxibedrijf in de smaak vallen dan is er goed nieuws, vanaf eind dit jaar krijgt Oldenburg een eigen waterstoftankstation.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Duitsland: 25 auto’s op waterstof voor carpoolbedrijf CleverShuttle in Berlijn

Duitsland: 25 auto’s op waterstof voor carpoolbedrijf CleverShuttle in Berlijn

Berlijn CleverShuttle 2Het carpoolbedrijf CleverShuttle voegt 25 waterstofauto's toe aan zijn vloot voertuigen in Berlijn. De nieuwe auto’s zijn van het merk Hyundai Nexo en gaan vanaf 1 februari door de Duitse hoofdstad rijden. Met het zogenaamde ride pooling-systeem maakt het bedrijf automatisch een koppeling tussen passagiers met een vergelijkbare bestemming. Deelnemers kunnen de auto’s boeken via een speciale app die beschikbaar is voor iOS en Android. Door de voertuigen te delen worden voor een lage prijs ritten aangeboden. Zelfs als het het systeem niet lukt ritten te koppelen, blijft de lage prijs in stand. Het carpoolbedrijf beweert dat door slim plannen, de rit-duur met slechts enkele minuten toeneemt.

De nieuwe Nexo’s van CleverShuttle bieden ruimte aan vier passagiers. Vanaf volgende maand kan op die wijze ongeveer 60 procent van de Berlijnse bevolking gebruik maken van mobiliteit op waterstof. Met zo’n 65 waterstofvoertuigen heeft CleverShuttle dan de grootste vloot van waterstofvoertuigen op de Duitse wegen. Tanken hoeft in Berlijn geen probleem te zijn. Met vijf tankstations heeft geen enkele andere stad in Duitsland zo'n dicht netwerk.

CleverShuttle heeft voor de aankoop van de 25 waterstofauto’s subsidie ontvangen van het Federale Ministerie van Transport. Als onderdeel van het nationale innovatieprogramma voor waterstof- en brandstofceltechnologie (NIP) ontving het bedrijf enkele maanden geleden een toezegging van iets meer dan 750.000 euro. CleverShuttle is een dochteronderneming van de Deutsche Bahn. Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Nederland: vier nieuwe waterstofauto’s en eigen tankstation voor de Gasunie

Nederland: vier nieuwe waterstofauto’s en eigen tankstation voor de Gasunie

Groningen Gasunie miraiHet Nederlandse gasbedrijf Gasunie in Groningen heeft vier nieuwe auto’s op waterstof in gebruik genomen. Daarmee levert de Gasunie een bijdrage aan de ontwikkeling van waterstoftoepassingen in het noorden van Nederland. Sinds begin vorige week maken drie nieuwe Toyota Mirai’s en een Volkswagen Transporter onderdeel uit van het wagenpark. De Toyota Mirai’s zijn originele voertuigen op waterstof, de Volkswagen Transporter is omgebouwd van fossiele brandstof naar waterstof.

Vanaf volgende maand beschikt de Gasunie ook over een eigen waterstoftankstation. Deze wordt gebouwd op het terrein Zuidwending bij Veendam. Daar draait sinds vorig jaar zomer de HyStock waterstofinstallatie, waar via elektrolyse met een vermogen van 1 megawatt, duurzame stroom uit de regio omgezet in groene waterstof. Zuidwending is eveneens de lokatie waar de Gasunie in de toekomst grootschalig waterstof ondergronds wil opslaan in zoutcavernes, op een diepte van één kilometer. Het nieuwe waterstoftankstation bij Zuidwending is alleen bestemd voor intern gebruik.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Nieuwe fabrikant Hyzon Motors richt zich op zware voertuigen op waterstof

Nieuwe fabrikant Hyzon Motors richt zich op zware voertuigen op waterstof

Hyzon truck lanfEen nieuwe autofabrikant meldt zich in het rijtje bedrijven dat alleen voertuigen met een brandstofcel wil produceren. Na een eerste aankondiging in december heeft Hyzon de afgelopen nacht in de Verenigde Staten haar nieuwe modellen gepresenteerd. Zoals verwacht met een futuristisch uiterlijk. De nieuwe voertuigen op waterstof gaan rijden met een brandstofcel van Horizon Fuel Cell uit Singapore.

Ervaring met brandstofcellen is er inmiddels genoeg bij Horizon. Al in 2003 werden de eerste brandstofcellen geproduceerd en inmiddels rijden er wereldwijd al vele voertuigen van verschillende merken mee rond. Maar nu kiest het bedrijf er voor om niet alleen de brandstofcellen aan andere autofabrikanten te leveren, maar ook zelf voertuigen te gaan ontwikkelen. Oprichter George Gu van Horizon is eveneens CEO van het nieuwe Hyzon.

En het bedrijf heeft haast, eind dit jaar moeten de eerste voertuigen al rijden. De blikvanger worden de vrachtauto’s, met een serie trucks in de uitvoeringen 6×4 trekker, 6×4 rigid en 8×4 rigid  met een totaalgewicht van 40-80 ton. Deze voertuigen worden voorzien van een brandstofcel met elektromotoren goed voor 100 kW, 150 kW, 200 kW of 370 kW. Distributietrucks van 6 tot 20 ton moeten in het eerste kwartaal van 2021 beschikbaar zijn en een 6 meter lange bestelauto met een actieradius van 600 tot 800 km moet een kwartaal later op de markt komen. Deze voertuigen krijgen een vermogen van 40 tot 80 kW. Tenslotte presenteert het bedrijf nog een serie bussen tot een lengte van 18 meter.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Nederland met eigen paviljoen op de Hydrogen en Fuel Cell expo in Tokyo

Nederland met eigen paviljoen op de Hydrogen en Fuel Cell expo in Tokyo

Tokyo Fuel Cell expoVijf Nederlandse overkoepelende instanties komen met een eigen Nederlands paviljoen op de 16de Hydrogen & Fuel Cell Expo 2020 in Tokyo. De FME, New Energy Coalition, RVO, de Ambassade in Tokio en Hastex International zorgen dat Nederlandse bedrijven zich gezamenlijk kunnen presenteren op de beurs die van 26 tot 28 februari wordt gehouden. De expo is een van de belangrijkste en grootste vakbeurzen op het gebied van waterstof. Meer dan 70.000 internationale professionals verspreid over de hele waterstof-waardeketen vinden elkaar en doen zaken op het gebied van regelgeving & veiligheid, productie, transport, opslag en gebruik van waterstof in mobiliteit, gebouwde omgeving, industrie en energiesector.

Het Nederlandse Paviljoen zal expertise van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen onder de aandacht brengen, door middel van het organiseren van presentaties, seminars en netwerkmomenten. Daarnaast krijgen de deelnemers de mogelijkheid om mee te doen met een eendaags side program in Tokyo op 25 februari, inclusief een netwerkreceptie op de ambassade.

Als 's werelds grootste tentoonstelling gespecialiseerd in waterstof- en brandstofcellen, mag de beurs in Tokyo al sinds de lancering op vele bezoekers van over de hele wereld rekenen. De nieuwste waterstof- en brandstofceltechnologieën en -producten van over de hele wereld zijn er te bewonderen. Daarnaast is er volop ruimte voor actieve zakelijke bijeenkomsten en technisch overleg. De beurs richt zich op bedrijven die zich bezighouden met brandstofcellen, opslagsystemen, testapparatuur, elektrolysers, meetsystemen en nieuwe technologieën op het gebied van waterstof. De beurs is onderdeel van een cluster van Expo’s op gebied van duurzame energie (H2/FC, wind, PV, biomassa, batterijen enz.). Op de foto: De opengeknipte waterstofauto Toyota Mirai mag op de Hydrogen & Fuel Cell Expo altijd op veel belangstelling rekenen.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Duitsland: Stad Chemnitz wint als hoofdprijs een nieuw waterstoftankstation

Duitsland: Stad Chemnitz wint als hoofdprijs een nieuw waterstoftankstation

Chemnits WasserstofEen landelijke wedstrijd in Duitsland om een waterstoftankstation binnen te halen, is gewonnen door Chemnitz. De stad in het voormalige Oost-Duitsland liet de steden Freiburg im Breisgau en Mannheim achter zich. De waterstof-booster werd georganiseerd door H2-mobility.de, de organisatie achter de landelijke uitrol van waterstoftankstations. De actie zou nog doorlopen tot 29 februari, maar op 21 januari heeft de eerste stad de hoofdprijs al binnen.

H2-mobility maakte er een wedstrijd van. De plaats die zich het eerste meldt met 30 automobilisten die overstappen op waterstof wint de prijs en krijgt in 2021 een nieuw waterstoftankstation.  Aan de actie deden drie steden mee. Automobilisten op fossiele brandstoffen die willen overstappen naar waterstof konden zich melden via de site van H2-mobility. De beloning is een cheque met een waterstof-tegoed van 100 Euro. H2-mobility verdubbelt dat bedrag nog eens. Voor verliezers heeft de aanmelding geen gevolgen.

Opvallend is dat de grootste plaats Mannheim, met 300-duizend inwoners in Baden Württemberg, onderaan eindigde. In de actieperiode meldden zich slechts twee nieuwe waterstofrijders. Op de tweede plaats eindigde Freiburg, met 220-duizend inwoners in het Zwarte Woud. Daar meldden zich vier nieuwe automobilisten die wel een voertuig op waterstof willen aanschaffen. Maar de absolute winnaar is Chemnitz in het oosten van Duitsland nabij de Tsjechische grens. Chemnitz wist in de actieperiode maar liefst 31 overstappers aan zich te binden. Dinsdag werd de stand bereikt. De winnaars ontvangen hun waterstoftegoed zodra het tankstation in Chemnitz is opgeleverd.

In Duitsland zijn inmiddels 81 waterstoftankstations gereed en er zitten er 24 in de plannings- of ontwikkelingsfase. Er staan momenteel in Duitsland 705 waterstofauto’s geregistreerd.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Nederland: subsidie voor grootste waterstoffabriek van Europa

Nederland: subsidie voor grootste waterstoffabriek van Europa

Delfzijn BioMCNDe realisatie van de grootste groene waterstof van Europa is weer een stapje dichterbij. Het project DJEWELS, dat voorziet in een waterstoffabriek bij de plaats Delfzijl in het noorden van Nederland, heeft een subsidie van 11 miljoen Euro ontvangen. Het bedrag wordt toegekend door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU), een samenwerkingsverband van de Europese Commissie en de industrie, die de ontwikkeling van nieuwe waterstoftechnologie moet stimuleren. De enorme elektrolyser van Nouryon en Gasunie zou de eerste in haar soort zijn die op deze schaal in Europa wordt geïmplementeerd.

De onderliggende getallen zijn indrukwekkend. De 20 MW elektrolyser moet 3000 ton groene waterstof per jaar gaan produceren. Dit levert een CO2-reductie op van 27.000 ton per jaar. De waterstof wordt uiteindelijk gebruikt voor de productie van hernieuwbare methanol bij het bedrijf BioMCN (foto). Nog dit jaar moet de bouw beginnen.

Het project DJEWELS staat onder leiding van Nourion (het voormalige AkzoNobel) en de Nederlandse Gasunie. Vorig jaar heeft het Waddenfonds al vijf miljoen Euro subsidie toegezegd. De totale investering bedraagt enkele tientallen miljoenen Euro’s.

Als de plannen doorgaan wordt Noord-Nederland hiermee in een klap een van de grootste spelers in de Europese waterstofeconomie. Maar Nouryon en de Gasunie denken groots. Er loopt inmiddels een vervolgonderzoek om de capaciteit van de fabriek te verhogen van 20 MW naar 60 MW. Met die extra productie hopen de initiatiefnemers te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar groene waterstof die nodig is voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstof. Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Maleisië: Veel belangstelling bij start van waterstofbussen op Borneo

Maleisië: Veel belangstelling bij start van waterstofbussen op Borneo

sarawak hydrogen bus 2101Een primeur in zuidoost Azië. In de stad Kuching op Borneo, vallend onder Maleisië, zijn de eerste drie waterstofbussen officieel in gebruik genomen. De voertuigen rijden op vaste routes, van ’s morgens zes tot ’s avonds zes, tussen Kuching Waterfront in Jalan Main Bazaar. Elk van de bussen biedt plaats aan maximaal 30 passagiers en kan een afstand van 300 kilometer afleggen op een volle tank met 20kg waterstof. De belangstelling van bestuurders, pers en publiek voor de officiële ingebruikname was enorm.

Zoals Waterstof Magazine eind vorig jaar al meldde kent het eerste H2-busproject op Borneo een valse start. In de eerste proefweken liep de test op een mislukking uit. De waterstof die op het Aziatische eiland werd getankt was verontreinigd, zodat een betrouwbare dienstregeling niet kon worden gegarandeerd, meldde The Borneo Post. De drie waterstofbussen die al in augustus proefritten in de stad hadden moeten maken, hebben bijna twee maanden stilgestaan, omdat de waterstofproductie-installatie en het tankstation voor nader onderzoek zijn stilgelegd. Inmiddels is de productie van zuivere waterstof gegarandeerd.

De moderne nieuwe waterstofbussen zijn uitgerust een snelle LITE WiFi-internetverbinding en reizigers kunnen een speciale H2 SarawakApp downloaden om realtime de locatie van de bussen in de dienstregeling te achterhalen. De nieuwe waterstofbus-app is de eerste in Maleisië waarmee online mobiele pushmeldingen voor verschillende aanbiedingen en reclame-acties voor reizigers mogelijk zijn. Voor toeristen is informatie over historische bezienswaardigheden en bezienswaardigheden beschikbaar.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Hydrogen Council: de kosten in de waterstofeconomie dalen razendsnel

Hydrogen Council: de kosten in de waterstofeconomie dalen razendsnel

Hydrogen CouncilDe kosten van waterstofoplossingen dalen sneller dan tot nu toe gedacht. Mogelijk is er de komende tien jaar een kostenreductie van 50% haalbaar. Dat meldt Hydrogen Council, een internationale organisatie die de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en investeerders bevordert om sneller te komen tot betaalbare waterstofoplossingen over de hele wereld. Door de sterke daling van kosten wordt waterstof concurrerend met andere koolstofarme alternatieven.

De wereldwijde opschaling van waterstoftoepassingen levert de belangrijkste bijdrage aan een lagere prijs. Het begint al bij het product zelf, het productieproces van waterstof zal aanzienlijk efficiënter worden. Door de forse uitbreiding van de tankinfrastructuur zullen de distributie- en tankkosten scherp dalen en tenslotte zal de apparatuur in de sector aanzienlijk goedkoper worden. De waterstofroute binnen het langeafstands- en zware transport, verwarming en zware industrie zal vooroplopen binnen de kostenreductie.

De berichtgeving van Hydrogen Counsil is gebaseerd op data uit de sector, verzameld en geanalyseerd bij 30 bedrijven in vier belangrijke geografische regio's, de VS, Europa, Japan / Korea en China. De conclusies worden ondersteund door een onafhankelijke adviesgroep bestaande uit erkende waterstof- en energietransitie-experts.

De Hydrogen Council gelooft dat de bevindingen van het rapport niet alleen het publieke bewustzijn zullen vergroten over het potentieel van waterstof om het dagelijks leven van stroom te voorzien, maar ook de mythe ontkrachten dat een waterstofeconomie onbereikbaar is vanwege de kosten.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Noorwegen: retailer Asko neem vier H2-trucks officieel in gebruik

Noorwegen: retailer Asko neem vier H2-trucks officieel in gebruik

Trondheim askoh2Met een officiële perspresentatie heeft de Noorse retailer Asko deze week vier vrachtauto’s die rijden op waterstof in gebruik genomen. De auto’s gaan rijden vanuit het distributiecentrum in Tonstad, iets ten zuiden van Trondheim. De vrachtauto’s zijn samen met vrachtautofabrikant Scania ontwikkeld. Waterstof Magazine meldde begin deze maand dat de vrachtauto’s aan hun eerste proefritten waren begonnen.

De vier vrachtauto’s zien er van buiten precies hetzelfde uit dan vrachtauto’s op diesel, maar onder de motorkap is de nieuwste waterstoftechnieken geïnstalleerd. Het initiatief om op waterstof te rijden komt van Asko. Zij heeft Scania verzocht alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk een aantal trucks met een brandstofcel te leveren. Ook voor de vrachtautofabrikant is waterstof nog een relatief onbekend terrein. Asko en Scania verwachten dan ook niet dat alles vanaf het begin vlekkeloos zal verlopen. ‘Het zal vast nog wel eens voorkomen dat een vrachtauto terug naar het distributiecentrum moet worden gesleept. Dat is het gevolg van pionieren,’ zegt projectmanager Roger Sæter van het Asko Hydrogen-project. Het rijbereik van de eerste vier voertuigen is dan ook nog niet sensationeel. De verwachting is dat de tank na zo’n 40 á 50 km leeg zal zijn. De vrachtauto’s worden dan ook alleen ingezet op bestemmingen in of direct rond Trondheim.

Asko heeft bij het distributiecentrum twee jaar geleden een eigen waterstoftankstation geopend. Dit tankstation wordt momenteel gebruikt door tien vorkheftrucks voor intern transport, maar is ook geschikt voor vrachtauto’s en personenauto’s. Het vulstation heeft een capaciteit voor 25 vrachtauto’s per dag. De stroom die nodig is voor de productie van waterstof is afkomstig van een grote hoeveelheid zonnepanelen op het dak.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Gazprom: Onderzoek naar waterstofproductie via pyrolyse

Gazprom: Onderzoek naar waterstofproductie via pyrolyse

Tomsk GazpromHet energiebedrijf Gazprom werkt aan de omzetting van fossiel aardgas in klimaat-neutrale waterstof, meldt de Duitse krant Welt am Sonntag. Het Russische gasbedrijf gebruikt daarvoor de zogenaamde methaan-pyrolyse, hierbij wordt aardgas door warmte gesplitst. In tegenstelling tot stoom-reforming komt bij dit proces geen CO2 vrij. Pyrolyse vereist slechts een fractie van de energie die nodig is voor het elektrolyseproces. Het bijproduct koolstof moet worden gebruikt als grondstof voor verschillende industriële processen en consumptiegoederen.

De Russische energie-gigant Gazprom ontwikkelt de nieuwe productiemethode in het onderzoekslaboratorium in Tomsk, in het zuiden van Rusland. In tegenstelling tot de waterstofproductie door stoom-reforming van aardgas, dat vooral in de industrie wordt gebruikt, wordt tijdens pyrolyse geen broeikasgas CO2 geproduceerd. Gazprom denkt in de toekomst steeds meer waterstof toe te voegen aan zijn aardgasvoorraden die bestemd zijn voor de Europese markt. Dit is geen vrijwillige keuze. Wil Gazprom als energieleverancier ook in de toekomst een rol blijven spelen, dat zal een CO2-vrij product noodzakelijk zijn.

In Duitsland loopt inmiddels een soortgelijk onderzoek. Daar wil het energiebedrijf Wintershall Dea samen met het Karlsruhe Institute of Technology (KIT) de mogelijkheid van pyrolyse op industriële schaal onderzoeken. De reden is dat er wereldwijd nog enorme hoeveelheden aardgas beschikbaar zijn. Via pyrolyse zijn deze prima te gebruiken, alleen is de samenleving dan nog niet van de fossiele brandstoffen af.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Arnhem: project H2-drive wil dit jaar naar 90 auto’s op waterstof

Arnhem: project H2-drive wil dit jaar naar 90 auto’s op waterstof

Arnhem H2 driveHet marketingproject om minimaal 90 automobilisten rond Arnhem een overstap te laten maken naar een auto op waterstof is voortvarend van start gedaan. In de eerste week na de start van de campagne zijn er 20 aanvragen voor het H2-Stimuleringspakket binnengekomen. Een paar weken later staat het aantal aanvragen op 27, laat projectleider Chris van der Hulst aan Waterstof Magazine weten. De aanvragen worden stuk voor stuk beoordeeld alvorens er goedkeuring aan wordt gegeven.

De stad Arnhem en de provincie Gelderland subsidiëren het project H2-drive, dat ervoor moet zorgen dat er voor het einde van 2020 binnen een straal van 30 km rond Arnhem 90 auto’s op waterstof bijkomen. Arnhem is een van de weinige steden in Nederland die de beschikking heeft over een openbaar waterstoftankstation. De plaatselijke Toyota- en Hyundai-dealer verkopen waterstofauto’s, maar de actie is ook gericht op lease-rijders.

Om automobilisten te verleiden over te stappen op waterstof krijgen nieuwe waterstof-rijders 50% korting op het tanken van waterstof bij het tankstation van Pitpoint aan de Westervoortsedijk, tot een maximumbedrag van 3000 Euro. Daarnaast wordt er een introductietraining gegeven voor waterstofrijders en als automobilisten onverhoopt met een lege tank komen te zitten is er 24 uur per dag een ophaaldienst beschikbaar die het voertuig naar het dichtstbijzijnde waterstoftankstation vervoerd. Als het tankstation in Arnhem een storing heeft die langer duurt dan vier uur, krijgt de waterstofrijder gratis vervangend vervoer.

Met dit complete gratis servicepakket hopen de stad en provincie het rijden op waterstof verder te stimuleren. Belangstellenden kunnen op 6 februari 2020 ervaren hoe een auto op waterstof rijdt. Bij Herwers Hyundai in Arnhem staan tussen 18 en 20 uur een Hyundai Nexo en een Toyota Mirai klaar om een proefrit te maken.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Nederland: Zes nieuw waterstof tankstations in de provincie Drenthe

Nederland: Zes nieuw waterstof tankstations in de provincie Drenthe

Assen resato1Om het rijden op waterstof aan te jagen komen in 2020-2021 zes waterstofvulpunten in de provincie Drenthe. Het gaat om vijf openbare tankstations die samen een dekkend netwerk vormen en één vulpunt op het terrein van installatiebedrijf Vriend in Coevorden.

Het nieuws is zojuist officieel bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst bij Resato in Assen. Dit bedrijf is marktleider in de productie van waterstoftankstations. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra wil het rijden op waterstof extra stimuleren en draagt financieel bij, mits Provinciale Staten daarmee in kan stemmen.  Provincie Drenthe schaft zelf ook vier waterstofauto’s aan die binnenkort de weg op gaan.

De vijf openbare vulpunten komen bij bestaande tankstations in Drenthe en zijn flexibel inzetbaar. Dat wil zeggen dat de vulpunten verplaatst kunnen worden naar een andere plek op het moment dat er bij de bestaande tankstations waterstof te verkrijgen is aan de pomp. Het initiatief komt van de bedrijven Resato (producent van waterstofvulpunten) uit Assen en Orange Gas uit Heerenveen. Zij willen vanuit Drenthe het netwerk verder uitbouwen naar Groningen en Friesland. Resato en Orange Gas werken hierin samen met Gasunie en Friesland Lease. De initiatiefnemers willen in juli 2020 het eerste waterstofvulpunt in Drenthe in gebruik nemen. Om de vulpunten te kunnen realiseren krijgen de partijen financiering vanuit de Drentse Energie Organisatie (DEO), het energiefonds van de provincie. DEO gaat ook werken met laagdrempelige leningen om de aanschaf van waterstofauto's te stimuleren.

De medewerkers van installatiebedrijf Vriend uit Coevorden kunnen al in mei 2020 waterstof tanken. Het bedrijf krijgt een eigen waterstofvulpunt en zes waterstofauto’s.  Daarnaast gaat het bedrijf samen met het Opleiding en ontwikkelingsfonds Technische Installatie Bedrijven (OTIB) een educatieve ruimte inrichten om leerlingen en andere belangstellenden kennis te laten maken met waterstof.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Frankrijk: acht vuilnisauto’s op waterstof voor metropool Dijon

Frankrijk: acht vuilnisauto’s op waterstof voor metropool Dijon

DijonDe Franse stad Dijon heeft deze week grote plannen met waterstof gepresenteerd. De stad in het noordoosten van Frankrijk gaat een productielocatie voor groene waterstof ontwikkelen. Daarnaast wordt een vloot nieuwe voertuigen aangeschaft om op waterstof te kunnen rijden. De overstap op waterstof moet jaarlijks 1750 ton CO2 besparen, dat is evenveel als 700 retourvluchten van Parijs naar New York.

Voor de ontwikkeling van de waterstofplannen werkt de grootste stad in de regio Bourgogne-Franche-Comté samen met het ingenieursbureau Rougeot Energy, onder de projectnaam Dijon Métropole Smart Energhy. Als eerste wordt een productielocatie voor groene waterstof gebouwd op het terrein van de regionale afvalverwerker aan de Rue Alexander Fleming aan de noordkant van de stad. Een belangrijk deel van de benodigde elektriciteit voor de elektrolyser zal worden opgewekt bij de vuilverbranding, de rest komt uit groene stroom dat in de nabijheid wordt opgewekt.

De groene waterstoffabriek levert in eerste instantie 500 kilo waterstof per dag. Dit zal worden gebruikt door acht nieuwe vuilnisauto’s met een brandstofcel, die zullen worden aangeschaft, samen met zes andere lichte bedrijfsvoertuigen. Als de busvloot van het plaatselijke vervoersbedrijf Keolis moet worden vernieuwd, zal voor waterstof worden gekozen. Het nieuwe waterstoftankstation wordt openbaar en kan door bedrijven en particulieren worden gebruikt. Iedere vuilnisauto verbruikt per dag ongeveer 20 kilo waterstof.

Naast de stad Dijon en de regio Bourgogne-Franche-Comté heeft de landelijke overheid een financiële bijdrage toegezegd. Van de totale kosten van 6,5 miljoen Euro, zal de nationale overheid er 3.4 miljoen bijdragen. Medio 2021 moeten de plannen zijn gerealiseerd.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

VK: Worcester-Bosch presenteert cv-ketel op waterstof

VK: Worcester-Bosch presenteert cv-ketel op waterstof

Worcester Bosch CV ketelHet Duitse Bosch concern heeft deze week een nieuwe cv-ketel op waterstof onthult. De ketel is ontwikkeld door dochteronderneming Worcester-Bosch in het Verenigd Koninkrijk en werkt op 100% waterstof. Het Engelse bedrijf zegt meerdere jaren aan de waterstofketel te hebben gewerkt. De H2-ketel moet een flinke bijdrage gaan leveren aan de vermindering van CO2-uitstoot van woningen, bij de productie van warmte voor het verwarmen van woningen en warm tapwater.

Een derde van de broeikasgassen in het VK is afkomstig uit de woningen. Inmiddels begint in alle sectoren door te dringen dat het VK zijn klimaatdoelstellingen op het gebied van CO2-uitstoot niet zal halen, zonder een verandering in de technologie voor huisverwarming. De ontwikkeling van cv-ketels op waterstof betekent dat in miljoenen bestaande woningen de verwarmingssystemen ook in de toekomst gewoon gebruikt kunnen worden. Slechts de ketel hoeft worden vervangen.

Vorig jaar heeft het VK zich gecommitteerd aan de klimaatdoelstellingen van Parijs om de CO2-uitstoot tegen 2050 tot nagenoeg nul te hebben teruggebracht. Een gedurfde doelstelling die nieuwe technologie en industriële veranderingen in een aantal sectoren vereist. Er worden in Groot-Brittannië al flinke stappen gezet, bijvoorbeeld in het vervoer, waar elektrische, hybride en voertuigen op waterstof steeds meer toepassingen vinden. Moederbedrijf Bosch investeert ook fors in waterstoftoepassingen binnen de mobiliteit.

Worcester-Bosch meldt dat het bedrijf er trots op is met de H2-ketel voorop te lopen in deze opwindende nieuwe technologie. Helemaal uniek is de uitvinding niet. In Rozenburg bij Rotterdam draaien sinds vorig jaar al drie CV-ketels op waterstof, dat was een wereldprimeur. De Nederlandse fabrikant Remeha laat weten dat deze zonder problemen functioneren.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Zweden: SSAB bouwt nieuwe fabriek voor staalproductie met waterstof

Zweden: SSAB bouwt nieuwe fabriek voor staalproductie met waterstof

Lulea SSAB LTU 2012 03Volgens de gegevens van de Verenigde Naties is de staalindustrie een van de industrieën met de hoogste CO2-uitstoot en goed voor 7% van de CO2-uitstoot wereldwijd. Verwacht wordt dat door de groeiende wereldbevolking en een groeiende urbanisatie de vraag naar staal de komende decennia wereldwijd flink zal toenemen. In Scandinavië loopt een proef naar de productie van staal zonder fossiele brandstoffen. Het alternatief is waterstof.

De Zweedse staalfabriek SSAB Swedish Steel voert in de Raahe-fabriek in Finland een pilotstudie uit maar de productie van fossielvrij staal. Het doel is om de cokeskool, traditioneel noodzakelijk voor deze industrie, te vervangen door waterstof. Het resultaat is 's werelds eerste fossielvrije staalproductietechnologie, met vrijwel geen CO2-voetafdruk. De ijzerproductie is goed voor ongeveer 90% van de CO2-uitstoot van staalproducent SSAB. In het nieuweproductieproces wordt geen CO2 meer uitgestoten, maar slechts schoon water. Laboratoriumtests en een pre-haalbaarheidsstudie hebben inmiddels aangetoond dat het nieuwe productieproces werkt.

De volgende stap is een proeffabriek, die nu in de plaats Luleå in Zweden wordt gebouwd. Dit jaar moet de fabriek klaar zijn. Als het de onderzoekers lukt het schone laboratorium-proces flink op te schalen, kan de CO2-uitstoot in Zweden met 10% dalen. Martin Lindqvist, CEO en president van SSAB, heeft inmiddels in de Zweedse media laten weten dat zijn bedrijf in 2026 de eerste ter wereld wil zijn dat fossiel vrij staal op de wereldmarkt aanbiedt.

De onderliggende cijfers zijn hoopvol. De huidige prijs van elektriciteit, steenkool en de kosten van CO2-uitstoot jagen de prijs van staal op. Bedrijven die blijven produceren met fossiele brandstoffen komen straks met een eindproduct dat 20 tot 30% duurder is dan fossielvrij geproduceerd staal, aldus SSAB. 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Nederland: Ebby Road levert gebruikte waterstofauto’s vanuit Eindhoven

Nederland: Ebby Road levert gebruikte waterstofauto’s vanuit Eindhoven

Eindhoven Ebby RoadHet bedrijf Ebby Road heeft zes gebruikte Toyota Mirai’s geleverd aan Noot Personenvervoer in Ede. Het autobedrijf is gespecialiseerd in gebruikte waterstofauto’s van Toyota en importeert de voertuigen uit landen als Japan en Duitsland. In de showroom in Eindhoven staan momenteel 21 Mirai’s. De goedkoopste kost 37.500 Euro exclusief BTW.

‘Ons bedrijf koopt de auto’s via Toyota Lease,’ laat Jos van Stratum aan Waterstof Magazine weten. ‘Wij zijn als enige in Nederland helemaal gespecialiseerd in gebruikte auto’s op waterstof van het merk Toyota. Bij ons bedrijf in Eindhoven hebben we momenteel 21 auto’s staan en er komen er eerdaags nog vijf bij.’

Verschillende voertuigen hebben relatief weinig kilometers gereden. De Mirai met het minste aantal kilometers heeft 2000 op de teller staan, het voertuig met het meeste aantal kilometers staat op 55.000. Het duurste voertuig kost momenteel € 48.500 excl. BTW.  Ebby Road heeft de wind mee, voorlopig blijft de bijtelling 4% in 2020, over de gehele cataloguswaarde.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Essen: Ruhrbahn ziet alleen toekomst voor waterstof

Essen: Ruhrbahn ziet alleen toekomst voor waterstof

Essen RuhrbahnDe Ruhrbahn, het openbaarvervoersbedrijf van de steden Essen en Mülheim aan de Ruhr, kiest definitief voor vervoer op waterstof. Er wordt afscheid genomen van de elektrische test-bussen, als een mogelijk alternatief voor dieselvoertuigen. De Ruhrbahn heeft verschillende modellen getest, waaronder een futuristisch ogende elektrische bus van de Spaanse fabrikant Irizar, maar de resultaten waren duidelijk niet overtuigend. Vooral als het gaat om het bereik, enkele van de geteste elektrische bussen op batterijen kwamen slechts 60 kilometer. Voor het Duitse busbedrijf volstrekt onvoldoende.

In de laatste vergadering heeft de Raad van Commissarissen van de Ruhrbahn het dagelijkse management opdracht gegeven om de plannen voor schoon transport op waterstof verder uit te werken. Deze zomer van 2020 moet het onderzoek klaar zijn, zodat vervolgstappen gezet kunnen worden. Het openbaar vervoer in Duitsland staat onder druk, de wet verplicht de sector snel te voldoen aan de Euro VI-emissienorm. De uitstoot van vervuilende gassen in de Duitse steden moet fors omlaag.

De Ruhrbahn wil de komende jaren een nieuw busdepot in Essen bouwen. Daar moet ook een nieuwe tankvoorziening voor waterstof komen. Een productielocatie voor waterstof is dan niet nodig, door het gebied loopt de regionale ondergrondse waterstofleiding die een groot aantal bedrijven van waterstof voorziet. Het busbedrijf wil hiervan een aftakking, zodat de waterstof alleen nog op druk gebracht hoeft te worden.

De Ruhrbahn heeft in totaal 286 bussen op de weg, waarvan 227 in Essen en 59 in het naastgelegen Mülheim. Als tussenstap moeten alle voertuigen eind dit jaar voldoen aan de wettelijke Euro VI-emissienorm. Waterstof in het openbaar vervoer is niet nieuw in de regio. De steden Wuppertal en Keulen gebruiken al waterstofvoertuigen.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Japan: vlam en 500 auto’s op waterstof tijdens de Olympische spelen

Japan: vlam en 500 auto’s op waterstof tijdens de Olympische spelen

Tokyo Olympische vlamTijdens de zitting van het Internationaal Olympisch Comité in Lausanne hebben de organisatoren van de Olympische Spelen in Tokio 2020 een plan gepresenteerd om waterstof te gebruiken als brandstof voor de Olympische fakkel. Het zou de eerste keer zijn dat deze ‘brandstof voor de volgende generatie’ voor dit officiële vuur wordt gebruikt. Een uitdaging is nog wel de vlam zichtbaar te maken, verbranding van zuiver waterstof is in pure vorm onzichtbaar. De benodigde waterstof moet komen uit een fabriek in het Japanse Namie in de regio Fukushima. Die stad werd geëvacueerd nadat de nabijgelegen kerncentrale Fukushima Daiichi in maart 2011 door een ramp werd getroffen.

Daarnaast maakte de organisatie bekend dat ongeveer 90 procent van de 3.700 officiële voertuigen van het merk Toyota, die worden gebruikt tijdens de spelen, elektrisch zijn. Hiervan rijden er deze zomer ongeveer 500 op waterstof. Eerder werd al bekend gemaakt dat een deel van het Olympisch dorp gebruik zal maken van een waterstofnetwerk. De Olympische spelen in Tokyo hebben inmiddels de bijnaam ‘waterstof-spelen’ gekregen.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Ede: 45 auto’s op waterstof bij Noot Personenvervoer in gebruik

Ede: 45 auto’s op waterstof bij Noot Personenvervoer in gebruik

Ede NootNoot Personenvervoer in Ede heeft de afgelopen week opnieuw enkele waterstofauto's aan haar wagenpark toegevoegd. Deze week nam het bedrijf zes nieuwe voertuigen van het type Toyota Mirai in gebruik. De auto's zijn geleverd door Ebby Road in Eindhoven, gespecialiseerd in gebruikte Mirai's.

De uitrol begon in de zomer van 2019 met 35 exemplaren, besteld voor de regio Den Haag. Tussentijds is er een voertuig total loss gereden en zijn er nieuwe Mirai’s toegevoegd. Met de zes nieuwe waterstofauto's staat de teller bij Noot inmiddels op 45 auto's die op waterstof rijden. De voertuigen worden dagelijks ingezet voor WMO-vervoer.

Martijn Kersing, directeur van Noot personenvervoer, zorgt hiermee voor een primeur in Nederland. Met dit project zet Noot de eerste waterstof taxi-vloot van Nederland in. Elders in Europa zijn er ook al dergelijke initiatieven, zoals in Parijs, waar op dit moment al meer dan 100 Toyota Mirais rijden. Dat het bedrijf, gespecialiseerd in personenvervoer, heeft ingezet op waterstof is een logische keuze, de opdrachtgever eist dat de auto’s 24/7 beschikbaar zijn. Door de grote actieradius van de waterstofauto en het snelle tanken kan Noot dit emissieloze transport nu aanbieden.
Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Duitsland: eerste bussen op waterstof rollen Wuppertal binnen

Duitsland: eerste bussen op waterstof rollen Wuppertal binnen

Wuppertal bus2Het bedrijf Wuppentaler Stadtwerken schakelt over op waterstof. Het openbaarvervoersbedrijf van de Duitse stad Wuppertal ontvangt de eerste twee maanden van dit jaar tien nieuwe bussen op waterstof. De voertuigen worden geleverd door het Belgische bedrijf Van Hool. WSW wil de busvloot de komende jaren geleidelijk overzetten op schone waterstof. Daarvoor wordt een eigen waterstoffabriek opgezet.

De nieuwe bussen zijn uitgerust met een 85 kW brandstofcel en batterijen, met een maximaal vermogen van 210 kW. De voertuigen de kosten per stuk ongeveer 650.000 euro en zijn gestationeerd bij het busdepot ‘Nextebreck’. Het personeel heeft daar speciale opleidingen gevolgd om met de nieuwe voertuigen om te kunnen gaan, de onderhoudswerkplaats is aan de waterstofeisen aangepast. Een eerste bus is, om aan het voertuig te wennen, al in december geleverd.

Bij de productie van waterstof wordt samengewerkt met het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf AWG. Daar wordt een elektrolyser met een vermogen van een megawatt geplaatst. Om de tien bussen van voldoende waterstof te kunnen voorzien wordt er een opslagvolume voor 425 kilogram waterstof gebouwd. De productielocatie is momenteel nog in aanbouw en wordt naar verwachting in februari opgeleverd. Tot die tijd kunnen de voertuigen tanken bij het waterstoftankstation van Shell, naast de vestiging van Ikea in Wuppertal.

De totale kosten voor het waterstofproject van openbaarvervoersbedrijf WSW bedragen 12 miljoen euro. 5,5 miljoen euro voor de bouw van de waterstoffabriek en het tankstation en 6,5 miljoen euro voor de aankoop van de voertuigen.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Nederland: veegmachines op waterstof gaan dit jaar de straat op

Nederland: veegmachines op waterstof gaan dit jaar de straat op

Leusden van Campen Green MachinesHet bedrijf Van Campen Ecotechniek in Leusden gaat in 2020 de eerste straatveegmachines op waterstof leveren. Hiervoor worden als basis standaard veegmachines op accu’s gebruikt, waarvan het accu-pakket is vervangen door een brandstofcel en een waterstoftank. Voor de innovatieve ontwikkeling van deze schone oplossing voor het reinigen van straten heeft het bedrijf eind december overheidssubsidie ontvangen.

‘De buitenkant van het waterstofvoertuig is volkomen identiek aan een voertuig op batterijen,’ laat eigenaar Marcel van Campen aan Waterstof Magazine weten. ‘Op een heel klein detail na, en dat is de vulopening voor waterstof en een uitlaat waar slechts schoon water uit komt.’ In het elektrische voertuig zitten in normale gevallen twee boxen waarin de batterijen en het elektrisch systeem opgeborgen zitten. Van Campen heeft de fabrikant verzocht deze ruimtes bij nieuwe bestellingen leeg te laten. Waterstofspecialist Holthausen in Hoogezand gebruikt de ene ruimte om de brandstofcel en verdere techniek onder te brengen en de andere om een waterstoftank te plaatsen. Hierin kan maximaal 2,5 kilogram waterstof meegenomen worden onder een druk van 350 bar, goed voor een hele dag rijden en vegen.

Van Campen wil met deze innovatie de afnemers de mogelijkheid geven om een keuze te maken tussen een elektrische straatveegmachine en een met waterstof aandrijving. Zeker nu er de komende jaren op tientallen plaatsen in Nederland waterstof tankstations worden gebouwd. De infrastructuur sluit dan perfect aan op deze technische ontwikkeling. Het "kip-ei verhaal" denkt hij hiermee te doorbreken.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Wereldprimeur: Toyota Mirai zorgt voor groene stroom bij rockconcert U2

Wereldprimeur: Toyota Mirai zorgt voor groene stroom bij rockconcert U2

Tokyo U2 concertEen primeur in Tokyo. De wereldberoemde popgroep U2 heeft een concert gegeven op waterstof. Alle stroom die nodig was voor de gitaren van Bono en The Edge en Adam's bas en de hele backline - gitaar- en basversterkers, audio-effecten en systeemcontrole – kwam uit schone waterstof. Achter de schermen stonden vier Toyota Mirai’s geparkeerd die de stroom vanuit de brandstofcel leverden. De Ierse rockband staat erom bekend het beste met het milieu voor te hebben.


Rock 'n' roll op waterstof is U2’s nieuwste innovatie om de milieu-impact van wereldwijde concerttours te verminderen. De wereldberoemde rockband is hier al sinds 2009 mee bezig. De waterstof-samenwerking met Toyota heeft zijn wortels in de Joshua Tree 2017-tour, waar leden van het productieteam verschillende Mirai’s ter beschikking kregen om boodschappen te kunnen doen. Toen er onlangs voor het concert in Tokyo een vraag van Toyota kwam om het concert te voeden met stroom uit de brandstofcellen van vier Mirai’s waren de bandleden direct enthousiast. Op een voorwaarde: de gebruikte waterstof moet absoluut groen zijn.

Rond de popconcerten die de band geeft staat duurzaam al jaren centraal. Inmiddels zijn alle producten als bestek, tassen, rietjes, bestek en kopjes uit kunststof verleden tijd. Water wordt gedronken uit herbruikbare flessen en bij de catering voor de 200 personeelsleden is duurzaamheid het uitgangspunt, met een ruim aanbod van veganistische en vegetarische gerechten.

De bandleden realiseren zich dat het onmogelijk is om wereldwijd te touren zonder enige impact op het milieu. ‘We kunnen natuurlijk altijd meer doen, maar door constant nieuwe technologieën en oplossingen te gebruiken kunnen we continu de beste en meest innovatieve werkwijze met de minste milieu-impact garanderen.’  Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Autostrada del Brennero verwacht enorme groei van voertuigen op waterstof

Autostrada del Brennero verwacht enorme groei van voertuigen op waterstof

Bolzano BrennerDe eigenaar van de Brenner autobaan, Autostrada del Brennero, heeft veel vertrouwen in de groei van auto’s op waterstof. De wegbeheerder verwacht in 2020 zo’n 1000 voertuigen op de Italiaanse wegen, reden te meer om de tankinfrastructuur snel te verruimen. Over een afstand van 300 km tussen de grens met Oostenrijk, door de Dolomieten, langs het Gardameer tot aan Modena, moeten vier extra waterstoftankstations komen. Een vijfde lokatie bij de afslag Bolzano Sud blijft bestaan.

De vijf tankstations moeten in in de loop van dit jaar zo’n 1000 auto’s op waterstof kunnen bedienen. Autostrada del Brennero verwacht dat dat er over vijf jaar 27 duizend zullen zijn. In 2050 moeten er 8,5 miljoen auto’s op de Italiaanse wegen rijden, dat is zo’n 20% van het totale Italiaanse wagenpark. De eigenaar van een van de belangrijkste noord-zuid verbindingen in Europa ziet ook een belangrijke toekomst voor bussen op waterstof. Van aanbieders van openbaarvervoer wordt de komende jaren verwacht dat zij een voortrekkersrol gaan vervullen. Volgend jaar moeten er in Italië ongeveer 100 bussen op waterstof rijden, in 2050 moeten dat er 23-duizend zijn. Dat is ongeveer een kwart van alle bussen in Italië.

De daadwerkelijke uitrol van waterstoftankstations langs de Brenner snelweg begint in de tweede helft van dit jaar, op vier locaties tegelijk.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Noorwegen: retailer Asko start test met vier vrachtauto’s op waterstof

Noorwegen: retailer Asko start test met vier vrachtauto’s op waterstof

Trondheim Asko truckIn alle stilte heeft de Noorse retail-organisatie Asko vorige week vier nieuwe vrachtauto’s op waterstof in gebruik genomen. De auto’s gaan rijden vanuit het distributiecentrum in Tonstad, iets ten zuiden van Trondheim. De vrachtauto’s zijn samen met vrachtautofabrikant Scania ontwikkeld, meldt het Noorse mediabedrijf NRK.

De vier vrachtauto’s zien er van buiten precies hetzelfde uit dan vrachtauto’s op diesel, maar onder de motorkap is de nieuwste waterstoftechniek geïnstalleerd. Het initiatief om op waterstof te rijden komt van Asko. De retailer heeft Scania verzocht alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk een aantal trucks met een brandstofcel te leveren. Ook voor de vrachtautofabrikant is waterstof nog een relatief onbekend terrein. Asko en Scania verwachten dan ook niet dat alles vanaf het begin vlekkeloos zal verlopen. ‘Het zal vast nog wel eens voorkomen dat een vrachtauto terug naar het distributiecentrum moet worden gesleept. Dat is het gevolg van pionieren.’ Het rijbereik van de eerste vier voertuigen is dan ook nog niet sensationeel. Projectmanager Roger Sæter (foto) van het Asko Hydrogen-project verwacht dat de tank na zo’n 40 á 50 km leeg zal zijn. De vrachtauto’s worden dan ook alleen ingezet op bestemmingen in of direct rond Trondheim.

Asko heeft bij het distributiecentrum twee jaar geleden een eigen waterstoftankstation geopend. Dit tankstation wordt momenteel gebruikt door tien vorkheftrucks voor intern transport, maar is ook geschikt voor vrachtauto’s en personenauto’s. Het vulstation heeft een capaciteit voor 25 vrachtauto’s per dag. De stroom die nodig is voor de productie van waterstof is afkomstig van een grote hoeveelheid zonnepanelen op het dak. (FOTO: STEIN LORENTZEN / NRK) 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Singapore: jaar vol records voor Horizon Fuel Cell Technologies

Singapore: jaar vol records voor Horizon Fuel Cell Technologies

Singapore HorizonHet was een uitstekend jaar voor Horizon Fuel Cell Technologies. Het waterstof-bedrijf, met de hoofdvestiging in Singapore, leverde in 2019 wereldprestaties. Het aantal verkochte voertuigen op waterstof vertienvoudigde ten opzichte van 2018. En het einde van de groei is nog niet in zicht. George Gu, voorzitter van de Raad van Bestuur laat weten dat de komende tien jaar waarschijnlijk de allerbeste jaren voor brandstofcellen zullen worden.

Horizon Fuel Cell Technologies stapelde in 2019 record op record. Er werden het afgelopen jaar 400 voertuigen met een brandstofcel verkocht. De kleinste wagens hadden een vermogen van 8 ton en de grootsten 42 ton. En het bedrijf claimt de eerste ter wereld te zijn die ooit 10 eenheden brandstofcel semi-vrachtwagens van 42 ton heeft geleverd. Horizon ziet een markt die klaar is voor commercialisering en begint vol vertrouwen aan het nieuwe jaar.

Horizon Fuel Cell Technologies werd opgericht in 2003 en heeft eigen vestigingen in Singapore, Los Angeles en de Tsjechische hoofdstad Praag.  Daarnaast heeft het bedrijf verkoopkantoren in Spanje, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Latijns-Amerika en Azië. Horizon FCT houdt zich bezig met waterstoftoepassingen in auto’s, vrachtauto’s, bussen, vliegtuigen en met stroomvoorziening op basis van waterstof voor de bebouwde omgeving. 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Japan: de nieuwe Toyota waterstof-strategie heet ‘Toyota Inside’

Japan: de nieuwe Toyota waterstof-strategie heet ‘Toyota Inside’

Mirai1De Japanse autofabrikant Toyota kondigt een nieuwe strategie aan, geïnspireerd door chipfabrikant Intel. Van welk automerk er een voertuig op waterstof wordt verkocht is niet langer belangrijk, als het vervoersmiddel maar een brandstofcel van Toyota bevat. In Portugal rijdt al een autobus met een Toyota brandstofcel rond en de nieuwe strategie krijgt een vervolg in China. In Changshu rollen tientallen autobussen van een Chinees merk uit de fabriek die rijden op brandstofcellen van Toyota uit Japan.

De eerste partners van Toyota zijn Chinese fabrikanten van bedrijfsvoertuigen die de brandstofcellen gebruiken om bussen te bouwen. De twintig eerste brandstofcelbussen moeten deze maand gaan rijden in de kuststad Changshu.

Toyota's strategie weerspiegelt het bedrijfsmodel van chipfabrikant Intel in de jaren negentig, toen het Amerikaanse bedrijf pc-moederborden standaardiseerde en deze aan Taiwanese spelers leverde. Deze "Intel Inside" -campagne stimuleerde de verkopen van pc’s enorm en bevorderde de acceptatie van Intel-processors.

China, dat goed is voor de helft van de wereldmarkt voor groene voertuigen, is het gebruikelijk dat nieuw opgerichte fabrikanten delen van de productie uitbesteden. Specifieke onderdelen worden door andere bedrijven aangeleverd, net als bij de fabrikage van pc's en smartphones. 

De afgelopen jaren was Toyota’s strategie gericht op het bouwen van complete voertuigen. Er werden geen componenten aan concurrerende bedrijven geleverd. Met de levering van brandstofcellen aan de Portugese bussenbouwer en de Chinese autofabrikanten slaat Toyota een nieuwe weg in.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Honda brengt verbeterpunten aan bij de Clarity Fuel Cell

Honda brengt verbeterpunten aan bij de Clarity Fuel Cell

Clarity hondaHonda brengt met ingang van dit jaar een aantal kleine verbeterpunten aan bij de Honda Clarity op waterstof. Dit voertuig rijdt op kleine schaal in de thuismarkt Japan en in Californië. De Clarity is niet beschikbaar in Europa.

Een van de verbeterpunten die zijn aangebracht zit in het opstartsysteem. Bij lage temperaturen wilde dit wel eens haperen. In de nieuwe serie voertuigen is dit euvel verholpen. De gehele auto zal minder last hebben van extreme weersinvloeden en de buitenspiegels kunnen worden verwarmd. Er wordt een nieuwe kleur rood aan het assortiment toegevoegd en de buitenspiegels zijn voortaan standaard zwart van kleur. De Clarity Fuel Cell heeft een actieradius van 580 km op een volle tank. Het voertuig wordt aangedreven door een 130 kW elektromotor, heeft twee tanks die waterstof opslaan bij 700 bar druk met een capaciteit van 5,46 kilo.

Inwoners van Californië die geïnteresseerd zijn in de auto, hebben alleen de optie om het voertuig te leasen voor 340 Euro per maand, met een starttarief van 2570 Euro bij aanvang van het 3-jarig leasecontract. Leaserijders kunnen een beroep doen op de subsidieregeling van de staat Californië die recht geeft op een korting van 4500 Euro.

Een leuke bijkomstigheid, iedere rijder die zo’n auto aanschaft, heeft recht op de Clean Air Vehicle-sticker zodat in Californië sneller op de snelweg mag worden gereden.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Verenigd Koninkrijk: 20% waterstof in het gasnetwerk van Universiteit Keele

Verenigd Koninkrijk: 20% waterstof in het gasnetwerk van Universiteit Keele

Keele UniversityIn Keele, in het westen van het Verenigd Koninkrijk, is de eerste test met waterstof in de aardgasleiding van start gegaan. Onder de projectnaam HyDeploy worden honderd huizen en dertig faculteitsgebouwen van de Universiteit van Keele vanaf begin januari verwarmd met een mix van 80% aardgas en 20% waterstof. Door de mix met CO2-vrije waterstof wordt uiteindelijk minder CO2 uitgestoten. Dit is de eerste veldtest in Groot-Brittannië.

In het Verenigd Koninkrijk is een maximale hoeveelheid waterstof van 0,1 % in het normale aardgasmengsel toegestaan. Speciaal voor deze test hebben de partners binnen HyDeploy ontheffing van dit percentage gekregen. De 20% volumemix betekent dat klanten hun gastoevoer gewoon kunnen blijven gebruiken, zonder dat er wijzigingen aan de gastoestellen of leidingen nodig zijn, terwijl de CO2-uitstoot tegelijkertijd flink wordt verminderd.

De verwarming van woonhuizen en de industrie is goed voor de helft van het energieverbruik in het Verenigd Koninkrijk en een derde van de CO2-uitstoot. Ongeveer 83% van de huishoudens gebruikt aardgas voor verwarming. Als een waterstofmengsel van 20% in het hele land zou worden uitgerold, zou dit elk jaar ongeveer 6 miljoen ton CO2-uitstoot kunnen besparen, wat overeenkomt met de uitstoot van 2,5 miljoen auto's.

De waterstof wordt geproduceerd door een elektrolyser van ITM Power. Het Britse Comité voor klimaatverandering heeft indertijd aangegeven dat het VK de komende 30 jaar tussen 6 en 17 GW elektrolyser nodig heeft om duurzame energie te produceren, op te slaan en uiteindelijk als duurzame warmtebron te leveren, aldus ITM Power in de persverklaring.

Het project HyDeploy kost ruim 8 miljoen Euro en staat onder leiding van Cadent, in samenwerking met Northern Gas Networks, Keele University, de Health and Safety Executive (HSE) Science Division, ITM-Power en het onafhankelijke duurzame energiebedrijf Progressive Energy.  

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Bureau Berenschot: Waterstof maakt energietransitie betaalbaar

Bureau Berenschot: Waterstof maakt energietransitie betaalbaar

New Energy Tv logo1NEW ENERGIE TV Videoverslag - De energietransitie in de bebouwde omgeving kan veel sneller en veel goedkoper. Dat is de mening van Bert den Ouden, directeur Energy & Sustainability van bureau Berenschot. Hij kies voor een oplossing van hybride warmtepompen in combinatie met groen gas of waterstof. In de nieuwste uitzending van New Energy TV geeft hij uitleg over deze zeer duurzame combinatie die ook nog eens enorm hoge investeringen voorkomt. Bekijk het videoverslag hier.

Uw waterstofproject professioneel in beeld met een hoog (internationaal) bereik? Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

Frankrijk: autorace van Le Mans krijgt categorie op waterstof

Frankrijk: autorace van Le Mans krijgt categorie op waterstof

Mans le H2 raceautoDe Automobile Club de l'Ouest, organisator van de 24 uurs van Le Mans, denkt serieus aan een autorace met waterstofvoertuigen. In een tv-interview bevestigd Pierre Fillon, president van de race, het onderzoek naar mogelijkheden van een categorie op waterstof. Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met zes autofabrikanten. De organisatie van Le Mans is geïnteresseerd geraakt door de nieuwste ontwikkelingen in de auto-industrie en wil met races op waterstof de ontwikkelingen verder helpen te ontwikkelen. De zes autofabrikanten die inmiddels meepraten over een race op H2 zijn Toyota, Hyundai, BMW, Audi, Peugeot en General Motors.

President Fillon ziet waterstof als een van de toekomstige brandstofoplossingen. ‘Het belangrijkste is dat het een 'nul-emissie'-oplossing is. Ten opzichte van batterijen is de actieradius en de laadsnelheid binnen autoraces van groot belang. Tenslotte willen we de waterstofrace meten met klassieke technologieën, ’aldus Fillon.

De race op waterstof is niet bedoeld om te concurreren met de auto's van de categorie Queen, de LMP1, maar zal qua prestaties dichter bij de LMP2 komen, nog voor de GT. Naar verwachting zal de eerste race op waterstof in Le Mans in 2023 plaatsvinden. Op de foto: Een raceauto op waterstof op het circuit van Spa. 
Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Nederland: Bosch Beton in Barneveld schakelt over op waterstof

Nederland: Bosch Beton in Barneveld schakelt over op waterstof

Barneveld Bosch BetonHet bedrijf Bosch Beton uit Barneveld heeft subsidie ontvangen voor enkele waterstofprojecten die het bedrijf wil ontwikkelen. Het betonbedrijf wil een zware vrachtauto op waterstof laten rijden en een waterstoftankstation realiseren.  De logistieke afdeling van Bosch krijgt steeds vaker te maken met beperkingen rond bouwprojecten binnen milieuzones van grote steden. Het efficiënt afleveren van betonnen keerwanden (foto) wordt daardoor ernstig verstoord. 

Op korte termijn loopt Bosch, met haar bulkvervoer van meer dan 50 ton, tegen steeds meer beperkingen aan in binnensteden. Door gebruik te maken van waterstof denkt het bedrijf een concurrentievoordeel te creëren en kan de werkgelegenheid op termijn veiliggesteld worden. Samen met HyET Hydrogen en de hogeschool Arnhem – Nijmegen wordt er een zware vrachtauto op waterstof ontwikkeld, uitgevoerd met een elektrisch aangedreven plaatsingskraan. Daarnaast komt er een waterstof-tankstation met een eigen productiefaciliteit. Hier kan tot maximaal 400 kg waterstof per dag geproduceerd worden.

De afgelopen jaren heeft Bosch Beton al voorgesorteerd op een milieuvriendelijke toekomst. Het interne transport is al overgeschakeld van fossiele brandstoffen naar elektriciteit en het bedrijf heeft een compleet nieuwe duurzame productielocatie, met 18-duizend zonnepanelen, gebouwd aan de snelweg A1 bij Barneveld. Het enorme bedrijfsterrein ligt ook direct aan de spoorlijn Apeldoorn – Amersfoort zodat in de toekomst transport via de rails in het verschiet ligt.

Bosch Beton is in Nederland marktleider met verkoop, levering en plaatsing van voorgefabriceerde betonnen keerwanden. Klanten komen uit de agrarische sector en de grond-, weg- en waterbouw in Nederland, Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, België en Frankrijk.
Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Japan: Toshiba test compacte brandstofcel op schip in Tokyo

Japan: Toshiba test compacte brandstofcel op schip in Tokyo

Tokyo Japan Toshiba bootToshiba Energy Systems & Solutions Corporation test een nieuw brandstofcelsysteem op een boot in Tokyo. Een eerste prototype is geïnstalleerd op een Japans schip genaamd Raicho N, dat vaart in de Japanse hoofdstad. Voor waterstofontwikkelaars is dat geen onbekende naam, het schip werd in 2016 ook al eens gebruikt om de eerste generatie brandstofcellen te testen. Tussentijds zijn de ontwikkelingen gestaag gevorderd, het huidige testschip heeft 10 keer zoveel vermogen dat in 2016. De huidige Toshiba brandstofcel voor de mobiliteit heeft een vermogen van 30 kW en kan worden geïnstalleerd op schepen, treinen en vrachtwagens met een hoog tonnage, meldt de fabrikant op haar site.

Een van de belangrijkste genoemde kenmerken is nul procent CO2-uitstoot en veel minder geluid dan standaard bootmotoren. De maximale starttijd om vermogen te genereren is slechts één minuut.  Bovendien voldoet het testschip aan de veiligheidsrichtlijnen van MLIT (ministerie van Land, Infrastructuur, Vervoer en Toerisme) van Japan.
Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Italië: Ophef over nieuw waterstofproject tijdens Olympische Spelen 2026

Italië: Ophef over nieuw waterstofproject tijdens Olympische Spelen 2026

Trentino transporti ItaliëIn het noorden van Italië is ophef ontstaan rond de presentatie van nieuwe plannen voor de ontwikkeling van waterstof. Oorzaak is een mislukt waterstofproject uit 2013, waarbij vijf miljoen Euro verloren is gegaan. Het milieuvoordeel was indertijd nagenoeg nul. Nu de regio bezig is met de voorbereidingen van de Olympische Winterspelen in 2026, komt waterstof weer in beeld. Het regiobestuur is razend enthousiast over de nieuwe plannen, maar er klinkt ook luid commentaar.

In de aanloop naar het wereldkampioenschap skiën in de Noord-Italiaanse plaats Fiemme werd zeven jaar geleden een duurzaam project gelanceerd voor het zero-emissie transport van bezoekers en deelnemers. Voor een bedrag van drie miljoen Euro werden drie transportbusjes (foto), elk met plaats voor 18 personen aangeschaft. Daarbij kwam nog een investering bij van twee miljoen Euro voor een waterstoftankstation in Panchià, een dorp met ruim 700 inwoners midden in het skigebied. Na het wereldkampioenschap moesten de voertuigen volgens afspraak in de regio blijven rijden. De internationale pers schreef er indertijd lovend over. Maar na afloop van de wereldkampioenschappen, toen de journalisten waren vertrokken, was de liefde voor duurzaamheid snel over. Binnen twee jaar werd het waterstoftankstation ontmanteld. De drie voertuigen staan inmiddels te midden van bulldozers, bestelwagens en betonmixers verborgen in een industriële loods in Rovereto. De regionale vervoerder Trentiono Transporti, kijkt niet meer naar de voertuigen om.

Diverse politici waren dan ook hoogst verbaasd dat de regionale overheid nu opnieuw met plannen voor waterstof komt. En wederom gaat het over duurzame mobiliteit op waterstof. Een groot verschil is dat er anno 2020 verschillende bedrijven in de regio actief zijn op het gebied van waterstof. En er is ook meer draagvlak nu de nationale overheid en de EU duurzame waterstofprojecten subsidiëren. De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt en dan zal bekend worden gemaakt hoeveel geld er opnieuw in vervoer op waterstof in de Italiaanse regio Trentino wordt gestoken.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Terugblik op de beurs: beleggen in internationale waterstof-bedrijven

Terugblik op de beurs: beleggen in internationale waterstof-bedrijven

Index 2019Waterstof is wereldwijd aan een flinke opmars bezig. Was het de afgelopen jaren nog veelvuldig pionieren, langzamerhand lijkt de nieuwe waterstof-economie het kantelpunt te bereiken. Mede aangejaagd door grote economieën en krachtige bedrijven.

Met de beursgenoteerde bedrijven die zich intensief met waterstof bezighouden was het op de beurs de afgelopen jaren geen groot succes. De grote stappen werden gemaakt door de technologie-bedrijven, maar daar bereikt het stadium van grote groei bijna het verzadigingspunt. De wereld kijkt naar nieuwe technologieën met nieuwe kansen en waterstof hoort daar zeker bij.

De Duitse website ‘De Redactionaer’ stelde een half jaar geleden een mandje met waterstofaandelen samen. Deze zogenaamde waterstofindex heeft het sindsdien uitstekend gedaan. Op 5 juni werd het waterstoffonds geïntroduceerd en stond de index op 100 punten. Een half jaar later, in november, piekte de index op 146 punten. Een prachtig rendement. Daarna kwam een lichte daling, maar inmiddels is de index alweer flink aan het stijgen.
Na de overname van Hydrogenics heeft de waterstof-index nu nog maar negen leden. Dit zijn Ballard Power, Plug Power, Linde, Air Liquide, PowerCell, Nel, Hexagon Composites, ITM Power en de Duitse SFC Energy. Misschien is het het overwegen waard om deze fondsen de komende jaren in de gaten te houden. Meer info op https://www.deraktionaer.de/artikel/mobilitaet-oel-energie/wasserstoff-index-dank-powercell-nel-und-co-nicht-zu-bremsen-geht-die-rallye-2020-weiter-20194823.html

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Nederland: miljoenen Euro’s subsidie voor waterstofoplossingen in mobiliteit

Nederland: miljoenen Euro’s subsidie voor waterstofoplossingen in mobiliteit

Hoogezand Veegmachine1Het Nederlandse ministerie van Milieu en Wonen, de EU en het Nederlandse bedrijfsleven investeren samen 87 miljoen Euro om de CO2-uitstoot binnen het transport verder te verminderen. Er komen tientallen nieuwe projecten met waterstof en het netwerk van waterstoftankstations zal verder worden uitgebreid. Dat maakt het ministerie vandaag bekend.

De Nederlandse overheid trekt 43,5 miljoen Euro uit voor transportprojecten die goed zijn voor het klimaat en de luchtkwaliteit. De Europese Unie draagt 5,9 miljoen Euro bij en het overige geld – 37,6 miljoen - zal worden bijgedragen door het bedrijfsleven. Doel van de investering is om Nederlandse transportinnovaties, die nog niet op de markt, maar wel zeer kansrijk zijn, versneld uit te voeren. Het gaat om 43 projecten, waarvan de eersten al in 2020 worden gerealiseerd.

Een van de projecten omvat de bouw van emissieloze veegwagens voor in winkelcentra en grotere voor straatreiniging. Afnemers kunnen bij de ombouwer -Holthausen in Hoogezand- kiezen tussen waterstof of batterij-elektrisch. Bijzonder is dat er ook een variant is met een kleine tank van kunststof geschikt voor waterstof. Deze kan gemakkelijk worden omwisselt voor een volle als hij leeg is. De veegwagens op waterstof zijn daarmee niet alleen schoon en stil, maar hebben ook een laag gewicht en zijn onbeperkt inzetbaar. Dit soort machines met verwisselbare waterstoftank is nu nog nergens verkrijgbaar. Begin 2021 vegen de eerste exemplaren straten schoon in Rotterdam en Groningen.

Een deel van het geld gaat naar zeven nieuwe waterstoftankstations, in Roosendaal, Utrecht, Nieuwegein, Amsterdam, Dordrecht, Barneveld en Den Helder.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Australië: Hazer Group tekent langdurig afnamecontract voor waterstof

Australië: Hazer Group tekent langdurig afnamecontract voor waterstof

Perth HazerWaterstofproducent Hazer Group heeft een afname-contract getekend met BOC, een wereldwijde bulk-leverancier van gassen. BOC neemt voor een vaste prijs de waterstof af dat wordt geproduceerd in een experimentele fabriek ten zuidwesten van Perth in Australië. Daar ontwikkelt de Hazer Group een geheel nieuwe grootschalige proeffabriek om bio-methaan van rioolwater om te zetten in groene waterstof en grafiet, met behulp van ijzererts als proceskatalysator.

De Australische Renewable Energy Arena (ARENA) heeft in september bijna 6 miljoen Euro aan subsidie toegekend voor de bouw en exploitatie van deze baanbrekende waterstofproductiefaciliteit. Met het nieuwe afnamecontract voor waterstof denkt de Hazer Group de overige 4 miljoen Euro makkelijker te kunnen financieren. Voor beide partijen is de overeenkomst aantrekkelijk. De Hazer Group heeft nu een gegarandeerde koper voor zijn waterstof. Dit geeft het bedrijf niet alleen zekerheid van inkomsten, maar het maakt het ook eenvoudiger om verdere leningen en financiering voor de bouw van de proeffabriek te krijgen. Voor BOC betekent het dat het energiebedrijf waterstof kan kopen tegen een vaste prijs die niet zal worden beïnvloed door veranderingen in de markt. Naast het afnamecontract heeft BOC ingestemd met het leveren van opslag-, logistiek- en tankdiensten voor de levering van waterstof.

Het innovatieve demonstratieproject wordt gebouwd bij de Woodman Point-afvalwaterzuiveringsinstallatie (foto) van Water Corporation in Munster, West-Australië. Hazer heeft al een samenwerkingsovereenkomst getekend met Water Corporation voor de levering van biogas. De bouw van nieuwe waterstoffabriek zal volgens planning in december 2020 worden afgerond. Daarna gaat het proefproject drie jaar draaien. Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Prio nieuwe partner voor Portugees/Nederlandse waterstoffabriek

Prio nieuwe partner voor Portugees/Nederlandse waterstoffabriek

Prio PortugalHet Portugese energiebedrijf Prio wil met het ministerie van Energie in overleg om zich aan te sluiten bij het project rond de mega-waterstoffabriek in Sines. Dat heeft Pedro Morais Leitão, president van Prio, in de Portugese pers laten weten. De waterstoffabriek in Sines is een Portugees/Nederlands initiatief om te komen tot grootschalige opwekking van groene waterstof. Prio is eigenaar van honderden benzinetankstations en tevens actief in de markt van gasflessen en laadsystemen voor elektrische auto’s.

Eerder deze maand liet Waterstof Magazine al weten dat de Nederlandse waterstofgezant Noë van Hulst, namens het Nederlandse bedrijfsleven, met de Portugese overheid praat over een grootschalig zonnepark in de buurt van Sines en een daaraan gekoppelde waterstoffabriek. De waterstof moet uiteindelijk per schip naar Nederland vervoerd worden. Verschillende Portugese en Nederlandse bedrijven hebben het initiatief genomen om te komen tot een zonnepark met rond de drie miljoen zonnepanelen. De berichtgeving is de president van energiebedrijf Prio niet ontgaan. Inmiddels heeft hij gesproken met João Galamba, staatssecretaris van Energie in Portugal. De volgende stap, een overleg met de minister van Energie, staat al in de agenda. Pedro Morais Leitão wil daar de verdere bedoelingen van het bedrijf kenbaar te maken. ‘Prio is altijd opzoek naar nieuwe kansen en wil de ontwikkelingen rond waterstof niet missen.’  Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Polen: treinfabrikant en oliebedrijf werken aan railvervoer op waterstof

Polen: treinfabrikant en oliebedrijf werken aan railvervoer op waterstof

Polen Pesa fabriekDe Poolse bedrijven Pojazdy Szynowe en PKN Orlon hebben een intentieovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van een locomotief op waterstof. Pojazdy Szynowe, een bedrijf met 2000 medewerkers en gevestigd in Bydgoszcz, houdt zich bezig met de productie en het onderhoud van spoorwegmaterieel, PKN Orlen is het grootste oliebedrijf van het land. Eerder deze maand hebben de bedrijven de handtekeningen gezet.

De eerste stap die de bedrijven gaan zetten is het opstellen van een routekaart voor het nieuwe waterstofproject. Pojazdy Szynowe zal zich daarna concentreren op het rollend materieel, in eerste instantie een locomotief bestemd voor het goederenvervoer. In een tweede fase wordt gekeken naar treinen voor passagiersvervoer. Het eerste voertuig moet op proef in 2021 gaan rijden.

PKN Orlen richt zich tegelijkertijd op de productie en het transport van groene waterstof. Helemaal nieuw is dat niet. Waterstof Magazine liet al eerder weten dat het oliebedrijf bezig is met het opzetten van een fabriek voor groene waterstof in Polen. De waterstof die hier geproduceerd gaat worden, moet worden verkocht bij een drietal Orlen-tankstations in Polen en Tsjechië. Bij twee van haar tankstations in Duitsland verkoopt PKN Orlen inmiddels al waterstof. Treinvervoer komt hier nu bij.

Polen is volgens PKN Orlen momenteel een van de grootste waterstofproducenten ter wereld. Het bedrijf produceert momenteel al 45 ton grijze waterstof per uur. Waterstof wordt onder andere gebruikt bij de olieraffinage. Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Hamburg: Hadag bestelt drie nieuwe veerboten op waterstof

Hamburg: Hadag bestelt drie nieuwe veerboten op waterstof

Hamburg veerbootGoed nieuws voor de forensen in het havengebied van Hamburg. Het bedrijf Hadag, dat alle veerdiensten verzorgt in de grootste haven van Duitsland, onderzoekt de mogelijkheden van varen op waterstof. Er komen drie extra veerboten bij, die in eerste instantie gaan varen op batterijen die worden gekoppeld aan een range extender die stroom gaat leveren als de batterijen leeg zijn.

Op het achterdek wordt binnen het ontwerp ruimte vrijgemaakt voor de waterstofinstallatie. De brandstofcellen bevinden zich op de nieuwe veerboten achter het stuurhuis. De waterstof wordt aan boord gebracht in gasflessen, zodat tijdrovend tanken niet nodig is. 

De waterstofsysteem zal niet direct vanaf het begin operationeel zijn. Omdat de benodigde vergunningen nog niet door Europa verstrekt zijn, zal eerst worden gevaren op een combinatie van batterijen en dieselmotoren. Zodra de H2-technologie is goedgekeurd zullen de drie nieuwe veerboten geheel CO2-neutraal zijn. Het beleid van Hadag past precies binnen de doelstelling van het Hamburgse havenbedrijf om de haven op termijn klimaatneutraal te maken. De initiatiefnemers claimen dat Hamburg met de veerboten een pionier is binnen Europa.

De uitbreiding van de vloot veerboten komt niet als verrassing. Op dit moment is het tijdens de spits vaak duwen en trekken om toegang tot een veerboot te krijgen. Extra boten zal de druk verminderen, mede omdat deze drie meter langer zijn en de opstapplaatsen worden vergroot. De boten krijgen een capaciteit van 250 passagiers. Hadag vervoert momenteel ongeveer 25-duizend passagiers per dag, op zeven lijnen met 26 veerboten. Eind 2021 moeten de drie nieuwe extra veerboten gaan varen.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Hyundai vrachtauto’s op waterstof denderen Europa binnen

Hyundai vrachtauto’s op waterstof denderen Europa binnen

Neptune Hyundai Europ2De traditionele Europese vrachtwagenfabrikanten dreigen de aansluiting richting een CO2-vrije toekomst te missen. De HD6-Neptune, de waterstofvrachtauto van Hyundai, dendert Europa binnen. Nadat een jaar geleden 1000 vrachtauto’s op waterstof werden aangekondigd voor Zwitserland, werd in mei bekend dat er ook een vloot voertuigen gaat rijden in Oostenrijk. Nu maakt Nel Hydrogen bekend een joint venture te hebben gesloten met H2 Energy en Hyundai voor een vloot vrachtauto’s in Noorwegen. De uitrol van waterstoftrucks ligt daarmee strak op schema. De partners H2 Energy en Hyundai lieten dit voorjaar aan Waterstof Magazine weten dat er vier nieuwe landen op de nominatie staan voor de uitrol van waterstoftrucks. Naast het inmiddels gerealiseerde landen Oostenrijk en Noorwegen, zijn dat Nederland en Duitsland. Lees het hele verhaal hier.

Frankrijk: langzaam waterstof tanken bespaart energie bij Fébus in Pau

Frankrijk: langzaam waterstof tanken bespaart energie bij Fébus in Pau

Paul Engie tankstationEen van de belangrijkste argumenten om voor waterstof in elektrische voertuigen te kiezen is de snelheid van tanken. Maar dat kost extra energie en is soms helemaal niet relevant. Bij het vorige week geopende trambusproject in Pau gaat het tanken juist niet snel. Iedere nacht worden de voertuigen aangesloten op een langzaam ladend waterstoftankstation. Bij het begin van de dienstregeling, vroeg in de ochtend, zijn de tanks volgeladen en kunnen de voertuigen 240 km overbruggen. Ruim voldoende voor de hele dienstregeling.

Dagelijks zal het tankstation twee ton waterstof produceren, hiervoor wordt iedere dag 2000 liter water gebruikt dat aan de natuur wordt teruggegeven in de vorm van waterdamp. Het water voor de elektrolyser die bij het tankstation wordt gebruikt, komt rechtstreeks uit de Pyreneeën, via stuwdammen in verschillende valleien. Het is dan al gebruikt voor stroomopwekking. Het Franse energiebedrijf Engie ontwikkelde en bouwde de afgelopen maanden aan het allereerste waterstofproductiestation ter wereld waarmee de zes Fébus-voertuigen 's nachts kunnen worden opgeladen.

Voor de bestuurders is er ook iets veranderd. De bus is 18 m lang en voordat ermee mag worden gereden moeten de chauffeurs een stage van 35 uur volgen. De verschillen met een traditionele bus zijn enorm zijn. Het voertuig is lang en volledig stil, de cockpit is duidelijk naar het midden van de cabine verschoven, de chauffeur moet vier schermen in de gaten houden terwijl hij zich moet focussen op zo soepel mogelijk rijden. Een prachtige uitdaging. Vijftig chauffeurs zijn inmiddels speciaal voor de nieuwe trambus, gebouwd door het Belgische Van Hool, opgeleid.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

URE Taiwan presenteert supersnelle scooter op waterstof

URE Taiwan presenteert supersnelle scooter op waterstof

Taiwan scooterHet Taiwanese energiebedrijf United Renewable Energy (URE) heeft een elektrische scooter op waterstof gepresenteerd. De tweewieler is goedgekeurd als motorfiets van 125 cc. Het voertuig kan op één tankbeurt 110 kilometer kan afleggen en tanken in slechts 3 minuten. Het scooter heeft een topsnelheid van 90 km per uur. Met deze eigenschappen denkt URE te voldoen aan alle wensen die gesteld worden aan scooters. De scootermarkt in Taiwan is een echte vechtmarkt, de concurrentie is moordend.

URE is in 2018 ontstaan ​​uit de fusie van de drie belangrijkste zonne-energiebedrijven in Taiwan: Neo Solar Power Gintech Energy. en Solartech Energy. Het bedrijf is opgericht als leverancier van fotovoltaïsche producten en is marktleider in de zonne-industrie van Taiwan. Sam Hong, president van URE, heeft aangegeven dat zijn doel is om zijn energieproductie te handhaven terwijl hij daarnaast kiest voor een strategie van productdiversificatie. De nieuwe bedrijfsonderdelen richten zich voornamelijk op elektrische scooters op waterstof en draagbare energieopslagsystemen voor kantoren en woningen.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Green H2 Norway: Hyundai waterstofvrachtauto komt naar Noorwegen

Green H2 Norway: Hyundai waterstofvrachtauto komt naar Noorwegen

Noorwegen Hyundai Neptune1Vier bedrijven, actief in de energie in Noorwegen, hebben ‘Green H2 Norway’ opgericht. Doel van de joint venture is een netwerk van waterstoftankstations op te richten voor het vervoer en transport op waterstof. Een belangrijke klant worden transportbedrijven, nu Hyundai aankondigt zijn waterstofvrachtauto HD6-Neptume volgend jaar op de Noorse wegen te laten rijden.

‘We zijn erg enthousiast om samen met H2 Energy, Greenstat en Akershus Energi ‘Green H2 Norway’ op te richten,’ zegt Jon André Løkke, CEO van Nel ASA. ‘Ons doel is om in heel Noorwegen verschillende faciliteiten voor de productie van hernieuwbare waterstof te bouwen en de markt te bedienen met echte, emissieloze waterstof. Hyundai heeft aangegeven te proberen de eerste waterstofvrachtauto’s al vanaf 2020 aan Noorwegen te leveren en hoge aantallen vanaf 2021. We geloven dat de timing hiervoor perfect is, omdat we ook zien dat waterstoftrucks en -bussen in grote aantallen beschikbaar komen. Datzelfde geldt voor autofabrikanten, de productievolumes voor personenauto’s worden flink opgeschaald.’ Op dit moment is er nog nauwelijks sprake van een tankinfrastructuur van waterstof in Noorwegen. 'Green H2 Norway' is bedoeld als de exclusieve leverancier van hernieuwbare waterstof voor Hyundai-vrachtwagens in het land.

De locaties voor de productie van hernieuwbare waterstof zullen niet alleen groene waterstof aan Hyundai-vrachtwagens gaan leveren, maar ook aan een aantal andere toepassingen zoals bussen, auto's, veerboten en snelle veerboten. De partijen zijn van plan om de eerste productielokatie net buiten Oslo op te richten om de regio Oslo / Akershus.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Waterstofproject Fébus in Frankrijk vandaag van start

Waterstofproject Fébus in Frankrijk vandaag van start

Pau Febus feest2Vandaag gaat in de Franse stad Pau het waterstofproject Fébus van start. Via een vrije busbaan gaan acht verlengde trambussen op waterstof de stad doorkruizen. De voertuigen met de naam Fébus komen uit België, uit de fabriek van Van Hool. Het eerste trambus is de afgelopen maanden uitvoerig getest om de opstartfouten uit het systeem te halen en de stadsbewoners kennis te laten maken met de nieuwe voertuigen. Pau is trots op de Fébus en de aandacht die de stad aan de voet van de Pyreneeën in de internationale media krijgt.

De bussen die in Pau gaan rijden zijn 18 meter lang en hebben een futuristisch uiterlijk. Ze bevatten 32 lederen fauteuils, talloze USB-aansluitingen, vier schuifdeuren en hout en composietmaterialen aan het plafond. De ontwerpers hebben opdracht gekregen om extra aandacht te besteden aan de afwerking, zodat passagiers het gevoel hebben te reizen in een uitzonderlijke omgeving.

François Bayrou, burgemeester van Pau, laat in de Franse media doorlopend blijken ongelofelijk trots te zijn op de Fébus, een mix tussen bus en tram. Elk voertuig, dat 1,8 miljoen euro kost, haalt zijn energie uit een brandstofcel onder de motorkap, een soort zwarte doos van 40 x 40 cm bij 20 cm hoog. Deze wordt gevoed door een 100 liter waterstoftank. De waterstof wordt groen opgewekt uit duurzame energie. Per dag kunnen de lange trambussen 200 km afleggen zonder te tanken. Een kleine domper op de feestelijkheden is dat de Franse president Emmanuel Macron de afgelopen week heeft laten weten vandaag niet naar Pau te komen. In grote delen van Frankrijk ligt het openbaar vervoer plat, de president werkt vanuit Parijs aan een oplossing.

De stad Pau blijft de waterstof-bus volgens planning op dinsdag gewoon in gebruik nemen. Straks om 15 uur vertrekt de eerste 18-meter lange waterstof-bus vanaf het waterstofproductiestation en zal alle haltes op lijn F naar het station aandoen.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Pitpoint: Waterstoftankstation Arnhem nu ook geschikt voor 700 bar

Pitpoint: Waterstoftankstation Arnhem nu ook geschikt voor 700 bar

Arnhem Pitpoint5Het eerste waterstoftankstation van Oost-Nederland is helemaal operationeel. Sinds medio september heeft het bedrijf Pitpoint direct naast het Shell tankstation aan de Westervoortsedijk een openbaar station geopend dat in de beginfase alleen waterstof kon leveren onder een druk van 350 bar. Bussen van het openbaarvervoersbedrijf Syntus, vuilniswagens en vrachtauto’s op waterstof hebben daar de afgelopen maanden zonder problemen kunnen tanken.

‘Nu is er goed nieuws voor automobilisten,’ laat woordvoerder Kim Bentum aan Waterstof Magazine weten. ‘Tijdelijk hebben zij het met de 350 bar voor bussen en vrachtauto’s moeten doen, maar nu is het hele pompsysteem gereed en kan er ook getankt wordt onder 700 bar.’

Het gereedkomen van het 700 bar tankstation is goed nieuws voor het project H2-Drive dat afgelopen week in de regio van start is gegaan. De gemeente Arnhem en de provincie Gelderland zijn een campagne gestart om 90 nieuwe automobilisten aan de waterstof te krijgen. Iedereen in een straal van 30 km rond Arnhem die overstapt op het rijden op waterstof, krijgt 50% korting op brandstof bij het Pitpoint tankstation, tot een maximum van 3000 Euro.

De tanklocatie is 24/7 open en er kan direct aan de tankzuil betaald worden met een bankpas, Travelcard en MTC. Dit is uniek, bij de andere waterstoftankstations in Nederland is een speciaal pasje of een druppel nodig. Op de tankvoorziening zelf staat een beknopte maar heldere gebruiksaanwijzing. Het tankstation bij het industrieterrein Kleefse Waard is vanaf verkeersknooppunt Velperbroek binnen enkele minuten bereikbaar.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Japan: onderzoek naar autocarrier op waterstof en LNG

Japan: onderzoek naar autocarrier op waterstof en LNG

Tokyo AutocarrierDe Japanse bedrijven Mitsui OSK Lines en e5Lab hebben in Tokyo een Memorandum of Understanding gesloten voor een gezamenlijke studie naar een hybride autocarrier uitgerust met een brandstofcel en batterijen met grote capaciteit. Het enorme schip dat grote aantallen nieuwe auto’s vervoerd tussen verschillende werelddelen, gaat deels varen op waterstof en moet een stuk schoner zijn dan vergelijkbare grote vrachtschepen.

De twee bedrijven streven naar de ontwikkeling van een schip dat geen CO2, SOx, NOx of zwevende deeltjes uitstoot in kustwateren en havens. Hier wordt de stuwkracht geleverd door elektriciteit, deels geleverd door de brandstofcel en deels door batterijen met een grote capaciteit. Bij het varen op open zee moet de motor van de waterstofhybride PCC worden aangedreven door LNG en batterijen met grote capaciteit. Dit resulteert in een aanzienlijk lagere emissie-uitstoot dan huidige auto-carriers uitgerust met dieselmotoren die op zware olie varen.

Door op open zee te varen op LNG denken de bedrijven de uitstoot daar met 50% te kunnen reduceren t.o.v. het varen op zware olie. In de kustwateren en in de havens zal het schip nul procent CO2 uitstoten.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

H2-platform Nederland: ontwikkelingen met waterstof gaan steeds sneller

H2-platform Nederland: ontwikkelingen met waterstof gaan steeds sneller

BunnikAfgelopen vrijdag kwam het H2-platform samen in Bunnik, tijdens de halfjaarlijkse netwerkmiddag deze keer gehouden in het hoofdkantoor van de Bovag. De sprekers en de gasten waren het met elkaar eens, waterstof gaar een cruciale rol spelen in de energietransitie. En de ontwikkelingen gingen al snel, maar gaan steeds sneller. Niet alleen in Nederland en Europa, overal op de wereld worden de toepassingsmogelijkheden van waterstof verlegd. Er gebeurt veel binnen de bebouwde omgeving, maar ook binnen het transport, het railverkeer en bij vaartuigen en vliegtuigen. Met als uiteindelijke doel de wereld onafhankelijk maken van fossiele brandstoffen en het creëren van emissieloze samenleving. Kijk hier naar de samenvatting die onze mediapartner New Energy TV van deze netwerkmiddag maakte.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Los Angeles wil stroom van eerste waterstofcentrale ter wereld

Los Angeles wil stroom van eerste waterstofcentrale ter wereld

Utah centraleDe metropool Los Angeles zet in op minder CO2-uitstoot. De komende jaren wil de miljoenenstad aan de westkust van de Verenigde Staten drie gascentrales sluiten en afscheid nemen van de vervuilende kolencentrale (foto), 500 km verderop in de staat Utah. Deze centrale is de belangrijkste energiebron voor de stad. Het alternatief dat Los Angeles voor ogen heeft is een nieuwe gascentrale in Utah, die over vijf jaar moet draaien op een mix van aardgas en 30% waterstof. Tussen 2050 en 2045 moet de hoeveelheid waterstof in stappen worden opgevoerd naar 100%. Dat is tevens de deadline die de overheid stelt aan een 100% klimaatvriendelijke elektriciteitsvoorziening. De nieuwe ​​gasgestookte elektriciteitscentrale moet een vermogen krijgen van 840 megawatt, om de metropool Los Angeles probleemloos van stroom te voorzien. 

Diverse milieu-organisaties hebben afwijzend gereageerd. Zij willen de doelstelling van 100% duurzame stroom al in 2025 gerealiseerd zien, maar komen niet met de oplossing hoe dat geregeld moet worden, aldus de Los Angeles Times.

De haalbaarheid van ’s werelds eerste energiecentrale op waterstof hangt in belangrijke mate af van de prijs van waterstof. Het onderzoeksbureau Bloomberg New Energy Finance schat in dat de prijs van duurzaam opgewekte waterstof de komende tien jaar zal halveren en tot 2050 nog zal dalen met zo’n 80% tot ongeveer 80 Dollarcent per kilo (72 Eurocent). ‘De snel dalende kosten van hernieuwbare energie en elektrolysers maken deze daling mogelijk,’ aldus Bloomberg.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Lezing: De belangrijke rol van waterstof in de energietransitie

Lezing: De belangrijke rol van waterstof in de energietransitie

Zutphen Lezing KoelhuisDe redactie van Waterstof Magazine volgt dagelijks de ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Niet alleen in Nederland of Europa, maar ook in Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Australië. Iedere dag berichten onze journalisten over de nieuwste ontwikkelingen via social media en de website. Voor tienduizenden volgers wereldwijd is het Nederlandse Waterstof Magazine het belangrijkste nieuwsmedium op het gebied van waterstof.

De redactie van Waterstof Magazine geeft lezingen over de internationale waterstofeconomie. In het eerste deel wordt de belangrijke rol van waterstof in de energietransitie besproken. In deel twee komen wereldwijde toepassingen van waterstof aan bod binnen de bebouwde omgeving en de mobiliteit. Aansluitend is er alle ruimte voor vragen.

Waterstof Magazine neemt u mee op een inspirerende route die leidt naar een CO2-vrije toekomst. De lezingen zijn makkelijk te volgen voor toehoorders die nog relatief weinig kennis hebben over waterstof, maar zijn tegelijk zeer inspirerend voor professionals in de branche. Doelgroep: geïnteresseerden en professionals binnen het bedrijfsleven, brancheverenigingen, ondernemersorganisaties, gemeenten, provincies en andere overheidsinstellingen die zich bezighouden met duurzaamheid, de energietransitie en een CO2-vrije toekomst.

Meer informatie over boekingen in heel Nederland en België via www.waterstofmagazine.nl/lezingen

Denemarken: 6,5 miljoen Euro voor waterstoffabriek in Fredericia

Denemarken: 6,5 miljoen Euro voor waterstoffabriek in Fredericia

Fredericia ShellGoed nieuws voor de geplande waterstoffabriek in Fredericia. De initiatiefnemers van het project HySynergy hebben 6,5 miljoen Euro ontvangen van het Deense Energyagentschap, om de plannen voor een enorme productielocatie voor waterstof verder uit te werken. Dit moet binnen enkele jaren een van de grootste H2-fabrieken van Europa worden.

Het Deense bedrijf Everfuel is een strategische samenwerking aangegaan met onder andere Shell Danmark om een ​​P2X-fabriek op te richten voor een bedrag van rond de 20 miljoen EUR bij de bestaande olieraffinaderij in Fredericia. De eerste fase omvat de installatie van een elektrolyse-installatie met een capaciteit van 20 MW die over drie jaar klaar moet zijn. Dit is slechts een eerste stap, de partners willen uiteindelijk de productiefaciliteit uitbreiden tot 1 GW.

De lokatie van de nieuwe fabriek in Fredericia is geen toeval. Waterstof wordt al in het raffinageproces gebruikt. Dit is tot op heden grijze waterstof, geproduceerd uit aardgas. Het installeren van een nieuwe elektrolyse-installatie betekent dat er groene waterstof geproduceerd kan worden uit hernieuwbare energie. De initiatiefnemers kijken vooral naar perioden waarop de prijs van elektriciteit laag is door een overaanbod van windmolens en zonnepanelen.

De fabriek zal echter niet alleen waterstof produceren voor de raffinaderij. Een onderdeel van het plan is een grootschalige energieopslag te bouwen voor 10 ton waterstof en moet waterstof geleverd worden voor vrachtauto’s en autobussen. Tenslotte moet de installatie eenvoudig kunnen worden opgeschaald van 20 MW in de startfase, tot een capaciteit die tot 50 maal groter is. Zowel Shell als Everfuel realiseren zich dat er momenteel nog geen behoefte aan zoveel waterstof is, maar geven aan dat de ambities van de Deense partners groot zijn.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Maleisië: eigen waterstofauto voor president van Sarawak

Maleisië: eigen waterstofauto voor president van Sarawak

Sarawak autoDe president Maleisische deelstaat Sarawak is de trotse eigenaar geworden van een van de eerste waterstofauto’s op het eiland. Onder grote publieke belangstelling nam president Datuk Patinggi Abang Johari Openg (linksboven met het blauwe overhemd) het voertuig in gebruik. Sarawak ligt op het eiland Borneo, waar ook al enkele bussen op waterstof rijden..

De deelstaat beschouwt waterstof als een oplossing voor het koolstofarm maken van de samenleving. Door de uitstoot van koolstofdioxide in de hele waardeketen te verminderen en waterstof te zien als volwaardig alternatief voor gassen met CO2, denkt Sarawak de economie te kunnen laten groeien. Er zijn drie stappen in de waterstofeconomie die de regio onder controle wil krijgen: waterstofgeneratie, waterstofdistributie en -opslag en waterstoftoepassingen. De rol van waterstof wordt op het eiland als essentieel onderdeel gezien van de elektriciteitsvoorziening. Waterstof is een uitstekende energiedrager en heeft veel potentieel om als buffer te fungeren om de veerkracht van het elektriciteitssysteem te vergroten.

Binnen het Hydrogen Pilot Project van Sarawak rijden inmiddels twee Hyundai NEXO-waterstofvoertuigen bij de lokale energie-leverancier en drie waterstofbussen in het openbaar vervoer. De waterstofauto van de president komt daar nog bij. De regio Sarawak denkt eraan om alweer de volgende stap te zetten in het opnemen van waterstof in zijn economie, zoals een lightrail-vervoer in de hoofdstad Kuching en verschillende waterstofproductie-installaties. Sarawak beschikt inmiddels over een eigen waterstoffabriek die in staat is om 130 kg waterstof per dag te produceren met een zuiverheid van 99,999 procent. Hiermee kunnen tot vijf brandstofcelbussen en 10 brandstofcelauto's per dag volledig bijgetankt worden.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Duitsland: test met 30% waterstof in aardgasnet van stad Öhringen

Duitsland: test met 30% waterstof in aardgasnet van stad Öhringen

Öhringen MarktplatzansichtEnergiebedrijf Netze BW is van plan volgend jaar te gaan testen met de toevoeging van 30 procent waterstof aan het aardgasnet in de deelstaat Baden-Württemberg. In de Öhringen bij Heilbronn, een stad met 24.000 inwoners, wordt een zogenaamd ‘waterstof-eiland’ opgezet. Dit gebied zal gedurende de testperiode worden losgekoppeld van het regionale gasnet en als zelfstandig netwerk doorgaan, meldt Netze BW. De benodigde waterstof wordt gegenereerd door elektrolyse. 
Het meerjarenproject is verdeeld in twee fasen. Allereerst moet de eigen vestiging van de netbeheerder aan de Meisterhausstraße worden voorzien van het aardgas-waterstofmengsel en in de tweede fase wordt een uitbreiding van de omliggende straten voorzien. Hier staan ongeveer 20 wooncomplexen. ‘De praktijktest moet aantonen dat het aardgasnetwerk een klimaatvriendelijke energievoorziening mogelijk maakt’, aldus Martin Konermann. Managing Director Technology van Netze BW. De EnBW is een beursgenoteerd energiebedrijf gevestigd in Karlsruhe. Het bedrijf is het op twee na grootste energiebedrijf in Duitsland

In Duitsland heeft het hogedruk-aardgasnet een lengte van ongeveer 50.000 kilometer, het netwerk met lagedrukleidingen naar de huisaansluitingen heeft een lengte van 370.000 kilometer. Alleen het netwerk zelf heeft al een enorm opslagpotentieel voor groene energie, melden de initiatiefnemers van het plan.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Zuid-Korea: door standaardisering en certificering moet kostprijs waterstof omlaag

Zuid-Korea: door standaardisering en certificering moet kostprijs waterstof omlaag

Busan KoreaDe regering in Zuid-Korea werkt aan een project om de kosten van waterstofproductie tegen 2040 terug te brengen tot het niveau van de kosten van fossiele brandstoffen. In een onlangs uitgebrachte routekaart voor de waterstofeconomie staan 49 projecten die daaraan moeten bijdragen. Verschillende ministeries en 70 experts uit de sector hebben 8 maanden aan dit overzicht gewerkt. De routekaart wordt gekenmerkt door het opnemen van niet alleen de productie, opslag, transport en het gebruik van waterstof, maar ook ondersteunende elementen zoals standaardisatie en certificering. Ook daar denkt de overheid nog veel voordeel te behalen.

Volgens de plannen worden tot 2025 technologieën en technieken voor goedkope en op aardgas gebaseerde massaproductie van waterstof ontwikkeld. In de jaren daarna richten de ontwikkelaars zich op een hoger rendement, hoge capaciteit en het maken van waterstof uit water. Op dit moment is dat de elektrolyse. Ook R&D-projecten met betrekking tot veiligheid, milieu en infrastructuur rond waterstof moeten tegen 2030 zijn voltooid.

De regering kondigt verder aan nieuwe testgebieden te gaan inrichten in de stedelijke omgeving. In de steden Sejong en Busan (foto) zullen volgens planning onderzoekscentra voor technologische demonstraties worden opgezet, samen met bedrijven in de voertuigtechniek, drone-ontwikkelaars en andere partijen. Dit alles moet ertoe leiden dat waterstof in Zuid-Korea de komende jaren aanzienlijk goedkoper zal worden.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Zoetermeer: autobedrijf investeert bij nieuwbouw flink in waterstof

Zoetermeer: autobedrijf investeert bij nieuwbouw flink in waterstof

Zoetermeer van der Linden‘Over 20 jaar rijdt een kwart van de nieuwe auto’s die wij verkopen op waterstof.’ Dat zegt Rob Knop, algemeen directeur van de Van der Linden Groep in Zoetermeer op New Energy TV. Het autobedrijf bouwt momenteel een nieuw bedrijfspand en investeert daarbij extra in de specifieke eisen, waaraan een garage moet voldoen bij de reparatie en onderhoud van auto’s die rijden op waterstof.

Knop blijft met zijn bedrijven de nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen en probeert, waar dat kan, voorloper te zijn. ‘Volgend jaar denken wij als Hyundai-dealer al meer elektrische auto’s te verkopen dan benzine en diesel samen. En waterstof komt daar nog bij. Maar daarbij is het van groot belang dat de tankinfrastructuur wordt uitgebreid. Als autodealer investeren wij in auto’s en ik roep tankhouders op om de komende jaren vooral te investeren in waterstof.’ De Van der Linden-groep omvat autobedrijven in Waddinxveen en Zoetermeer en een reclamebedrijf en autoschadebedrijf in Waddinxveen.

Bekijk het interview met Rob Knop hier op New Energy TV.

Waterstofketel van Remeha Apeldoorn genomineerd voor VSK Award

Waterstofketel van Remeha Apeldoorn genomineerd voor VSK Award

Apeldoorn Remeha10De Remeha Hydra, een 100% waterstof cv-ketel, is genomineerd voor de VSK Award in de categorie Energietransitie. De waterstofketel bindt de strijd aan met de Multi Air Supply van Brink Climate Systems, een innovatief ventilatie concept, en met de AirTightness Tester van ACIN Instrumenten. Deze tester kan de luchtdichtheid in gebouwen sneller en eenvoudiger meten.

De Remeha waterstofketel is in de basis een traditionele cv-toestel op aardgas dat is omgebouwd om gebruik te kunnen maken van waterstof. Een van de grootste voordelen van de waterstofketel is de technische inpasbaarheid in de bestaande bouw. Met relatief weinig ingrepen kan een woning veel CO2 besparen. Het innovatieve deel van de waterstofketel zit voornamelijk in de brander. Deze is niet geschikt voor aardgas, maar voor waterstof. De waterstofketel wordt beschouwd als een betaalbare oplossing voor grote groepen huiseigenaren. Voorwaarde is wel dat waterstof via het bestaande aardgasleidingnetwerk wordt aangevoerd.

De jury is erg positief over de oplossing die Remeha geeft om te komen tot minder CO2-uitstoot. ‘Het bedrijf uit Apeldoorn toont lef, ondanks de onduidelijkheden die nog hangen rondom de geschiktheid van de infrastructuur.’

De winnaar van de VSK Award wordt op 4 februari 2020 bekend gemaakt.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Japan: de eerste waterstoftanker ter wereld officieel te water.

Japan: de eerste waterstoftanker ter wereld officieel te water.

Kobe 4Vanmorgen in alle vroegte is in Japan de eerste waterstoftanker ter wereld te water gelaten. Bijna 1000 hooggeplaatste personen en andere belangstellenden kwamen daarvoor naar de scheepswerf van Kawasaki Heavy Industries in de havenstad Kobe. Het schip met de naam ‘Suiso Frontier’ is bestemd voor het transport van vloeibaar waterstof van Australië naar Japan. De productiefabriek in Australië is eind 2020 gereed.

Het schip voor waterstoftransport is nog niet helemaal klaar. De komende maanden wordt een cilindervormig vacuümvat geplaatst dat 1250m3 vloeibaar waterstof kan bevatten. Om waterstof vloeibaar te houden moet het worden afgekoeld tot 253 graden onder nul.

Voor de tankversteviging hebben de bouwers glasvezelversterkte polymeren gebruikt, die slecht warmte geleiden maar extreem sterk zijn. Het is een technologie die Kawasaki heeft ontwikkeld voor de rotorbladen van helikopters.  In de tank kan 1.250 m3. Dit is slechts het begin, om de doelstellingen van Japan voor een commerciële waterstofleveringsketen tegen 2030 te realiseren, zijn in de toekomst veel grotere schepen nodig. In Kobe wordt het komende jaar nog gewerkt aan grote opslagtanks voor vloeibare waterstof. 

Bekijk hier het filmpje van de te waterlating

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Innovatie: dit is de wereldwijde Waterstof Top 10

Innovatie: dit is de wereldwijde Waterstof Top 10

Wereldkaart Top10Overal op de wereld wordt onderzoek gedaan naar energie-opslag in de vorm van waterstof. Want hernieuwbare energie uit windmolens en zonneparken heeft een probleem, het is niet altijd, overal en in de juiste vorm beschikbaar. In periodes en op plaatsen van energieoverschot kan duurzame energie het goedkoopste worden getransporteerd en opgeslagen in de vorm van geheel CO2-vrije waterstof. Wereldwijd zijn bedrijven opzoek naar een efficiënte manier van productie van waterstof en toepassingen in de bebouwde omgeving en de mobiliteit. Met als uiteindelijke doel een CO2-vrije samenleving rond 2050.

De redactie van Waterstof Magazine zet de landen die hierin het meest actief zijn op een rij. Lees hier meer over de wereldwijde Waterstof Top 10.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Duitsland: politie Osnabrück koopt eerste waterstofauto

Duitsland: politie Osnabrück koopt eerste waterstofauto

Osnabruck PolizeiDe politie van de Duitse stad Osnabrück neemt in het eerste kwartaal van 2020 de eerste surveillancewagen op waterstof in gebruik. Het voertuig is inmiddels aangeschaft en zal de komende maanden worden omgebouwd naar volwaardige politieauto. De auto krijgt zwaailichten, een sirene, moderne communicatieapparatuur en zal worden voorzien signing in geel en blauw met witte letters ‘polizei’.

De Osnabrücker politie heeft gekozen voor de Hyundai Nexo. In het persbericht meldt de politie dat de nieuwe patrouillewagen wordt geleverd met een tank die een bereik geeft van ongeveer 756 kilometer met een tanktijd van 3 tot 5 minuten. Het voertuig versnelt van 0 naar 100 km / u in 9,5 seconden.

Een prettige bijkomstigheid is dat de stad al beschikt over een waterstofvulstation aan de afslag Hasbergen-Gaste bij de autobahnkreuz. De onmiddellijke nabijheid van het tankstation in combinatie met het snelle tanken zorgt voor een hoge operationele beschikbaarheid van het nieuwe politievoertuig, aldus de politiewoordvoerder. Het voertuig op waterstof is overigens niet het eerste emissie loze voertuig. Binnen de vloot van het politiedepartement Osnabrück rijden al 20 elektrische auto's, 12 elektrische fietsen en drie elektrische motorfietsen. Het ligt in de bedoeling om de waterstofauto in het eerste kwartaal van 2020 aan het publiek te presenteren, in aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Boris Pistorius. 

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Hydrogen Europe: zeer belangrijke rol voor waterstof in de Europese Green Deal

Hydrogen Europe: zeer belangrijke rol voor waterstof in de Europese Green Deal

Brussel Jorgo‘Het eerste buitenlandse bezoek van de nieuwe Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen brengt haar niet naar Moskou of Washington, maar naar Ethiopië. Want voor de Europese Green Deal zijn Von der Leyen en haar rechterhand Frans Timmermans naarstig opzoek naar Afrikaanse landen waar op grootschalige wijze waterstof kan worden geproduceerd.’ Dat zegt de Duitse politicus Jorgo Chatzimarkakis tegen New Energy TV.  Chatzimarkakis, tevens secretaris-generaal van Hydrogen Europe, is zeer enthousiast over de rol van waterstof in de nieuwe Green Deal. Bekijk het interview hier.

Nel Hydrogen levert waterstoffabriek aan de mijnbouw in Afrika

Nel Hydrogen levert waterstoffabriek aan de mijnbouw in Afrika

Zuid Afrika mogalakwena mineNel Hydrogen heeft een inkooporder ontvangen voor een 3,5 MW-elektrolyseur van ENGIE voor een mijnbouwproject in Afrika. De elektrolyser zal naar verwachting in 2020 worden geïnstalleerd.

Het Franse energiebedrijf Engie werkt samen met mijngigant Anglo American aan de primeur, een op waterstof aangedreven mijnbouwvoertuig. Het eerste pilotproject in de mijnbouw is in aantocht. Engie en Nel Hydrogen gaan in de eerste pilot de oplossingen voor waterstofopwekking leveren, terwijl Anglo American de truck zal ontwikkelen.

Wereldwijd stijgt de belangstelling in de mijnbouw voor het gebruik van waterstof. Het momenteel veelvuldig gebruikte diesel moet vaak over grote afstanden worden aangevoerd, het zelf maken van waterstof uit zonne-energie is een mogelijke een stuk voordeliger. Mijnen liggen vaak in afgelegen gebieden, ruimte voor een veld met zonnepanelen is bijna nooit een probleem. Elektriciteit uit een accu is geen oplossing, de gigantische mijnbouwvrachtwagens hebben niet zelden een capaciteit van 300 ton.

Het eerste mijnbouwvoertuig op waterstof zal volgend jaar in gebruik worden genomen in de metaalmijn Mogalakwena Platinum Group (foto) van Anglo American in Zuid-Afrika. De waterstof zal geproduceerd worden in een elektrolyser die wordt gevoed door een zonnepark. Het gebruik van waterstoftrucks in ondergrondse mijnen kan ook leiden tot aanzienlijk lagere ventilatiekosten.

De capaciteit van de elektrolyser is hoger dan de dagelijkse vraag van het mijnbouwvoertuig. Daarom moet ook een opslaglocatie voor waterstof worden gebouwd, waardoor het mogelijk is om 's nachts te tanken of momenten waarop er weinig zonneschijn is. Het aandeel van waterstof wordt daardoor gemaximaliseerd. Als de eerste pilot slaagt, is het doel op de lange termijn om de hele vloot vrachtwagens in de mijn om te zetten in waterstof, evenals in de andere mijnactiviteiten van Anglo American over de hele wereld.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Project H2-drive stimuleert rijden op waterstof in de regio Arnhem

Project H2-drive stimuleert rijden op waterstof in de regio Arnhem

Arnhem Pitpoint H2 driveIn Arnhem, in het oosten van Nederland, gaat vandaag een project van start om het rijden op waterstof te stimuleren. De stad en de provincie Gelderland subsidiëren het project H2-drive dat ervoor moet zorgen dat ertussen nu en 2022 en 90 auto’s op waterstof bijkomen. Arnhem is een van de weinige steden in Nederland die de beschikking heeft over een openbaar waterstoftankstation. De plaatselijke Toyota- en Hyundai-dealers verkopen waterstofauto’s, maar de actie is ook gericht op lease-rijders.

Om automobilisten te verleiden over te stappen op waterstof krijgen ze 50% korting op het tanken van waterstof bij het tankstation van Pitpoint aan de Westervoortsedijk (foto), tot een maximumbedrag van 3000 Euro. Daarnaast wordt er een introductietraining gegeven voor waterstofrijders en als automobilisten onverhoopt zonder waterstof komen te zitten is er 24 uur per dag een ophaaldienst beschikbaar die het voertuig naar het dichtstbijzijnde waterstoftankstation vervoerd. Als het tankstation in Arnhem een storing heeft die langer duurt dan vier uur krijgt de waterstofrijder gratis vervangend vervoer.

Met dit complete gratis servicepakket hopen de stad en provincie het rijden op waterstof verder te stimuleren.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

gAvilar ontwikkelt nieuw meetsysteem voor mix van waterstof en aardgas

gAvilar ontwikkelt nieuw meetsysteem voor mix van waterstof en aardgas

Dordrecht gFlow1500Het bedrijf gAvilar uit Dordrecht heeft een compact en robuust meetsysteem ontwikkeld om toekomstige gasmixen optimaal te kunnen meten. Nu steeds meer energiebedrijven de CO2-uitstoot willen reduceren door waterstof aan het aardgasnetwerk toe te voegen volstaan de huidige meters niet meer. Dat zijn volumemeters, die niet bijhouden waaruit de energiemix bestaat. Een correcte meting die rekening houdt met de totale energie of verbrandingswaarde is dan noodzakelijk.

‘Als er straks waterstof in netwerken wordt bijgemengd weet je niet wat er op het einde van het netwerk daadwerkelijk aan de klant geleverd wordt’, laat Erik Blomjous, manager business development aan Waterstof Magazine weten. ‘De gaskwaliteit kan daar schommelen, want de verbrandingswaarde van 1 m3 methaan is anders dan van 1 m3 waterstof. Voor de consument is dat niet zo’n issue, omdat dat geen grootverbruikers zijn. Bij grootverbruikers is dat echter wel relevant. Met dit nieuwe meetsysteem richten wij ons vooral op deze markt.’

Blomjous laat verder weten dat het meetsysteem geen meter is, maar een toevoeging aan de gasmeter, in praktijk een turbine- of een rotatiemeter. ‘Er moet nog steeds volume gemeten worden. Ons systeem meet geen volume, maar druk, temperatuur, compressibiliteit, energiewaarde etc, waarmee samen met het volume een reële waarde van het geleverde gasmengsel kan worden bepaald dat door de klant is/wordt afgenomen. Uiteindelijk resulteert dat in een correcte afrekening.’

Het meetsysteem, met de naam gFlow 1500, is tot zover bekend uniek in de wereld en zal na uitgebreide testen beschikbaar zijn in het 2e deel van 2020.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Canada: Onderzoeksbureau wijst Shell de weg bij uitrol waterstof

Canada: Onderzoeksbureau wijst Shell de weg bij uitrol waterstof

BurnabyShell Canada en HTEC Hydrogen Technology & Energy Corporation (HTEC) hebben een nieuw waterstoftankstation geopend in de Canadese provincie British Columbia. De stad Burnaby, direct ten oosten van Vancouver, beschikt sinds deze week over het tweede waterstoftankstation in de metropool. De plek is geen toeval, Shell Canada heeft een onderzoeksbureau in de arm genomen om te onderzoeken waar de uitrol van waterstof het beste kan beginnen.

Uit het onderzoek, uitgevoerd door Shell in samenwerking met marktonderzoeker Ipsos, blijkt dat Britse Colombianen eerder dan andere Canadezen een voertuig met lage uitstoot overwegen voor hun volgende aankoop of lease. Een op de drie Britse Colombianen is van plan binnen de komende twee jaar een nieuw voertuig aan te schaffen. Uit het onderzoek blijkt dat 66% van de inwoners van British Columbia voor elektriciteit of waterstof wil kiezen. Dat is een aanzienlijk hoger percentage dan elders in Canada waar de bereidheid schommelt tussen de 34 en 46%, blijkt uit de cijfers. OIiver Bishop, General Manager van Hydrogen voor Shell laat bij de officiële opening weten dat zijn bedrijf reageert op de eisen van de klant. ‘We zijn verheugd om bestuurders van emissievrije elektrische voertuigen met waterstofbrandstofcellen een nieuwe tankoptie in de regio Vancouver aan te bieden'.

De Toyota Mirai is in het gebied inmiddels beschikbaar voor aankoop door wagenparkbeheerders bij erkende Mirai-dealers in de provincies Quebec en British Columbia. 

Partner van Shell in het tankstation-project is HTEC. Deze Canadese organisatie is opgericht om het potentieel van waterstof in Canada te ondersteunen en om tankstations te bouwen ter ondersteuning van de uitrol van elektrische voertuigen met brandstofcellen.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Amsterdam: miljoenen subsidie voor emissievrije voertuigen

Amsterdam: miljoenen subsidie voor emissievrije voertuigen

Amsterdam Waterstof tekeningHet al eerder aangekondigde ‘Actieplan Schone Lucht’ van de gemeente Amsterdam krijgt vorm. Sinds afgelopen week kunnen bedrijven die voor hun mobiliteit over willen schakelen op waterstof of elektriciteit een flinke subsidie krijgen. De gemeente heeft 2 miljoen euro uitgetrokken voor schone bedrijfswagens en 1 miljoen voor CO2-vrije taxi’s.

De subsidie is een flinke stap in de richting van een schonere lucht in de stad, laat de gemeente op haar website weten. ‘De nieuwe subsidies helpen om de overstap naar schoon vervoer makkelijker te maken. De gemeentelijke bijdrage loopt van maximaal€ 3.000 voor een taxiauto tot € 40.000 voor een bestelauto, vrachtwagen of autobus.’

Nieuw in de regeling is dat zowel nieuwe als gebruikte uitstootvrije voertuigen worden gesubsidieerd. Voorwaarde daarbij is dat in ruil daarvoor een voertuig op fossiele brandstof wordt uitgeschreven. De subsidie is voor elektrisch en waterstof en is ook in te zetten bij leasecontracten.

Deze subsidies zijn primair bedoeld voor bedrijven die in Amsterdam gevestigd zijn of er veel rondrijden. De gemeente werkt ook aan een subsidie voor particuliere Amsterdammers die vanaf januari 2020 hun oude diesel laten slopen. En waterstof-elektrische voertuigen hebben parkeer- en toegangsprivileges in de stad. ‘De subsidie is vooral een stimulans om snel over te stappen op schoon transport’, aldus de gemeente. Volgend jaar krijgt Amsterdam zijn eerste waterstoftankstation in het westelijk havengebied.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

TNO Webinar: De nieuwe waterstofeconomie stopt niet bij de grens

TNO Webinar: De nieuwe waterstofeconomie stopt niet bij de grens

Delft TNO1‘We staan aan het begin van een internationale waterstof-economie.’ Dat zei Noé van Hulst, de waterstofgezant van de Nederlandse regering gistermiddag bij het TNO Insights Webinar. Van Hulst ging zelfs nog een stapje verder. ‘De energiemarkt is al decennialang een internationale markt en dat zal ook altijd zo blijven. Daarom kijken we als Nederland ook naar andere landen en zelfs werelddelen om in de toekomst verzekert te zijn van voldoende schone waterstof.’

Van Hulst (rechts op de foto) was een van de drie gasten tijdens het TNO Insight Webinar dat maandagavond in Delft werd gehouden en wereldwijd op internet te volgen was. Naast de Nederlandse waterstofgezant waren René Schutte (2e van rechts), Programma Manager Hydrogen van de Gasunie en Rene Peters (links), directeur van TNO Gas Technology te gast. Een uur lang werd gepraat over de rol van waterstof in de wereldwijde energietransitie. Dat waterstof in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen staat voor alle drie gasten vast.

‘De komende tien jaar worden belangrijke jaren voor de ontwikkeling van waterstof’, zei van Hulst. Zoals bekend praten we inmiddels voor grootschalige productie met Portugal, maar dat is niet het enige land. We verkennen ook een samenwerking met landen in Afrika, Nieuw-Zeeland, Australië, Argentinië en Chili. De handel in waterstof wordt in de toekomst een wereldwijde business.’

De infrastructuur om waterstof uit Afrika te importeren hoeft niet meer worden aangelegd. De gasleidingen liggen al onder de Middellandse Zee, van Marokko en Algarije naar Europa. Nu worden ze gebruikt voor Afrikaans aardgas, in de toekomst mogelijk voor waterstofgas.

‘De Nederlandse Gasunie staat ook open voor internationale samenwerking’, vult René Schutte aan. ‘Allereerst kijken we naar Nederland, maar in de toekomst zien wij een internationaal ondergronds waterstofnetwerk dat landen door veel Europa met elkaar verbindt. Daarom praten we nu al met onze buurlanden Duitsland en België. En laten we vooral het Verenigd Koninkrijk niet vergeten. Of er nu een Brexit komt of niet, ook in de toekomst gaan we op het gebied van waterstof samenwerken.’

Voor wie het webinar gemist heeft kan het nog terugkijken via deze link.     

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Nederland: eigen waterstof-tankstation voor scheepvaart in Den Helder

Nederland: eigen waterstof-tankstation voor scheepvaart in Den Helder

Den Helder KooyhavenHet initiatief van Port of Den Helder, Engie, Damen Shipyards en diverse andere partijen om een waterstoftankstation voor scheepvaart en wegvervoer te ontwikkelen in de regio Den Helder is een stap dichterbij. Voor dit project is DKTI-subsidie van bijna 1,4 miljoen euro toegekend. 

In het gebied van de Kooyhaven in Den Helder worden 2 verschillende waterstofvulpunten gerealiseerd. Een vulpunt waar personenvoertuigen en vrachtwagens kunnen tanken, onder respectivelijk 700 en 350 bar, en een vulpunt in de Kooyhaven direct aan het water langs het Noordhollandsch Kanaal waar schepen waterstof kunnen bunkeren. Als onderdeel van het project gaat Damen Shipyards een waterstofschip ontwikkelen dat aan een pool van potentiële gebruikers aangeboden wordt. Onder andere de Port of Den Helder zal dit schip gaan gebruiken. Het schip op waterstofaandrijving zal naar verwachting halverwege 2020 gereed zijn.

De groene waterstof wordt via elektrolyse op locatie geproduceerd, opgeslagen en beschikbaar gemaakt voor scheepvaart, vrachtverkeer en personenvervoer. Om de elektrolyser te voeden met groene stroom gaat ENGIE lokaal een zonnepark van 2,6 megawatt realiseren. De verwachte maximale capaciteit voor de productie van waterstof zal rond de 400 kilogram groene waterstof liggen.
Het waterstoftankstation in de haven kan een belangrijke rol gaan spelen voor emissie loze scheepvaart op de Waddenzee. Het consortium verwacht dat waterstof ook voor andere initiatieven in Den Helder een interessante optie is. Zo zouden de activiteiten van serviceschepen, offshore suppliers en vervoer van personeel van en naar de offshore installaties vanuit Den Helder zo ook verduurzaamd kunnen worden.

Het streven is om het hele project, van zonnepark via elektrolyser naar de twee waterstoftankstations, in 2021 volledig operationeel te hebben.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Australië: in Latrobe Valley start het eerste intercontinentale H2-project

Australië: in Latrobe Valley start het eerste intercontinentale H2-project

Latrobe ValleyIn Latrobe Valley, in het zuidoosten van Australië is de bouw van start gegaan van een nieuwe waterstoffabriek. Het innovatieve bedrijf gaat vanaf medio volgend jaar bruinkool uit de Loy Yang-mijn omzetten in waterstof. De waterstof heeft als eindbestemming Japan, waar het wordt gebruikt voor auto’s die rijden op waterstof en voor energieopwekking.

Het innovatieve project is een joint venture tussen de Australische overheid, de provincie Victoria, de Japanse overheid en een consortium van bedrijven. Bij de bouw van de fabriek in de Latrobe-vallei is gekozen voor lokale aannemers die in eerste instantie werken aan de fundering en civiele zaken.

Na de productie via kolenvergassing zal de waterstof over de weg worden getransporteerd naar een terminal in de haven van Hastings. Daar wordt het gas vloeibaar gemaakt en vervolgens met een enorme energiedichtheid bij een temperatuur van 253 graden onder nul worden verscheept naar Japan.

De lokale autoriteiten zijn er trots op samen te mogen werken met Japanse partners die zij zien als wereldleider in het onderzoeken naar en het gebruik van waterstof. De pilot-fabriek zal medio 2020 in bedrijf worden genomen. De proef zal een jaar duren.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

 

Bouw eerste waterstof-tankstation in Amsterdam start begin 2020

Bouw eerste waterstof-tankstation in Amsterdam start begin 2020

Amsterdam HolthausenHet eerste tankstation voor waterstof in de omgeving van Amsterdam komt in het westelijk havengebied. De Holthausen Groep uit het Groningse Hoogezand gaat het tankstation realiseren. De bouw start in het voorjaar van 2020, aan het einde van de zomer is de tanklocatie operationeel.

Het tankstation is straks 24 uur per dag en 7 dagen in de week geopend. Er kan worden getankt onder 350 bar voor vrachtauto’s en bussen en 700 bar voor personenauto’s. Het bedrijf laat weten dat het niet alleen een tanklocatie, maar ook een vullocatie wordt. Bedrijven die waterstof gebruiken kunnen daar cilinders laten vullen en deze worden dan op de bedrijfslocatie afgeleverd. Het ligt in de verwachting dat waterstof een groeimarkt zal worden als CO2-vrije brandstof voor heftrucks, sleepwagens en stapelaars, maar ook voor generatoren voor de stroomvoorziening op bouwterreinen of festivallocaties. Een vestiging aan een belangrijke toegangsweg naar het havengebied berust dan ook niet op toeval.

Om de duurzame productie van waterstof bij het tankstation te stimuleren, heeft de gemeente Amsterdam een eenmalige bijdrage beschikbaar gesteld van € 500.000. Ook gaat de gemeente haar vuilniswagens omzetten naar waterstof-elektrisch aangedreven wagens. Dit contract is onlangs getekend en de eerste zes vuilniswagens gaan in 2020 rijden.

De Amsterdamse haven gelooft sterk in een belangrijke rol voor waterstof als energiedrager om klimaatdoelen te behalen. Daarvoor wordt in samenwerking met Tata Steel en Nouryon een plan ontwikkeld voor een grote groene waterstoffabriek in IJmuiden. Het havenbedrijf hoopt dat bedrijven in het Westelijk Havengebied door het station worden gestimuleerd binnen de bedrijfsprocessen en voor transport over te stappen op schone waterstof. 

Foto: Het eerste waterstoftankstation van Amsterdam komt aan de Australiëhavenweg in Westpoort, Nieuw-West.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

 

Autosnelweg Brenner-Modena eerste waterstofsnelweg van Italië

Autosnelweg Brenner-Modena eerste waterstofsnelweg van Italië

Brenner ItalieDe A22, de autosnelweg van de grensovergang Brenner naar Modena moet de eerste waterstofsnelweg van Italië worden. Dat zegt Diego Cattoni van Autostrada del Brennero in de Italiaanse media. Over een afstand van 300 km komen vier nieuwe waterstoftankstations. Met de al bestaande tanklocatie bij Bolzano komt daarmee het aantal H2-tankstations op vijf. Over precies een jaar moeten de bouwwerkzaamheden van start.

Het nieuwe groene mobiliteitsplan, dat vorig jaar in september door het bestuur van Autostrada del Brennero werd goedgekeurd, omvat een investering van 20 miljoen Euro. 7 miljoen is bestemd voor de bouw van snellaadstations voor elektrische auto's, 2 miljoen voor een LNG-netwerk en 11 miljoen voor vier nieuwe waterstoftankstations. Deze stations worden tegelijkertijd gebouwd. De toegewezen plaatsen zijn het Plessi Museum bij de grensovergang (waterkrachtcentrale of windenergie-installatie), Rovereto aan de noordkant van het Gardameer (zonne-energie), in de buurt van Verona (wind en biomassa) en Campogalliano, in de buurt van Modena (energie uit biomassa). Bij het al bestaande tankstation aan de afslag Bolzano Sud wordt waterstof geproduceerd, opgeslagen en gedistribueerd uit de hydro-elektrische energie van de Cardano-fabriek. Deze productielocatie heeft een jaarlijkse capaciteit van 1,5 miljoen kubieke meter waterstof en kan momenteel tot 15 stadsbussen (met dagelijkse routes van 200-250 km) of tot 700 auto's leveren, wat een jaarlijkse milieubesparing van 700 duizend liter benzine betekent.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Frankrijk: Festival of Light in Lyon deels op waterstof

Frankrijk: Festival of Light in Lyon deels op waterstof

Lyon Light 2019Een primeur voor het Festival of Light in Lyon, dat dit weekend wordt gehouden. Een deel van de energie die nodig is om de kunstwerken aan te lichten wordt opgewekt met waterstof. Er is weliswaar een stroomnet ter plaatse beschikbaar, maar kunstenaar Emilien Guesnard wil de waterstoftoepassing bij dit soort evenementen aan een groot publiek laten zien en demonstreren.

‘Voor Frankrijk is het een primeur,’ meldt Theophile Habermacher, commercieel manager van H2SYS vanuit Lyon aan Waterstof magazine. ‘Dit project is de eerste toepassing van waterstof midden in een grote stad, dicht bij het publiek, tijdens een groot evenement. Helaas is tijdens deze testfase de waterstof nog grijs. Een productiesysteem via elektrolyse is er wel, maar het op druk brengen en opslaan in flessen in nog in ontwikkeling. We hebben het nog in ontwikkeling.’

De waterstof wordt geleverd in stalen flessen van 50 liter onder een druk van 200 bar. H2SYS maakt gebruik van een 5 kW elektrische generator (dankzij het batterijpakket), de brandstofcel is 3 kW. Per dag wordt 1 fles waterstof verbruikt, het bedrijf verbindt twee flessen tegelijkertijd met drukregelaar en keerkleppen en kan de flessen tijdens het gebruik moeiteloos verwisselen.

Volgens Theophile Habermacher is er met waterstof sprake van een kostenreductie in vergelijking met tijdelijke elektrische aansluitingen en is het eenvoudig te implementeren en te verplaatsen. FC-generator biedt zowel elektriciteit, voor het artistieke project, als warmte om de personeelsruimte op te warmen. Vergeleken met een dieselaggregaat produceert de brandstofcel geen lawaai en geen NOx-uitstoot. Het ‘Fête des Lumières’ in Lyon wordt nog tot zondagavond 12 uur gehouden.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Caetano test bus op waterstof in regio Val-de-Marne bij Parijs

Caetano test bus op waterstof in regio Val-de-Marne bij Parijs

Thiais parijs ratpDe Régie Autonome des Transports Parisiens, kortweg RATP is een van de eerste bedrijven in het openbaar vervoer dat de nieuwe Caetano waterstofbus uit Portugal gaat testen. Het openbaarvervoersbedrijf van Parijs meldt dat het H2-voertuig als thuisbasis de plaats Thiais zal krijgen in de regio Val-de-Marne. De bus wordt ingezet op lijn 185, die Porte d'Italie verbindt met Choisy Sud.

Rapt denkt dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen bij de energietransitie richting CO2-vrij vervoer. Het bedrijf biedt fabrikanten de mogelijkheid biedt om de brandstofcelapparatuur die ze ontwikkelen te testen onder reële bedrijfsomstandigheden. De proefritten in het oosten van Parijs zullen eind 2020 beginnen en twee maanden duren.

De Portugese bussenbouwer presenteerde de H2City Gold enkele maanden geleden tijdens de BusWorld in Brussel. Het voertuig maakt gebruik van waterstoftechnologie die door Toyota is gefabriceerd. De brandstofcellen worden op het dak geplaatst en zijn gekoppeld aan 5 waterstoftanks met een totale capaciteit van 37,5 kilo, voor een bereik van maximaal 400 kilometer.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor dewekelijkse nieuwsbrief

Italië: Gasbedrijf Snam richt speciale waterstof businessunit op

Italië: Gasbedrijf Snam richt speciale waterstof businessunit op

Italië SnamHet Italiaanse gasbedrijf Snam, die het landelijke gasnet beheert en actief is in Italië, Frankrijk, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk, heeft een nieuwe waterstof-businessunit opgericht. Het bedrijf wil vanaf het jaar 2023, 20% van zijn jaarlijkse investeringen richten op koolstofarme producten. De businessunit met de naam SnamTec werd in januari gelanceerd als een innovatieproject en krijgt nu een officiële status die richting moet geven aan de energietransitie.

Het beursgenoteerde Snam, waarvan de grootste aandeelhouder de Italiaanse overheid is, heeft vorig jaar € 2,6 miljard aan inkomsten vrijgemaakt voor CO2-vrije producten. De strategie richt zich voortaan in belangrijke mate op hernieuwbaar gas, power-to-gas en waterstof.

‘We zijn ervan overtuigd dat waterstof, geproduceerd uit hernieuwbare bronnen, een essentiële bijdrage zal leveren aan het bereiken van de klimaatdoelstellingen van Parijs. Europa en Italië zullen leidinggevend zijn in de ontwikkeling van deze nieuwe technologie", zegt Marco Alverà, CEO van Snam in een persverklaring over de oprichting van het nieuwe bedrijfsonderdeel.

Snam voorspelt dat de prijs voor groene waterstof, geproduceerd met elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, de komende jaren fors zal dalen. Het bedrijf is er zelfs van overtuigd dat groene waterstof goedkoper zal zijn dan grijze waterstof gemaakt met aardgas rond het jaar 2030 en goedkoper dan aardgas zelf tegen 2040.

Snam heeft al een waterstofproef uitgevoerd in Zuid-Italië, waar het waterstof in het aardgasnet injecteerde met een verhouding van 5%. Dit zal nog voor het einde van het jaar worden verhoogd tot 10%. De bestaande netwerkinfrastructuur is bijna geheel waterstof-proof, minder dan 1 procent van het netwerk vereist een upgrade.  

SnamTec krijgt de opdracht meer pilotprojecten te realiseren en de uitbouw van een waterstofvoorzieningsketen te ondersteunen. Tegen 2050 verwacht het gasbedrijf 23% van zijn totale energievraag uit waterstof te kunnen halen.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Oostenrijk: grootste groene waterstoffabriek ter wereld in gebruik

Oostenrijk: grootste groene waterstoffabriek ter wereld in gebruik

Linz OostenrijkEen nieuwe internationale mijlpaal voor de productie van groene waterstof is een feit. De grootste fabriek ter wereld voor groene waterstof in het Oostenrijkse Linz is operationeel. De waterstof die wordt geproduceerd is bestemd voor de productie van staal.

De 6MW H2-fabriek staat op het bedrijfsterrein van staalfabrikant Voestalpine in Linz, en draait met een Siemens Silyzer 300 PEM-elektrolyser. De productielocatie wordt door kenners momenteel beschouwd als de meest effectieve in zijn soort. Partners binnen het project zijn onder andere Voestalpine Steel, het Oostenrijkse bedrijf Power Grid, Siemens en het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO. De fabriek zal worden gebruikt om te testen of de technologie die wordt gebruikt om groene waterstof te produceren geschikt is voor gebruik op industriële schaal. De Europese Unie is een belangrijke financier en subsidieert het project met 18 miljoen Euro. Staalproducent Voestalpine is zeer benieuwd naar de commerciële haalbaarheid van een productieproces op deels groene waterstof. Als de test slaagt, verwacht het bedrijf binnen 15 jaar de CO2-uitstoot met een derde te verminderen.

Voorlopig is de groene waterstoffabriek in Linz de grootste ter wereld, maar niet voor lang. Bij de Shell Rheinland-raffinaderij in Duitsland is een 10MW PEM-elektrolyse-installatie in aanbouw. In de tweede helft van 2020 is deze operationeel en daarmee de grootste ter wereld zijn. In Het noorden van Duitsland is momenteel alweer een nieuwe waterstoffabriek in ontwikkeling. Deze krijgt een capaciteit va 30 MW en moet in 2025 operationeel zijn.

Foto: In dit glazen gebouw in het Oostenrijkse Linz staat voorlopig de grootste elektrolyser ter wereld

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Opvallende verschijning in Japan, de eerste pausmobiel op waterstof

Opvallende verschijning in Japan, de eerste pausmobiel op waterstof

Japan Tokyo Mirai PaulDe afgelopen week was paus Franciscus op bezoek in Japan. Op 25 november deed hij de heilige mis in de Tokyo Dome, een stadion met een capaciteit van 50.000 mensen. De Paus is in Japan razend populair, alle merchandise zoals medailles, T-shirts en petten waren compleet uitverkocht.

De paus, die ook de milieu-uitdagingen zeer serieus neemt, liet zich in Japan verplaatsen met een speciaal voor het bezoek gemaakte pausmobiel, een Toyota Mirai. Volgens de PR-afdeling van het Japanse automerk wordt het voertuig na het bezoek gedoneerd aan de Katholieke Centrale Raad. Om daar haastig aan toe te voegen dat de maximale snelheid van het voertuig 175 km/h is, het een actieradius heeft van 650 km en dat de productiecapaciteit volgend jaar wordt verhoogd naar 3000 eenheden per maand. Het tienvoudige van nu. Het bijzondere voertuig trok veel belangstelling van internationaal aanwezige media uit Azië, Zuid-Amerika en Europa.

 

Noord-Italië: Europese treinen op waterstof worden getest in Piemonte

Noord-Italië: Europese treinen op waterstof worden getest in Piemonte

Savigliano Piemonte ItalieDe Italiaanse regio Piemonte is door dertien Europese regio’s aangewezen als testgebied voor experimenten met treinen op waterstof. In het gebied in het noordwesten van Italië wordt de impact van H2-treinen nader onderzocht. De streek kwam in beeld omdat Alstom, fabrikant van de eerste treinen op waterstof ter wereld, een belangrijke productielocatie heeft in Savigliano.

De regionale besturen die Piemonte hebben aangewezen als waterstof-testgebied zijn afkomstig uit Frankrijk, Spanje, Schotland en Noorwegen. Matteo Marnati, verantwoordelijk voor de afdeling milieu, energie, innovatie en onderzoek in de regio, is zeer verheugd over het nieuws. ‘Drie maanden geleden zijn we in Brussel gestart met een lobby om de klus binnen te halen. Dat wij zijn aangewezen heeft direct te maken met de goede relaties die we met Brussel opgebouwd en onze unieke kennis op het gebied van waterstof en treinenbouw’. Piemonte werkt samen met een team van onderzoekers van de Universiteit van Turijn, de Polytechnische Universiteit in Turijn en het Clever Innovation Center.

Ook de Franse regio Auvergne-Rhône-Alpes heeft flink gelobbyd voor Piemonte. De regio’s werken al samen aan een Italiaans-Frans project om de opwarming van de aarde in het Alpengebied te verminderen door zich te concentreren op schone mobiliteits- en energieprojecten. De Franse regio’s Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Normandië, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Bretagne en Centre Val de Loire ondersteunen Piemonte, net als Aragon en Ciudad Real in Spanje, Vestland County Council in Noorwegen en Schotland Europa in Schotland. Tenslotte schaart de Italiaanse regio Emilia Romagna zich nog achter de plannen.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor dewekelijkse nieuwsbrief

Videoverslag: 10 jaar WaterstofNet in Vlaanderen en Nederland

Videoverslag: 10 jaar WaterstofNet in Vlaanderen en Nederland

Den Bosch 10 jaar WaterstofNetEnkele weken geleden vierde WaterstofNet in Den Bosch haar 10-jarig bestaan. Een indrukwekkende rij gastsprekers uit België en Nederland kwamen aan het woord om een goede samenwerking tussen de twee landen nog eens te benadrukken en een blik te werpen op een uitdagende toekomst. Buiten op de parkeerplaats van het provinciehuis van Noord-Brabant stonden de hele dag een reeks voertuigen met waterstof-aandrijving ter bezichtiging. Het feestje van WaterstofNet was de drukstbezochte bijeenkomst ooit.

New Energy TV was de hele dag aanwezig en doet in enkele minuten verslag van deze inspirerende jubileumbijeenkomst. Bekijk de reportage hier.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Marokko ziet grote kansen in productie groene waterstof

Marokko ziet grote kansen in productie groene waterstof

Rabat Marokko ZonneparkenMarokko ziet voor zichzelf goede kansen voor grootschalige productie van groene waterstof. Het land wil op termijn 2 tot 4% van de wereldwijde waterstofmarkt veroveren. Dat meldt het Institute for Research in Solar Energy and Renewable Energy (IRESEN), gevestigd in Rabat. Vanaf begin januari zal Marokko beginnen met een diepere studie naar verschillende mogelijkheden.

IRESEN meldt dat de daling van de kosten van hernieuwbare energie en de overvloed aan Marokkaanse locaties, die sterke zonneschijn combineren met hoge windsnelheden, vele mogelijkheden bieden om groene waterstof te produceren.  Waterstof kan volgens IRESEN worden gebruikt voor toepassingen die moeilijk van stroom te voorzien zijn, zoals zee- en luchtvervoer, goederentransport en auto's.  Eerdere studies hebben aangetoond dat Marokko 2 tot 4% van de wereldwijde waterstofmarkt kunnen veroveren, geschat op enkele duizenden TWh. In 2030 kunnen de plannen al winstgevend zijn. IRESEN werkt samen met het Fraunhofer Instituut uit Duitsland.

IRESEN is een onderzoeksinstituut opgericht in 2011 door het Marokkaanse ministerie van Energie, Mijnbouw, Water en Milieu en verschillende belangrijke spelers in de energiesector in Marokko. Het instituut heeft als taak de nationale energiestrategie te begeleiden, door het ondersteunen van onderzoek en innovatie op het gebied van zonne-energie en nieuwe energieën.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Gesprekken in Brussel over Portugees-Nederlandse waterstoffabriek

Gesprekken in Brussel over Portugees-Nederlandse waterstoffabriek

sines foto initiatiefnemersIn Brussel hebben politieke leiders en hoge ambtenaren uit Portugal en Nederland verder gesproken over de realisatie van een enorme waterstoffabriek in Sines. Nabij deze Portugese havenplaats moeten grote zonnevelden komen met miljoenen zonnepanelen voor de productie van groene waterstof. Onder andere de Nederlandse Waterstofgezant Noé van Hulst en Bart Biebuyck, executive director van Fuel Cells and Hydrogen joint undertaking, zitten aan de overlegtafel. ‘We doen echter geen mededelingen over welke bedrijven bij dit initiatief betrokken zijn, dat laten we aan de bedrijven zelf over,’ meldt Van Hulst aan Waterstof Magazine

‘Het doel van de gesprekken in Brussel was om te praten over de vervolgstappen en de wijze waarop dit plan zou kunnen passen binnen de regels van de Europese Unie. Maar het is op dit moment te vroeg om daarover meer te zeggen,' aldus Van Hulst, die daar nog wel aan toevoegt dat een groep bedrijven in Portugal en Nederland al geruime tijd samengewerkt aan het creëren van een waardeketen en handelsroute. De beide regeringen hebben het initiatief verwelkomd.

‘Nederland beschouwt groene waterstof als een noodzakelijke aanvulling op elektrificatie en energie-efficiëntie met het oog op het bereiken van de afgesproken klimaatdoelen voor 2050,’ zegt van Hulst. ‘Onze berekeningen tonen echter aan dat we enorme hoeveelheden waterstof nodig hebben om te verduurzamen. En dan hebben we het over hoeveelheden die onze eigen binnenlandse productiecapaciteit de komende 10 jaar zullen overtreffen, vandaar onze belangstelling voor import,’ laat Van Hulst aan onze redactie weten. De Portugese Minister van Milieu João Matos Fernandes zegt in de media in Portugal dat het plan voor de waterstoffabriek in Sines in april zal worden ingediend. Hij garandeert dat het Portugese bedrijven het project zullen ontwerpen en bouwen.

Na afloop van de gesprekken in Brussel plaatste de Portugese staatssecretaris van Energie João Galamba de bovenstaande foto op social media. Hij staat voor de banier, met rechts naast hem Noé van Hulst en links Bart Biebuyck.

 

Verenigde Staten: Eerste biertransport op waterstof in St. Louis

Verenigde Staten: Eerste biertransport op waterstof in St. Louis

Louis st nikola anheuser busch1De eerste 'Zero-Emission Beer Delivery' is een feit. Met veel gevoel voor show en spektakel presenteerden Anheuser-Busch, in samenwerking met Nikola Motor Company en BYD Motors LLC de eerste levering van bier met een Nikola vrachtauto die rijdt op waterstof. Het transport vond de afgelopen week plaats in St Louis en de staat Missouri.

‘Vanochtend heeft een Nikola waterstof-elektrische vrachtwagen de lading bier opgehaald, inclusief het vlaggenschipbiermerk Bud Light, en dit afgeleverd aan de lokale groothandelpartner van Anheuser-Busch, Lohr Distributors’, meldt Nikola trots in een persverklaring op de website.  Voor Nikola’s CEO, Trevor Milton, zijn het spannende tijden.  De wereldwijde verwachtingen voor zwaar transport op waterstof zijn hoog. Bierbrouwer Anheuser-Busch heeft dan ook een grote order voor nieuwe vrachtauto’s op waterstof geplaatst. ‘We kijken ernaar uit het team van Anheuser-Busch te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken door gebruik te maken van Nikola’s nieuwste voertuigen zonder CO2-uitstoot’, zei Musk bij de presentatie. ‘We bereiden nu een grotere levering van vrachtauto’s op waterstof aan Anheuser-Busch voor en verwachten deze zo snel mogelijk te leveren. Nikola heeft inmiddels 14-duizend bestellingen voor H2-vrachtauto’s binnen.’

Bierbrouwer Anheuser-Busch onderzoekt meer transportmogelijkheden zonder CO2-uitstoot. Het bedrijf kondigde enkele weken geleden al aan om ook een test met 21 vrachtauto’s op te willen zetten in Californië. Deze gaan vanuit vier distributiecentra rijden op batterijen.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Portugal en Nederland onderzoeken bouw enorme waterstoffabriek

Portugal en Nederland onderzoeken bouw enorme waterstoffabriek

Sines Portugal havenPortugal en Nederland werken samen aan de realisatie van een enorme waterstoffabriek in de provincie Alentejo. De productielocatie moet komen bij de havenplaats Sines in het zuidwesten van Portugal, 100 km ten zuiden van de hoofdstad Lissabon. Het project vraagt een investering van 600 miljoen Euro en wordt gefinancierd door Europese fondsen. Het nieuws werd gisteren naar buiten gebracht door João Galamba, staatssecretaris voor energie in Portugal, in een debat met de Portugese Vereniging voor de Promotie van Waterstof op de radiozender TSF. 

De Portugese overheid heeft in de provincie Alentejo veel grond in eigendom dat alleen mag worden gebruikt voor industriële projecten. Het realiseren van enorme zonneparken past binnen de bestemmingsplannen, de regio heeft ruim twee keer zoveel zonuren als in Nederland. Met de opbrengst van stroom wordt ter plaatse waterstof gemaakt dat via de nabije haven van Sines (foto) naar noord Europa kan worden getransporteerd. De waterstofinstallatie zou volgens de staatssecretaris 160 miljoen kg groene waterstof per jaar kunnen produceren, voldoende om bussen en vrachtauto’s 800 miljoen kilometer te kunnen laten rijden. ‘We kunnen in Portugal grote hoeveelheden elektriciteit produceren tegen een zeer lage prijs van 14,70 euro per megawattuur. Op deze wijze denken wij dat de productie van groene waterstof levensvatbaar zal worden’, aldus de staatssecretaris. ‘Wij zijn klaar voor waterstofexport naar het noorden van Europa.’

 

UPDATE: Nederlands/Portugese waterstoffabriek in Portugal

UPDATE: Nederlands/Portugese waterstoffabriek in Portugal

Alentjo portugal1De redactie van Waterstof Magazine heeft nader onderzoek gedaan naar de omvang van de waterstoffabriek in de provincie Alentejo in Portugal. Daar moet een enorme fabriek voor groene waterstof verrijzen. De Portugese staatsecretaris van Energie, João Galamba, meldde dat in een debat op het radiostation TSF. Onze redactie doet nader onderzoek naar deze Nederlands/Portugese fabriek, omdat de cijfers die daar terloops gegeven werden niet correct zijn.

De basis van de groene waterstof is bij dit project zonne-energie, opgevangen door een van de grootste zonneparken in Europa. De straatsecretaris spreekt over een vermogen van 1 Gigawatt, omgerekend 1000 Megawatt. Om dit op te wekken zijn in deze regio zijn ongeveer 2,9 miljoen zonnepanelen nodig op een terrein van ongeveer 2200 hectare, omgerekend 22 km2. De zon schijnt in de provincie Alentejo iets meer dan twee keer zolang dan in Nederland. Een zonnepaneel levert in Portugal dus aanzienlijk meer vermogen op dan in Nederland, daarnaast is de grond en de menselijke arbeid goedkoper.

Over enkele jaren wordt verwacht dat de prijs van zonne- en windenergie in Nederland zal dalen naar tussen de 50 en 80 Euro per megawattuur. In het zonrijke Portugal bedraagt de prijs nu al 14,70 Euro per megawattuur. Een zeer scherpe prijs. Bloomberg New Energy Finance berekende dit voorjaar dat de prijs voor zonne-energie in Europa het laagst is in Spanje. Eén megawatt aan zonne-energie kost volgens het onderzoeksbureau € 49. In deze prijs zijn ook de aanleg- en beheerkosten van het zonnepark meegenomen. De meest actuele prijs in Portugal zit hier flink onder. 

                                              Weet u meer? Tip de redactie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nederland: vijftig nieuwe bussen op waterstof

Nederland: vijftig nieuwe bussen op waterstof

Groningen Qbuzz bus kopie 2Het aantal bussen voor openbaar vervoer in Nederland stijgt van acht naar achtenvijftig. Hiervoor tekenen het kabinet en de provincies Zuid-Holland, Groningen en Drenthe vandaag een overeenkomst. Momenteel rijden er acht bussen op waterstof in het openbaar vervoer, in onder andere Groningen (foto) en op de Veluwe.

Bussen op waterstof zijn populair op lijndiensten buiten de stad. Hier moeten vaak grotere afstanden overbrugd worden dat door bussen die binnen de stadsgrenzen rijden. Binnen de stad zijn de afstanden nog met batterijen te overbruggen, buiten de stad lukt dat niet. Gezien de lange oplaadtijd kunnen streekbussen ook niet tussentijds aan de lading worden gezet.

"Waterstof heeft echt de toekomst als het gaat om zware vervoersmiddelen als bussen en vrachtwagens", zegt verantwoordelijk minister Stientje van Veldhoven. Zij realiseert zich dat er dan ook grote stappen moeten worden genomen bij de tankinfrastructuur. Momenteel telt Nederland drie publieke waterstoftankstations in Arnhem, Rhoon bij Rotterdam en in Helmond. In 2020 en 2021 komen daar nog minimaal 15 tankstations bij. Hiervoor is inmiddels subsidie verstrekt.

Het busproject kost 15 miljoen euro. De helft daarvan komt van de Europese Unie, het kabinet en de provincies leggen ieder 3,75 miljoen euro bij. De exploitatiekosten liggen bij de provincies. Vanaf 2030 mogen bussen in het openbaar vervoer geen CO2 meer uitstoten. Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Recordaantal bezoekers bij congres WaterstofNet in Den Bosch

Recordaantal bezoekers bij congres WaterstofNet in Den Bosch

WaterstofNet zaalHet congres ’10 jaar Vlaams-Nederlandse samenwerking rond waterstof’ dat donderdag werd gehouden in Den Bosch heeft 350 bezoekers getrokken. De bijeenkomst werd georganiseerd door het Vlaams-Nederlandse WaterstofNet en was daarmee het drukstbezochte congres ooit. Bijzonder, omdat het ook nog eens een betaald evenement was.

Organisator Liesbet Vanhoof van WaterstofNet heeft er alles aan gedaan om de bezoekers een interessante dag te bezorgen. Met zo’n 20 zeer diverse sprekers op het podium werden de waterstofontwikkelingen van alle kanten belicht. Zo sprak Commercieel Managers Shell Hydrogen, Lisa Montanari, over de ontwikkeling van waterstoftankstations van Shell in Amerika en Europa, lichtte Jonas Cautaerts van de Belgische retailoranisatie Colruyt de nieuwste waterstofontwikkelingen toe en sprak Rene Schutte van de Gasunie over het ondergrondse waterstofnetwerk dat er de komende decennia toch echt gaat komen.

Het waren niet alleen de sprekers die de aandacht trokken. Buiten op de parkeerplaats voor het provinciehuis van Brabant presenteerde de Vlaamse busfabrikant Van Hool de nieuwste verlengde waterstofbus die vanaf 17 december zal gaan rijden in het Franse Pau. Colruyt en Toyota presenteerden respectievelijk een truck en een heftruck op waterstof -de laatste met een Plug Power fuel cell- , VDL een elektrische bus met een H2 ranche-extender en er was een vuilnisauto op waterstof. Tenslotte waren Honda, Hyundai en Toyota met hun auto’s op waterstof present.

Na afloop laat de organisatie van WaterstofNet aan Waterstof Magazine weten zeer tevreden te zijn over dit jubileumcongres. ‘We hebben nog nooit zoveel bezoekers gehad en ook nog nooit zoveel complimenten na afloop. Het was ronduit een geweldige dag.’

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Marco Bijkerk: ‘De energietransitie is niet ingewikkeld voor Nederland’

Marco Bijkerk: ‘De energietransitie is niet ingewikkeld voor Nederland’

Marco Bijkerk33Zijn beroep is Manager Innovative Technologies bij Remeha, een van de grootste fabrikanten van verwarmingsketels in Nederland. Wereldwijd houdt hij de technologische ontwikkelingen in de gaten met slechts één doel voor ogen: welke stappen moeten we nemen om tot nul procent CO2-uitstoot te komen in 2050? In zijn nieuwste boek met als titel ‘Help, de energietransitie’ rekent hij af met schijnoplossingen, populaire nietszeggende kreten en verkeerde keuzes. En iedere keer uitstekend cijfermatig onderbouwd.

‘De gasvelden in Groningen moeten dicht’, ‘we koppelen wijken van het gas af’ en ‘elektriciteit is schoner dan gas’, zijn tegenwoordig populaire kreten. Bijkerk vindt het prima, maar laat direct weten dat geen van deze oneliners ook maar iets met CO2-reductie te maken heeft. ‘Laten we ons richten op de feiten. Een kWh uit het stopcontact bij ons thuis is drie keer zo vervuilend als een kWh dat binnenkomt via de gasleiding. Dat weet iedere deskundige en dat kunnen we eenvoudig cijfermatig onderbouwen.’ Dit en nog veel meer feiten en fabels wordt doorgerekend. En dan blijkt dat Nederland, met zijn uitstekende gasinfrastructuur, de klimaatdoelstellingen van Parijs gewoon kan halen. En zelfs voor een relatief lage prijs. Niet met aardgas, maar wel met een alternatief schoon gas als waterstof.

Lees hier meer over de inhoud van dit boek.

Zuid-Korea: Eerste bus op waterstof voor de politie in Seoel

Zuid-Korea: Eerste bus op waterstof voor de politie in Seoel

Seoel police busDe Koreaanse politie heeft afgelopen week een bus met een verbeterde brandstofcel van Hyundai in ontvangst genomen. Dit is een eerste stap om de hele vloot bussen van de gerechtsdienaars om te zetten naar groene waterstof. Ten opzichte van de vorige uitvoering is de laadruimte voor bagage vergroot en is het voertuig meer geschikt gemaakt voor grotere afstanden. Om dit te bereiken zijn zowel de twee 95 kilowatt brandstofcellen, als de zes waterstoftanks op het dak geplaatst, meldt de Korea Herald op haar site.

De officiële overdracht vindt precies een jaar plaats, nadat premier Lee Nak-yon heeft voorgesteld politiebussen, met name die rond het complex van de regering en de Amerikaanse ambassade in Seoul, te vervangen door elektrische bussen met brandstofcellen om de waterstoftechnologie van het land te promoten. 

De testperiode van de eerste voertuigen zal in 2020 worden afgerond, waarna de productie zal beginnen. De eerste definitieve waterstofbussen gaan vanaf 2021 in Seoel rijden. Rond 2028 verwacht de regering ruim 800 waterstofbussen in gebruik te hebben bij de politie.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Waterstof is het nieuwe wonder van kolenhoofdstad Datong

Waterstof is het nieuwe wonder van kolenhoofdstad Datong

Datong stadEeuwenlang was Datong de kolenhoofdstad van China, maar dat veranderd snel. De Chinese overheid doet er alles aan om de smog in de grote steden te reduceren. Kolen hebben geen toekomst, dus de nieuwe burgemeester zet in op waterstof. Datong schakelt razendsnel om.

Vijf eeuwen lang draaide de lokale economie op kolen, maar inmiddels rammelen de waterstofbedrijven aan de poort van de miljoenenstad. Honderden miljoenen worden er geïnvesteerd. Het eerste bedrijf belooft binnen drie jaar een productie van 50-duizend brandstofcelmotoren per jaar. De concurrent doet het iets rustiger aan en belooft een productie van 10-duizend exemplaren. En dan wordt ingezet op 50 bussen voor openbaar vervoer op waterstof, een tankinfrastructuur en drie tot vijf waterstoffabrieken. Met honderden miljoenen subsidie is het lastig concurreren met de Chinezen.

Het ziet er in eerste instantie allemaal goed uit, maar waterstof in Datong kent ook een schaduwzijde. Lees meer

 

Provincie Groningen: Trein op waterstof gaat rijden in Noord-Nederland

Provincie Groningen: Trein op waterstof gaat rijden in Noord-Nederland

Groningen treinBegin volgend jaar maakt het noorden van Nederland kennis met een waterstoftrein. In de nachtelijke uren gaat gedurende een periode van twee weken een trein rijden tussen de provinciehoofdsteden Groningen en Leeuwarden. Het nieuws is gisteren bekendgemaakt op de Klimaattop Noord-Nederland die werd gehouden in de Suikerfabriek in Groningen. Naast de provincie Groningen zijn openbaarvervoersbedrijf Arriva, spoorbeheerder Prorail, Engie en de Franse treinenbouwer Alstom participant. De proef moet uitwijzen of treinen op waterstof een geschikte manier zijn om vervoer op het niet geëlektrificeerde baanvak tussen Groningen en Friesland duurzamer te maken. De testritten worden uitgevoerd zonder passagiers in het eerste kwartaal van 2020.

De belangrijkste doelen van de proef zijn enerzijds het testen van de prestaties van de waterstoftrein 'Coradia iLint' van Alstom (foto) op het spoor tussen Groningen en Leeuwarden en het onderzoeken wat er nodig is om toestemming te krijgen om in de reguliere dienstregeling met een waterstoftrein op het spoor te mogen rijden. Als de proef een succes is, wil de provincie Groningen vanaf 2023 nieuwe treinen op waterstof laten rijden. 

De eerste waterstof trein in het noorden van Nederland heeft al een lange geschiedenis. Twee jaar geleden werden er al plannen naar buiten gebracht dat een waterstoftrein zou worden ingezet om bezoekers van Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa 2018,  te vervoeren. Dit plan bleek niet haalbaar. In het jaarverslag van spoorbeheerder Prorail van 2018 werd opnieuw gesproken over een waterstoftrein. Deze zou in 2019 op het spoor moeten verschijnen. Ook dit plan werd niet gehaald. In 2020 gaan de vijf participanten het dus opnieuw proberen.

Europese topfunctionaris Timmermans wil waterstof uit de woestijn

Europese topfunctionaris Timmermans wil waterstof uit de woestijn

Queensland acciona solar farm panels queensland 2Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter en tweede man binnen de Europese Commissie, droomt over grote zonneparken in de woestijn om met de opbrengst waterstof te maken. In een interview verklaart de Nederlander Timmermans dat hij in zijn functie als voorzitter van de ‘European Green Deal’ graag een overeenkomst met Noord-Afrika zou sluiten om optimaal gebruik te maken van de enorme hoeveelheid zonne-energie die dagelijks op het continent valt. Met verschillende landen wil Timmermans wel investeren in het opvangen van zonne-energie, het omzetten in waterstof en vervolgens vervoeren naar andere delen van de wereld. Vanuit de Sahara liggen al aardgasleidingen, onder de middellandse zee door naar Europa. Van deze infrastructuur wil de Europese topman gebruik gaan maken. Berekeningen van de universiteit in Delft geven aan dat eenzelfde zonnepaneel in de Sahara tot 2,5 maal zoveel energie produceert dan in Nederland. In grote delen van de Sahara schijnt 365 dagen per jaar de zon.

Timmermans heeft bij zijn aantreden vanuit Europa de opdracht meegekregen om het bestaande emissiereductiedoel van 40 procent op te schroeven naar ten minste 50 procent in 2030. Daarmee zet het continent nog ambitieuzer in op een klimaatneutraal Europa in 2050. Op de foto: Zonnepark in Queensland in Australië.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Achtergronden: Het schone spoor wordt nóg schoner met waterstof

Achtergronden: Het schone spoor wordt nóg schoner met waterstof

Zillertalbahn spoor rookACHTERGRONDEN - In de wereld van het railvervoer neemt waterstof een steeds prominentere plek in. Een mooie ontwikkeling, want vervoer over de rails behoort al tot de schoonste transportoplossingen ter wereld. Het kan met waterstof dus nóg schoner. Maar het Nederlandse onderzoeksinstituut TNO heeft onderzocht dat ook op het spoor nog veel te verbeteren valt. Tussen de 75 en 85% van de tijd dat een locomotief CO2 uitstoot draait het voertuig stationair en staat dus gewoon stil. En dat is niet nodig.

Overal in Europa zijn spoorbedrijven opzoek naar minder uitstoot. Deze ontwikkeling speelt in het personenvervoer en het goederenvervoer. Er kan vaak gekozen worden uit drie oplossingen: Het hele baanvak elektrificeren of voertuigen laten rijden op accu’s of waterstof. De investeringen zijn in alle gevallen enorm. De redactie van Waterstof Magazine zet de actuele ontwikkelingen op een rij in een achtergrondverhaal op het tabblad ‘internationaal actueel’.

Thailand: Nongnooch Tropical Botanical Garden over op waterstof

Thailand: Nongnooch Tropical Botanical Garden over op waterstof

ThailandDe Nongnooch Tropical Botanical Garden in Thailand schakelt over op waterstof. Het wetenschappelijk onderzoekscentrum en attractiepark in de provincie Chonburi wil waterstof gaan gebruiken als oplossing voor energieopslag. De 500 hectare grote tuin wil een eigen volledig energiesysteem integreren dat onafhankelijk is van het lokale net en van fossiele brandstoffen.

Eigenaar Kampon Tansacha gaat de plannen realiseren in samenwerking met Enapter uit de tweede stad van het land Chiang Mai. Samen met dit Thaise waterstofbedrijf zal er een elektrolyser worden geplaatst die werkt op zonne-energie. Daarnaast komt er een energieopslag voor de geproduceerde waterstof. Het produceren van groene waterstof is volgens de plannenmakers een slimme manier om energie tijdelijk op te slaan.

Enapter organiseert deze week in de Nongnooch Tropical Botanical Garden een bijeenkomst voor bezoekers van over de hele wereld, waarbij informatie kan worden verkregen over hoe zij een eigen waterstofsysteem kunnen bouwen. Het bedrijf is ervan overtuigd dat waterstof een oplossing is om fossiele brandstoffen te vervangen. Daarnaast heeft het grote invloed op zowel de toekomst van energie, als het behoud van onze planeet. De lokaal geproduceerde groene waterstof is koolstofvrij en kan worden gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, zoals transport, industrie en warmte.

De wereldberoemde tropische botanische tuin Nongnooch in Chonburi staat bekend om zijn onderzoekscentrum voor prehistorische zaadplanten en is opgericht om tropische bloemen en planten voor toekomstige generaties te behouden. Vanuit de hele wereld komen bezoekers om planten te bestuderen en voor seminars over de tuinbouw.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Overzicht waterstoftankstations in Nederland, België en Luxemburg

Overzicht waterstoftankstations in Nederland, België en Luxemburg

BeneluxxxHet Belgisch / Nederlandse WaterstofNet heeft vandaag een nieuwe kaart gepubliceerd waarop alle waterstoftankstations in de Benelux vermeld staan. Met de nadruk op alle stations, ook de translocaties die niet voor publiek toegankelijk zijn, maar staan op afgesloten bedrijventerreinen.

De enige vier openbare waterstoftankstations in Nederland staan in Rhoon (bij Rotterdam), Helmond, Delfzijl en Arnhem. Voor de eerste drie is een speciale druppel of pas nodig om te kunnen tanken. Bij het tankstation van Pitpoint in Arnhem kan gewoon betaald worden met een bankpas.

WaterstofNet heeft ook de stations toegevoegd die weliswaar nog niet gerealiseerd zijn, maar al wel in de ontwikkelfase zitten omdat de benodigde subsidie is verstrekt. Deze zitten voornamelijk in het westen en zuidwesten van Nederland. Tenslotte zijn de nieuwe initiatieven toegevoegd. Hierbij is het nog onduidelijk of deze stations er daadwerkelijk gaan komen. Op de complete kaart van WaterstofNet hieronder staat ook onder hoeveel druk getankt kant worden en welke betaalwijze noodzakelijk is.
BeNeLys waterstoftankstations

Nederland: Pitpoint opent waterstoftankstation in Arnhem

Nederland: Pitpoint opent waterstoftankstation in Arnhem

Arnhem Pitpoint H2Het eerste waterstoftankstation van Oost-Nederland is geopend. Het bedrijf Pitpoint heeft direct naast het Shell tankstation aan de Westervoortsedijk een openbaar station geopend. In het verleden stond enkele meters verderop al een waterstofpomp op het terrein van HyGear, maar deze tankvoorziening was alleen met een sleutel via een toegangshek bereikbaar.

In de beginfase kan alleen getankt worden onder een druk van 350 bar. Bussen van het openbaarvervoersbedrijf Syntus, vuilniswagens en vrachtauto’s op waterstof kunnen zonder problemen tanken. Dat geldt ook voor automobilisten. Zij kunnen voorlopig de tank vullen met 350 bar, aan de pomp voor 700 bar wordt nog gewerkt. Woordvoerder Kim Bentum van Pitpoint -leverancier van schone brandstoffen- laat aan Waterstof Magazine weten nog geen uitspraak te kunnen doen over het tijdstip waarop waar op 700 bar beschikbaar is. ‘Zo snel mogelijk, we werken er dagelijks aan.’

Het tankstation is 24/7 open en er kan direct aan de tankzuil betaald worden met een bankpas, Travelcard en MTC. Dit is uniek, bij de andere waterstoftankstations in Nederland is een speciaal pasje of een druppel nodig. Op de tankvoorziening zelf staat een beknopte maar heldere gebruiksaanwijzing.

Het tankstation bij het industrieterrein Kleefse Waard, waar diverse waterstofbedrijven zijn gevestigd, is vanaf verkeersknooppunt Velperbroek binnen enkele minuten bereikbaar.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Feestelijke opening van de eerste waterstofwoning van Nederland

Feestelijke opening van de eerste waterstofwoning van Nederland

Stad 6Onder grote belangstelling is woensdagmorgen in Stad aan ’t Haringvliet de eerste waterstofwoning van Nederland officieel geopend. Het hart van het waterstofsysteem is een Solenco Powerbox met een Italiaans design die is opgesteld in de garage. In de Powerbox zit een brandstofcel gecombineerd met een elektrolyser. Deze wordt gebruikt om van stroom -uit de 30 zonnepanelen op het dak- waterstof te maken en op een later tijdstip van dit waterstof weer stroom. De waterstofopslag bevindt zich in de tuin. In een grijze metalen kast ligt in 24 cilinders onder 30 bar maximaal 1200 liter waterstof opgeslagen. Waterstof Magazine was ter plaatse. Meer informatie over dit innovatieve project vindt u hier.

20 waterstofbussen gaan rijden in het noorden van Nederland

20 waterstofbussen gaan rijden in het noorden van Nederland

Groningen Qbuzz bus kopieOV-bureau Groningen Drenthe, het openbaarvervoersbedrijf in de provincies Groningen, Drenthe en de stad Groningen, heeft 20 bussen op waterstof besteld. De feitelijke opdrachtgever is QBuzz, die de 20 voertuigen heeft gekocht bij fabrikant Van Hool in België. Met Shell is een overeenkomst getekend voor de levering van waterstof en de realisatie van een tankstation voor waterstof aan de Peizerweg in Groningen. De bussen en het waterstoftankstation worden in december 2020 in gebruik genomen. Helemaal nieuw is het rijden op waterstof niet voor Qbuzz. Sinds december 2017 rijden in het noorden van Nederland al twee bussen op waterstof die tot op heden tanken in Delfzijl.

De waterstof-elektrische bussen hebben een actieradius van 350-400 km op een volle tank. Tijdens de rit wordt waterstof omgezet in elektriciteit waarmee de elektrische aandrijving wordt gevoed. De waterstof voor Groningen wordt geproduceerd in het Duitse Rheinland. Het bereik, zonder tussentijds opladen, is beduidend groter dan dat van batterijbussen. De nieuwe H2-bussen kunnen daarmee goed worden ingezet in langere routes in de dienstregeling. De bussen gaan rijden op streeklijnen in Drenthe en in Groningen. Met subsidies van de landelijke overheid, de Europese Unie en de provincie Groningen en Drenthe kunnen de 20 nieuwe bussen worden aangeschaft. Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief

Wereldprimeur: Deux Chevaux op waterstof rijdt in Noord-Nederland

Wereldprimeur: Deux Chevaux op waterstof rijdt in Noord-Nederland

Eendjenr2Wereldnieuws uit Groningen. Kunstenaar Rob Mulder rijdt in een 2CV op waterstof. Voor zijn YouTubekanaal ‘In mijn Eendje’ bezoekt hij samen met zijn hond Wim bijzondere mensen of bijzondere gebeurtenissen in de regio. De filmpjes die ongeveer 15 minuten duren worden door duizenden fans bekeken. In het noorden van Nederland is Mulder razend populair.

Tijdens een bezoek aan waterstofbedrijf Holthausen Clean Technologie kreeg de Groningse kunstenaar van Carl Holthausen het aanbod om zijn Deux Chevaux om te bouwen naar een voertuig waterstof. Er was echter een probleem, de lelijke eend waarmee Mulder door de regio toert is een gehuurd exemplaar. Vorig jaar geleden plaatse het duo Mulder en Holthausen een oproep op internet voor een tweedehands 2CV. ‘Desgewenst krijgt de gulle gever de motor terug, deze hebben we na de ombouw toch niet meer nodig.’

Het afgelopen weekend werd het voertuig voor het eerst afgetankt bij het waterstoftankstation van Holthausen (foto). De komende week moet de auto voor een tweede keuring naar het RDW, het Nederlandse instituut dat voertuigen onderzoekt voordat ze de weg opmogen. Als deze keuring positief verloopt rijdt de eerste Deux Chevaux op waterstof ter wereld over de Groningse wegen. De eerste beelden van deze 2CV is hier te zien vanaf 11 minuut 40.  

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Feestelijke opening in Rozenburg, waterstofketels officieel in gebruik

Feestelijke opening in Rozenburg, waterstofketels officieel in gebruik

In RotterRozenburgxx1dam neemt netbeheerder Stedin vanmiddag de eerste verwarmingsinstallatie op waterstof officieel in gebruik. In een bescheiden waterstoffabriek aan de Laan van Nieuw Blankenburg in de wijk Rozenburg wordt waterstof gemaakt van hernieuwbare energie en naar een appartementencomplex in de directe nabijheid gepompt. Daar hangen in de kelderruimte drie waterstofketels van Remeha, Bekaert  en DNV GL / GasTerra die de aangesloten woningen moeten verwarmen. Aan het demonstratieproject werken daarnaast de gemeente Rotterdam en woningstichting Ressort Wonen mee. Dit is het eerste Nederlandse project waarbij woningen met waterstof worden verwarmd. ook is het voor het eerst dat een bestaande aardgasleiding wordt gebruikt voor 100% waterstof. In de testfase is de leiding eerst met stikstof ‘gespoeld’ en op druk gezet. Daarna is de leiding gevuld met 100% waterstof. Na een test van 24 uur was de druk in de leiding ongewijzigd en is de gasleiding akkoord bevonden voor het transport van waterstof. De officiële opening gaat gepaard met een klein feestje voor genodigden.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

35 waterstofauto’s met dank aan de gemeente Den Haag

35 waterstofauto’s met dank aan de gemeente Den Haag

Den Haag MiraisDe gemeente Den Haag heeft een belangrijke rol gespeeld bij de uitrol van het eerste Nederlandse taxibedrijf dat massaal gaat rijden op waterstof. Door in de aanbestedingsregels voor een nieuw contract voor WMO-vervoer expliciet te vermelden dat het vervoer CO2-neutraal moet worden uitgevoerd, wordt het voor tankstationhouders interessant om in een waterstofinfrastructuur te investeren. Daarmee is het kip/ei-probleem, zonder tankstations geen auto’s en zonder auto’s geen tankstations, doorbroken. Den Haag is met deze opstelling voorloper in Nederland.

Jan-Christiaan Koenders, Managing Director van Toyota importeur Louwman & Parqui: ‘We zijn trots dat Den Haag de allereerste Nederlandse gemeente is met een taxivloot op waterstof met de inzet van 35 Toyota’s Mirai. We prijzen Noot Personenvervoer voor hun drive om het WMO-vervoer met onze waterstoftechnologie te realiseren. Dit is een belangrijke mijlpaal in de energietransitie.’

Martijn Kersing, directeur Noot Personenvervoer: ‘Met dit project zetten wij de eerste waterstof taxivloot in Nederland in. Elders in Europa zijn er ook al dergelijke initiatieven, zoals in Parijs waar op dit moment al 100 Toyota’s Mirai rijden. Dat wij hebben ingezet op waterstof is een logische keuze omdat onze opdrachtgever eist dat wij 24/7 beschikbaar zijn met onze vloot. Door de grote actieradius van de waterstofauto en het snelle tanken kunnen we dit nu aanbieden.’ Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u nu in voor de wekelijkse nieuwsbrief.

Het actuele waterstofnieuws gratis in uw mailbox? Schrijf u in voor de  wekelijkse nieuwsbrief.

logo2

Amsterdam  |  The Netherlands  |  innovatiegilde pakhuis Noorderhaven  |  7202 DD 49  |  Zutphen  |  redactie@waterstofmagazine.nl